BZ208K Civil Law I

Faculty of Law
Spring 2007
Extent and Intensity
12/0. 6 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (lecturer)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Department of Civil Law - Faculty of Law
Contact Person: Eva Pivodová
Timetable
Fri 23. 2. 11:10–12:40 030, 11:10–12:40 136, 13:30–15:00 030, 13:30–15:00 136, Fri 9. 3. 11:10–12:40 030, 11:10–12:40 136, 13:30–15:00 030, 13:30–15:00 136, Fri 23. 3. 11:10–12:40 030, 11:10–12:40 136, 13:30–15:00 030, 13:30–15:00 136
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům bakalářského kurzu základní znalosti obecných kategorií a institutů občanského práva hmotného, východiska pro další studium občanského práva hmotného ve vztahu ke specializaci studia. Předmět je zaměřen na studium jednotlivých pojmů, systémových vazeb a rozhodujících institutů občanského práva hmotného I.
Syllabus (in Czech)
  • Téma I. Pojem, místo v systému práva a systém občanského práva. Téma II. Občanskoprávní vztah. Téma III. Občanskoprávní skutečnosti. Téma IV. Věcná práva, právo vlastnické, věcná práva k věci cizí. Téma V. Závazky z právních úkonů. Téma VI. Závazky z civilních deliktů. Právní nástupnictví.
Literature
  • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ and Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 97 pp. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2. info
  • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
  • HURDÍK, Jan and Josef FIALA. Úvod do soukromého práva. Edited by Milana Hrušáková. 2., rozš. a upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 158 s. ISBN 8021029765. info
Assessment methods (in Czech)
Probíhají přednášky. Předmět ukončen kolokviem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2007/BZ208K