VSBI0222p Biology II - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2005
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: RZk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (seminar tutor), Eva Skalová (deputy)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (lecturer)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Debora Ledahudcová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
VSBI0121c Biology - practice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Mutace a reparace DNA. 2. TÝDEN: Přednáška: Molekulární genetika meiózy. 3. TÝDEN: Přednáška: Genová a negenová determinace znaků. 4. TÝDEN: Přednáška: Lidský genom. 5. TÝDEN: Přednáška: Podíl genomu na vzniku chorob. 6. TÝDEN: Přednáška: Genová regulace ontogeneze. 7. TÝDEN: Přednáška: Onkogeny a tumor supresorové geny. 8. TÝDEN: Přednáška: Genomika a genomická medicína. 9. TÝDEN: Přednáška: Genové inženýrství. 10. TÝDEN: Přednáška: Genová terapie. 11. TÝDEN: Přednáška: Terapeutické klonování. 12. TÝDEN: Přednáška: Evoluce genetické informace a evoluce lidského genomu. 13. TÝDEN: Přednáška: Podstata života. 14. TÝDEN: Přednáška: Biologie a etika.
Literature
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
  • KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ and Alena HOLUBÁŘOVÁ. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. (Medical Biology II. -Genetics. Part 1: Seminars from Technology of Recombinant DNA. Part 2: Practicals from Genetics.). 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 pp. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2005/VSBI0222p