EN

PrF:MVD010K Praktikum ze správní kontroly - Informace o předmětu

MVD010K Praktikum ze správní kontroly

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD010K/01: Pá 6. 3. 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, Pá 20. 3. 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, Pá 3. 4. 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, Pá 17. 4. 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, Pá 1. 5. 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, Pá 15. 5. 15:05–16:35 316, 16:40–18:10 316, E. Kebrlová
Předpoklady
( MP606Z Správní právo I || MP717Z Správní právo I ) && MP701Zk Správní právo procesní
MP606Z MP717Z MP701Zk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na studium teoretických disciplín správního práva (Správní právo I., Správní právo procesní) prohloubit praktické znalosti správní kontroly jako součásti jednoho ze základních institutů správního práva – kontroly veřejné správy, jedné ze záruk zákonnosti. Na konci kurzu by měl být student schopen charakterizovat kontrolu veřejné správy, znát její druhy a funkce, odlišit správní kontrolu - vnitřní a vnější, uvést principy kontrolních postupů, umět sestavit kontrolní protokol a používat opravné prostředky.
Osnova
  • 1) Úvod do problematiky kontroly veřejné správy, systematika kontroly veřejné správy. 2) Funkční a organizační pojetí správní kontroly. 3) Správní kontrola vnitřní - služební dohled. 4) Správní kontrola vnitřní - instanční dozor. 5) Správní kontrola vnější - správní dozor. 6) Dohled nad územní samosprávou. 7) Dozor nad zájmovou samosprávou. 8) Kontrolní postupy. 9) Kontrolní protokol. 10) Opravné prostředky proti kontrolnímu protokolu. 11) Zpracování fiktivního kontrolního protokolu. 12) Zpracování opravných prostředků proti fiktivnímu protokolu.
Literatura
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2006. 796 s. ISBN 80-7179-442-2.
  • NEMEC, J. - OCHRANA, F. - PAVEL, J. - ŠAGÁT, V. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 160 s. ISBN 978-80-7357-558-8.
  • PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7. dopl. a aktual. vyd. Brno : MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427.
  • PRŮCHA, P. - POMAHAČ, R. Lexikon správní právo. 1. vyd. Ostrava : Sagit, 2002. 683 s. ISBN 80-7208-314-7.
  • REKTOŘÍK, J. Kontrola ve veřejné správě. In: Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. 1. vyd. Brno : MU, 2003. ISBN 80-210-3278-2.
  • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. aktual. a přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2009. 463 s. ISBN 978-80-7357-382
  • VEDRAL, J. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Polygon, 2006, 1042 s. ISBN 80-7273-134-3
Výukové metody
Prakticky orientovaná cvičení: výklad a diskuse ve výuce s využitím powerpointových prezentací, úkoly k samostudiu, interaktivní rozbor příslušných právních předpisů a judikatury za využití e-learningu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Požadavkem k udělení kolokvia bude aktivní účast na cvičeních a vypracování plnění zadaných k jednotlivým tématům. V případě nesplnění požadavků bude uloženo náhradní plnění k ověření znalostí studenta.
Navazující předměty
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.