VLFA0822p Pharmacology II - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: RZk (examination).
Teacher(s)
prof Dr. Hans Armin Dieterich (lecturer), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
prof Dr. F. Saborowski (lecturer), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (deputy)
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Analgetika, současné pohledy na mechanismus účinku morfinu a kyseliny acetylsalicylové. Farmakoterapie některých speciálních typů bolestí. Antiepileptika. Psychofarmaka - přehled.
 • 2. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti- cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených).
 • 3. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IVI. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace.
 • 4. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození.
 • 5. Antitrombotická farmakoterapie. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. Protidestičkové látky - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky.
 • 6. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril). Kombinování antihypertenziv.
 • 7. Farmakoterapie srdečního selhání. Inotropní léčba: srdeční glykosidy - výběr, farmakodynamika, farmakokinetika, nežádoucí účinky, interakce, léčení toxických projevů, ostatní inotropika. Farmakoterapie srdečních arytmií. Klasifikace srdečních arytmií a třídění antiarytmik. Antiarytmika I., A: membránová s chinidinovým účinkem (chinidin, prokainamid, dizopyramid, ajmalin). Antiarytmika I., B: membránová s anestetickým účinkem (trimekain, mexiletin, fenytoin, tokainid). Antiarytmika I., C: lorkainid, flekainid, propafenon. Antiarytmika II.: beta-blokátory. Antiarytmika III.: prodlužující trvání akčního potenciálu (amiodaron). Antiarytmika IV.: antagonisti kalcia (verapamil, nifedipin, diltiazem).
 • 8. .Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin.
 • 9. Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
 • 10. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/VLFA0822p