DO1SZ02 Administrative Processes in Environmental Law

Faculty of Law
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Faculty of Law
Contact Person: Zuzana Suchá
Supplier department: Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This course aims to present an expanding and theoretical (as well as case law and legislative) relationship dealing with administrative processes in environmental law and their mutual relations.
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to know the processes of adopting and issuing administrative acts, which are applied in the field of environmental law. The student will be able to work with professional literature (commentaries, monographs) and relevant case law. The student will be able to analyse and evaluate their importance for the application practice of public authorities to administrative acts in the environmental field, possibly to formulate ideas de lege ferenda.
Syllabus
  • 1. Administrative processes in environmental law - bases, overview/categorisation, mutual relations. 2. Normative administrative acts in the field of environmental law. 3. Individual administrative acts in the field of environmental law. 4. Measures of a general nature in the field of environmental law. 5. Public contracts in the field of environmental law. 6. Other forms of activity in the field of environmental law.
Literature
  • HEJČ, David and Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017. xvii, 252. ISBN 9788074002762. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ and Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
  • POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL and David MAREK. Správní řád. Komentář. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2015. 796 pp. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5. info
  • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Leges, 2015, 496 str. 2. aktualizované. Praha: Leges, Praha, 2015. 496 pp. ISBN 978-80-7502-051-2. info
  • Správní řád : komentář. Edited by Josef Vedral. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
  • PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA and Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí (The Building Act and Protection of the Environment). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 pp. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. info
  • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL and Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí (Administrative Processes in Environmental Law). Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 pp. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
Teaching methods
Self-study, reading, individual and collective consultations. Specific information about the content of the study will be specified in the interactive syllabus. Communication will take place via e-mail and within the MS Teams application.
Assessment methods
Oral exam according to examination topics published in IS. depending on the epidemiological situation, either online via MS Teams or in person. The form of the exam will be specified to the students in the information at the announced date.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2022/DO1SZ02