SPp409 Special Needs Education I

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SPp409/01: Thu 15:00–16:50 učebna 30, L. Gajzlerová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit studenta se systémem a podmínkami vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), základní terminologií a poradenskými službami v souladu s platnou legislativou.
Learning outcomes (in Czech)
Student:
získá základní teoretické poznatky v oblasti vzdělávání žáků se SVP;
ovládá základní terminologii vztahující se k jednotlivým oblastem speciální pedagogiky;
orientuje se v rámcové legislativě vzdělávání dítěte/žáka se SVP;
orientuje se v systému podpory dítěte/žáka se SVP.
Syllabus (in Czech)
 • Speciálně pedagogická terminologie. Vymezení základních pojmů, vztahujících se k podpoře dětí/žáků se SVP při jejich vzdělávání.
 • Rozdělení a charakteristika cílových skupin.
 • Poradenský systém: pedagogicko-psychologické poradenské služby (školní poradenská pracoviště, školská poradenská zařízení).
 • Systém vzdělávání: oblasti a možnosti podpory dětí/žáků se SVP.
 • Inkluze, rámcové podmínky pro inkluzivní výchovu a vzdělávání (legislativní podmínky inkluze, školský zákon, vyhlášky MŠMT ČR).
 • Organizační a personální zabezpečení vzdělávání žáků se SVP. Implementace podpůrných opatření.
 • Systém kurikulárních dokumentů (podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, RVP).
Literature
  required literature
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných , ve znění dalších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (vč. příloh), ve znění dalších předpisů
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 435 stran. ISBN 9788073676797. info
  recommended literature
 • časopis Speciální pedagogika, ISSN 1211-2720
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 pp. ISBN 978-80-7315-255-0. info
 • VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 317 stran. ISBN 9788026209379. info
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU and Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství (School counseling). Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • KUCHARSKÁ, Anna, Jana MRÁZKOVÁ, Renata WOLFOVÁ and Václava TOMICKÁ. Školní speciální pedagog. Vydání první. Praha: Portál, 2013. 223 stran. ISBN 9788026204978. info
Teaching methods (in Czech)
Teoretická příprava v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, přednáška, analýza dokumentů, samostudium
Assessment methods (in Czech)
Písemný test s uzavřenými otázkami. Podmínky a hodnocení budou upřesněny vyučujícími v ISu.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SPp409