HV052 Music Pedagogy, Psychology and Sociology

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (lecturer)
prof. Michal Košut, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Michal Košut, Ph.D.
Department of Music - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Timetable
Mon 13:00–13:50 učebna 21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the subject is the introduction to the study of all three disciplines, which in preparation of future teachers bring an integrative view of the specific issue of music transmission from the tribe to the tribe, education a qualified recipient of music of all kinds and genres, both in the personality and social dimension.
Learning outcomes
Students focus on the issues of music pedagogy, psychology and sociology as discipline. They understand their importance for future musical education. They are able to independently design partial research probes as a basis for their pedagogical work.
Syllabus
 • 1. Music pedagogy, psychology and sociology in the system of musicological disciplines 2. Historical aspects and contemporary concepts of music pedagogy, psychology and sociology 3. Comparative musical pedagogy (synchronous and diachronic), current problems of Czech and world music pedagogy 4. Music psychology / musical abilities, activities, creativity, human musical development, musical issues / 5. Sociology of culture, art, music 6. Social existence of music, music function 7. Basic research methods and techniques of musical sociology / observation, interview, questionnaire, poll, probe, sound questionnaire, modern research instruments: semantic differential, semantic selection test /, basics of statistical processing data, their sorting, tables, charts, interpretations, basic and sample sets, representativeness sample files: representative in statist. meaning, quasi-representative and unrepresentative 8. Musical preferences of children and youth 9. Place of music in the value orientation of youth, musical axiology 10. Problems of mass culture
Literature
 • CRHA, Bedřich, Markéta BÉBAROVÁ, Radka HLADILOVÁ, Taťána JURČÍKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ and Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20.století. (The Attitudes of University Students in the Czech Republic to the Artistic Music of the First Two-Thirds of the 20th Century). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 248 pp. ISBN 978-80-210-8089-8. info
 • CRHA, Bedřich, Kateřina ŠRÁMKOVÁ, Terezie VESELÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, František OSTRÝ, Radka HLADILOVÁ and Lucie TISOVSKÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže ve vybraných státech světa, ve státech Evropské unie a v České republice (Research on the Musical Preferences of University Students in Selected Countries of the World, in the European Union and the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 550 pp. ISBN 978-80-210-7559-7. info
 • CRHA, Bedřich, Šárka VAŇKOVÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, Markéta PRUDÍKOVÁ, Lucie SOCHOROVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ and Marek SEDLÁČEK. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže v Evropě a České republice (Research on the Musical Preferences of the University Students in Europe and the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 86 pp. ISBN 978-80-210-6633-5. kolektivní monografie info
 • CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ and Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže (Research on the Musical Preferences of University Students). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 177 pp. ISBN 978-80-210-6103-3. info
 • SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ and Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR (Multimedia Technologies in Terms of Their Use in Music Education at Secondary Schools of the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 80 pp. ISBN 978-80-210-5704-3. info
 • BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001 (Musical Listeners in the Czech Republic 2001). Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Zpráva z empirického hudebně sociologického výzkumu uložená ve formátu .pdf. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 8085917998. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3. info
 • Sociologický slovník. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0. info
 • SAK, Petr. Proměny české mládeže : česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Vydání první. Praha: Petrklíč, 2000. 291 stran. ISBN 8072290428. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 95 s. ISBN 8070673184. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby : traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 8070390115. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Frisch. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1977. 351 s. info
Teaching methods
theoretical preparation, discussion of current issues of music and educational practice related to the subject, presentation of students, seminar paper (research project, field research, etc.) or essay
Assessment methods
The lecture is optional. During the semester the student prepares seminar work (research project, field research, etc.) or essay. Upon admission by the teacher, the colloquium will be held as a discussion of this work.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/HV052