SP4RC_SP2c Specializace 2c surdopedie+

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/32/0. 16 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Souralová (přednášející), PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, poruchy sluchu, klasifikace sluchových vad, prevence, historický vývoj péče o sluchově postižené, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchových vad, důsledky sluchové vady a psychologické zvláštnosti sluchově postižených, jazykové kompetence sluchově postižených, komunikační formy, logopedická péče u sluchově postižených, sluchová protetika a kompenzační pomůcky, reedukace sluchu a řeči u dětí a dospělých s vadami sluchu, včasná intervence u sluchově postižených, komplexní péče o sluchově postižené, systém vzdělávání u sluchově postižených, profesní uplatnění, vizuálněmotorické komunikační systémy, tlumočení sluchově postiženým, sluchová vada a přidružené postižení, hluchoslepota.
Osnova
  • 1. Úvod do surdopedie - terminologie Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu, vymezení základních pojmů 2. Historie péče o sluchově postižené Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících 16. 17. století, první ústavy 18. století, Milánský kongres, vývoj péče o sluchově postižené v českých zemích, vývoj metod práce se sluchově postiženými 3. Sluch Význam sluchu, anatomie sluchového analyzátoru, etiologie sluchového postižení, faktory negativně ovlivňující vývoj sluchového ústrojí, důsledky sluchové vady , psychologické zvláštnosti osobnosti sluchově postiženého 4. Diagnostika sluchových vad Klasifikace sluchových vad, diagnostika sluchových vad, objektivní a subjektivní sluchové zkoušky, screening 5. Řeč sluchově postižených Ontogeneze řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, přípravné období a vlastní vývoj řeči u sluchově postiženého dítěte, jazykové roviny, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory 6. Logopedická péče u sluchově postižených Charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených, vyvození hlasu, hlasová hygiena, vyvozování jednotlivých hlásek, artikulace hlásek, individuální logopedická péče, rozvoj lexikální a gramatické stránky řeči, globální čtení 7. Český jazyk v komunikaci neslyšících Mluvená řeč, psaná podoba řeči, mentální slovník, čtení s porozuměním, úprava textu pro sluchově postižené, využití nových médií a internetu v komunikaci neslyšících 8. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy slovní a neslovní podstaty u sluchově postižených, mimika, odezírání, pomocné artikulační znaky, prstová abeceda, současné trendy intrakulturní a interkulturní komunikace 9. Vizuálně motorické systémy Teoretické základy znakového jazyka, znakovaný jazyk, tlumočení znakového jazyka, podmínky tlumočení, etický kodex tlumočníka znakového jazyka 10. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, přístroje a pomůcky pro individuální logopedickou péči a sluchovou výchovu, kompenzační pomůcky a jejich význam, metodika práce se sluchadly 11. Kochleární implantát Podmínky přidělení kochleárního implantátu, výběr kandidátů, předoperační příprava, logopedická péče po implantaci, metodika práce s kochleárním implantátem 12. Systém vzdělávání u sluchově postižených Předškolní zařízení, základní škola pro sluchově postižené, OU, SOU, SOŠ, SŠ pro sluchově postižené, vysoké školy volnočasové aktivity 13. Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Speciální vyučovací metody, organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, sluchově postižený pedagog 14. Integrace sluchově postižených do běžných zařízení Podmínky integrace, spolupráce s SPC, služby poskytované SPC integrovaným žákům, učitelům běžných škol a rodičům 15. Včasná intervence u sluchově postižených Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, situace rodičů sluchově postiženého dítěte, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika, výběr školského zařízení, včasná sluchově řečová výchova 16. Legislativa Zákony a vyhlášky vztahující se ke vzdělávání žáků se sluchovým postižením, zákon o znakové řeči, příspěvky na kompenzační pomůcky 17. Komunita neslyšících Filozofie sluchově postižených, organizace sluchově postižených, kluby neslyšících, volnočasové aktivity, kultura neslyšících, neslyšící X Neslyšící 18. Sluchová vada a další kombinovaná postižení Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, současné pojetí vícenásobného postižení, možnosti augmentativní a alternativní komunikace 19. Hluchoslepota Pojetí a klasifikace hluchoslepoty,etiologie, možnosti vzdělávání, program péče LORM, Via, Záblesk 20. Komunikační systémy hluchoslepých Mluvená řeč, prstová abeceda, Braillovo písmo, Lormova abeceda, daktylografie, znakový jazyk, taktilní podoba znakového jazyka
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Informace učitele
Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005 (www.frpsp.cz) BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem - Sborník příspěvků. Praha: FRPSP, 1999. Četba sluchově postižených - Sborník příspěvků. Praha: FRPSP, 2000. EVANS, L. Totální komunikace. Struktura a strategie. Hradec Králové: Pedagogické centrum, 2001. FREEMAN,R.D. et al. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. GÜNTHER, K.B. Bilingvální vyučování neslyšících žáků základní školy. Praha: MŠMT. 2000. HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. HOMOLÁČ, J. Sociolingvistika. Komunikace neslyšících. Praha: FF UK,1998. HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: MU, 2006, s. 127-143, ISBN 80-7315-120-0 HROBOŇ, M., JEDLIČKA, I., HOŘEJŠÍ, J. Nedoslýchavost. Praha: Makropulos, 1998. HRONOVÁ, A., MOTEJZLÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP, 2002. HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. HRUBÝ, J., BAREŠOVÁ. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1999 JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998. JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999. JANOTOVÁ, N. Reedukace sluchu sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996. JANOTOVÁ, N., ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených. Praha: SPN,1990. JANOTOVÁ, N., SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Praha: Septima, 1998. KOWALIK, S., BAŃKA, A. Perspektivy rehabilitace hluchoslepých. Praha: Wagner Press, s.r.o., 2000 KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LEONHARDT, A. Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia, 2001. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých III. Praha: Scientia, 2001. MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk. (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 2001,roč.11,č.2. MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. In Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, č. 1. MOTEJZLÍKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk V. (Specifické znaky).In Speciální pedagogika, 2003, roč. 13, č. 3. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha: 1994. NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha: 1997. POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna, 1999. POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna, 2002 POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: UP, 2003 POTMĚŠIL, M. Prstová abeceda. Praha: FRPSP, 1992. POUL, J. Jak vést neslyšící dítě k četbě. Praha: Knihovna časopisu GONG, 1991. POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: Paido, 1996. PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno: MU, 1992, 1994. PULDA, M. Včasná sluchově řečová výchova malých sluchově postižených dětí. Brno: MU, 2002 PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole. Brno: Paido, 2000. PŮSTOVÁ, Z. Psychomotorický vývoj sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1997. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. Speciální pedagogika. Olomouc: Vydavetelství Univerzity Palackého, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. SOLOVJEV, J.M. Psychologie neslyšících dětí. Praha: SPN, 1997. Sociální rádce pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. Praha: FRPSP, 2000 SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. SOVÁK, M. Logopedie. Praha: SPN, 1972. STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. Praha: Česká unie neslyšících, 1994. STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet.Praha: Česká unie neslyšících, 1995. STRNADOVÁ, V. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998. STRNADOVÁ, V. Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Helix, 2001. STRNADOVÁ, V. Komunikace neslyšících odezírání. Liberec: TU, 1996. SVOBODOVÁ, K. Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. Praha: Septima, 1997. ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha: Septima, 1997. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999. UHERÍK, A. Hluchota, reč, poznanie. Martin: Osveta, 1990. VANČOVÁ, A. Edukácia viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia 2001. VANĚČKOVÁ, V. Výchova řeči sluchově postižených dětí. Praha: Septima, 1996. VANĚČKOVÁ, V. Příprava na čtení sluchově postižených dětí v předškolním věku. Praha: Septima, 1996.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Specializace II. - na 1a navazuje 2c, na 1b je možnost výběru mezi 2d, 2e, 2f.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.