CORE015 Bioethics I: Ethics of Life

Faculty of Medicine
autumn 2022
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught partially online.
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (alternate examiner)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Medical Ethics – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Medical Ethics – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Timetable
Thu 14:00–15:50 B11/114
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 127/300, only registered: 0/300, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/300
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto kursu je poskytnout studentům bakalářského studia libovolného oboru všeobecné základy bioetiky, včetně kontextu jejího vzniku, vývoje a používaných metodických přístupů. Obsahovou náplň kursu budou tvořit jednotlivá témata, s nimiž je člověk reálně konfrontován během svého života ve vztahu k biomedicíně a péči o zdraví. Přednášky se tedy budou zabývat etickými aspekty uvedených oblastí lidského života, přičemž nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o identifikaci jednotlivých eticky relevantních momentů dané situace a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek. Během celého kursu bude na konkrétních případech demonstrována etická argumentace a zdůvodňování.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu bude schopen:
− vysvětlit vznik a vývoj bioetiky v historickém kontextu;
− identifikovat a popsat hlavní etická dilemata v jednotlivých oblastech biomedicíny a péče o zdraví;
− pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách;
− poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Syllabus (in Czech)
 • 1. PROČ UŽ NESTAČÍ HIPPOKRATES? (Hippokratovská tradice a její kolaps, historické změny ve vztahu lékaře a pacienta, paternalismus vs. partnerství, skandály ve výzkumu)
 • 2. BIOETIKA: 5W1H (vztah etiky a morálky, vznik bioetiky jako nového oboru, tematické vymezení, metodické přístupy)
 • 3. OD PACIENTA KE KLIENTOVI (biomedicína a koncept lidských práv, etické kodexy a související legislativa, informovaný souhlas, výhrada svědomí)
 • 4. TOP SECRET (ochrana soukromí v kontextu péče o zdraví, ochrana osobních údajů)
 • 5. POČÁTEK LIDSKÉHO ŽIVOTA (koncept svobody reprodukce, potraty a sterilizace, možnosti a limity léčby neplodnosti, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 6. GENETICKÉ TESTOVÁNÍ: DOBRÝ SLUHA, ZLÝ PÁN (možnosti genetických testů, genetické vyšetření a genetický screening, prediktivní a presymptomatické testování, testování pro nemedicínské účely, rekreační genetika)
 • 7. KDYŽ SVÍCE DOHASÍNÁ (přístupy ke smrti, dysthanasie a euthanasie, odmítnutí léčby, koncept dříve vysloveného přání, medicínsky marný postup, paliativní péče a hospicové hnutí)
 • 8. NEJEN TĚLO (etická dilemata psychologie a psychoterapie, etické standardy pro výzkum v psychologii, zastřený výzkum)
 • 9. POKUSNÍ KRÁLÍCI? (etické standardy pro výzkum na člověku, terapeutický a neterapeutický výzkum, klinická hodnocení, nábor účastníků výzkumu)
 • 10. PODMAŇTE SI ZEMI (etické aspekty vztahu člověka k přírodě; antropocentrismus, biocentrismus a ekocentrismus, výzkum na zvířatech, geneticky modifikované organismy)
 • 11. LEKCE Z COVID: ETIKA V ČASECH PANDEMIE (autonomie vs. ochrana veřejného zdraví, limitace dostupnosti zdravotní péče, principy triage, profesní odpovědnost)
Teaching methods (in Czech)
Přednášky s možností bezprostředních dotazů. Za příznivé epidemiologické situace bude předmět vyučován kontaktní formou a jednotlivé přednášky budou streamovány. Záznamy přednášek pak budou zpřístupněny v IS MU prostřednictvím interaktivní osnovy spolu s dalšími doplňujícími materiály. Pro dodatečné dotazy bude také možné využívat předmětová tematická diskusní fóra v IS MU.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium v režimu online přes aplikaci MS Teams (kapacita 6 studentů pro každý termín, trvání 90 minut). Každý student ve stanoveném předstihu před termínem kolokvia musí dodat stručný vlastní popis vybraného etického dilematu z témat probíraných v rámci předmětu. Před samotným kolokviem se studenti navzájem se svými texty seznámí a během kolokvia je diskutují. Pokud přihlášený student před kolokviem svůj text nedodá, bude identifikována nepůvodnost předloženého textu nebo pokud budou během kolokvia u studenta zjištěny zásadní neznalosti probraného učiva, student neprospěl.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2022/CORE015