BN507K Basics of Land Law I

Faculty of Law
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0. 7 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (lecturer)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (lecturer)
Mgr. Kateřina Švarcová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Department of Environmental Law and Land Law - Faculty of Law
Contact Person: Zuzana Suchá
Supplier department: Department of Environmental Law and Land Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 22. 9. 11:10–12:40 211, 13:30–15:00 211, Fri 6. 10. 13:30–15:00 211, 15:05–16:35 211, Fri 3. 11. 15:05–16:35 209, 16:40–18:10 209
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course student should be able to record and interpret basic sources of cooperative law. Student should further be able to understand and describe the basic institutes of Land Law and apply knowledge in practice.
Syllabus
 • General part: 1.Subject and system 2.Land classification and its alterations 3.Land registration 4.Land property 5.Use relationships to land 6.Land arrangements
Literature
  required literature
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
  recommended literature
 • KABELKOVÁ, Eva:. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-461-2
 • Machačková J. a kolektiv. Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
 • Pekárek, M. a kol.: Pozemkové právo. Plzeň, Aleš Čeněk, 2010
 •  Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům, Spáčil, J. Spáčil, M. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764. ISBN 978-80-7357-688-2.
 •  Spáčil, Jiří a kol.: Občanský zákoní III, Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-499-5.
 •  Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Eliáš, K. a kolektiv, nakladatelství Sagit, a.s., 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
 •  JANŮ, Petra, ŠUSTEROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel: Nový katastrální zákon, poznámkové vydání s judikaturou, Linde Praha, 2014,336 s., ISBN 978-80-7201-934-2.
 •  HANDRLICA, J.: Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávních omezení. Jurisprudence, 2006, č. 6
 •  BAUDYŠ, Petr: Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, 421 s., ISBN 978-80-7400-525-1.
 • DROBNÍK, JAROSLAV, DVOŘÁK, PETR. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, ISBN 978-80-7357-425-3
Teaching methods
Lectures according to given syllabus. Colloquium: working with relevant judicial decisions, legal regulations and other documents.
Assessment methods
Processing colloquial work according to specification. Colloquium.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2017/BN507K