Ze0132 Geography of Population and Settlements

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Department of Geography - Faculty of Education
Contact Person: Kateřina Brabcová
Supplier department: Department of Geography - Faculty of Education
Prerequisites
- Basic knowledge of the terms of social geography.
- Ability to work with the selected school world atlas and atlas of the Czech Republic.
- Ability to work with ArcGIS, MS Office.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course consists of two separate disciplines of human geography - population geography and geography of settlements whose aim is to promote knowledge of the distribution of population and settlements in geographical space.
The aim is to gain basic knowledge of spatial distribution of population and settlement on Earth.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to:
- find and use relevant data to analyze the distribution of inhabitants and settlements on Earth,
- explain basic approaches to the structure of the world population,
- use the information obtained in the subjects of regional geography of continents.
Syllabus
 • Population Geography
 • 1: Population development in history
 • 2: Population Structure
 • 3: Migration
 • 4: Mechanical movement of the population
 • 5: Anthropogenesis, demographic revolution
 • 6: Population distribution on Earth
 • Geography of settlements
 • 1: Basic concepts of geography of settlements
 • 2: Rural settlement
 • 3: Urban settlement
 • 4: Urbanization
 • 5: Geography of Brno
Literature
  required literature
 • KAŠPAROVÁ, Ludmila and Milan PŮČEK. Kohezní politika: osídlení v České republice : partnerství měst a venkova. Vyd. 1. Brno: Ústav územního rozvoje, 2009. 91 s. ISBN 9788090392878. info
 • KUNC, Josef, Václav TOUŠEK, Jiří VYSTOUPIL, Petr DANĚK, Pavel KLAPKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk SZCZYRBA, Michal VANČURA, Antonín VĚŽNÍK, Milan VITURKA and Petr TONEV. Ekonomická a sociální geografie (Economic and social geography). 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 411 pp. učebnice vysokých škol. ISBN 978-80-7380-114-4. info
  not specified
 • ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Úvod do studia demografie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 158 s. ISBN 8070783273. info
 • CHALUPA, Petr and Zdeňka TARABOVÁ. Vybrané kapitoly z demografie : (pro semináře a cvičení). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 61 s. ISBN 802100343X. info
Teaching methods
Teaching will take the form of lectures - theoretical preparation of basic demographic and settlement terminology. The course also includes exercises.
Assessment methods
Examination - written exam based on literature, lectures and the exercises.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/Ze0132