SV4BP_ZPs2 Introduction to Psychology 2

Faculty of Education
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Jana Veselá, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Timetable
Mon 16:20–17:55 učebna 34
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Tématické okruhy
 • 1) Úvod do ps., vznik psychologie jako vědy, struktura psychologie, obsah a předmět jednotlivých psychologických disciplín, vědy hraniční a pomocné, základní literatura. Struktura a předmět obecné psychologie. Různé názory z hlediska psychologických směrů. Kognitivní psychologie. Integrativní výklad psych. jevů, (systémový přístup, globálnost).
 • 2) Paměť a učení  neurofyziologická podstata paměti, struktura neuronu, DNA, RNA, navázání na znalosti z bilogie  různé pohledy na kritéria dělení paměti (bezděčná x úmyslná), modálně specifická x nespecifická, mechanická x logická, krátkodobá x dlouhodobá, epizodická x sémantická)  fáze paměťového procesu (vštípení, retence, vybavení), rozpad paměťových stop  Ebinghaus a jeho křivka zapomínání, pokusy  učení na subhumánní a humánní úrovni, druhy a teorie  aplikace poznatků, hra, pokus, učební styl, sebereflexe osvojo-vání poznatků
 • 3) Vnímání - jak poznáváme svět?  smyslové vnímání, fyziologický základ  percepční schéma a jeho funkce, interindividuální rozdíly ve vnímání, paraidolie, synestezie, fantom údu, Rubinova reverzibilní figu-ra, vnímání na základě sociokulturních rozdílů a zkušeností  pokusy, cvičení (zrakové klamy, paobrazy apod.)
 • 4) Představy  druhy představ, (cvič. zadání před. úkolu), souvislost se zkušeností, pamětí, myšlením, anticipačním schématem, eidetická představivost a její využití ve výchovném procesu
 • 5) Pozornost  definice a teorie pozornosti (Ribot, Rubinštejn, Wundt)  vlastnosti (kolísání - oscilace, intenzita - koncentrace, rozsah - kapacita - extenzita)  druhy (bezděčná - spontánní, úmyslná - aktivní - volní, proti-volní)  Wundt a osobní časová rovnice, demonstrace  test koncentrace pozornosti - vyhodnocení, diskuse  výchova pozornosti, cvičení (vytváření podmínek pro soustředění, cvičení, význam pozornosti, diskuse
 • 6) Myšlení  diskuse o pojmu a osvojování pojmů  myšlemkové operace (an. - syn., in.- deduk., zobecnění, abstrakce)  +) Galperin - osvojování pojmů (cvičení - slovníkový test), Piaget - asimilace x akomodace  inteligence (názory, definice, meření, test)  kategorizace předmětů a jevů + nízký, lehký a střední stup. integrace  divergentní a konvergentní myšlení, předpoklady tvořivosti, principy rozvoje, svoboda myšlení  +) jak tvořivě řešit problémy  hry - krabička Rama, rozpoznání věcí (dedukce od části k celku, dárek, dokreslování, k čemu by to mohlo sloužit ...)  vývoj intelektu, řeči a rozumových operací, Kholbegrovo pojetí mravního vývoje JÁ, fluidní a krystalická inteligence v průběhu životní dráhy
 • 7) Emoce a city  objasnění pojmů  dělení emocí a citů (stenické, astenické, afekty, nálady vášně, vyšší cit)  Kafka - vztah k druhému, Arnoldová a teorie emocí (periferní t.- W. James, rudimentární - Darwin, talamická), emoce a city jako regulace chování - aktivační úroveň  psychofyziologické indikátory, detektor lži, Čapek  sebereflexe - dom. cvič.  interakce emocí a poznávacích procesů (tzv. percepční obrana)  motivace chování  Proč jednáme tak, jak jednáme? (diskuse)  motiv (incentivy, rovnováha)  klasifikace motivů (Madsen, Maslow, Frankl), teorie motivace, souvislost s hodnotovou orientací (hra - hodnoty)  výkonová motivace (aspirační úroveň K. Lewin)  test aspirační úrovně  krizové situace a jejich řešení, typy překážek (frustrace, konf-likt)
 • 9) Psychologie osobnosti (integrativní seskupování předchozích poznatků) Struktura osobnosti, psychické vlastnosti, temperament, emocionalita, schopnosti
 • 10) Typy osobnosti, typologie extraverze a introverze, konstituční typologie, vrstvy a faktory osobnosti
 • 11) Vědomí a jeho povaha, stupňovitost a dynamika, stavy a výklad vědomí, jáství, činné já a sebepojetí, vývoj sebepojetí
 • 12) Vybraná pojetí osobnosti. Pojetí založené na motivaci (S. Freud), na učení (J. Watson), sebeuvědomění (V.Frankl), humanistické pojetí (C. Rogers), na poznání (J. Piaget), syntetický přístup (K. Lewin)
Literature
 • CARNEGIE, Dale. Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání : Rychlá a snadná cesta k efektivnímu vyjadřování. 1. rev. vyd. 203 s. info
 • JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla. Sv. 2, Archetypy a nevědomí [Jung] (Variant.) : Archetypy a nevědomí. info
 • JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla. Sv. 3, Osobnost a přenos [Jung] (Variant.) : Osobnost a přenos. info
 • Výbor z díla :sv. 2, archetypy a nevědomí. Edited by Carl Gustav Jung - Eva Bosáková. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 437 s. ISBN 80-85880-16-4. info
 • Výbor z díla :sv. 1, základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Edited by Carl Gustav Jung - Alena Bernášková. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1998. 436 s. ISBN 80-85880-14-8. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-134-7. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Psychologie vytváření úsudků : (teorie a metodologie Egona Brunswika, K.R. Hammonda a jejich následovníků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 169 s. ISBN 8021016469. info
 • FREUD, Sigmund. Totem a tabu :o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1997. 157 s. ISBN 80-86123-01-4. info
 • FREUD, Sigmund. Výklad snů. Translated by Ota Friedmann. Vyd. 3.,upr. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1997. 395 s. info
 • FREUD, Sigmund. Psychopatologie všedního života :o zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu. Translated by Ota Friedmann. Vyd. 2. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996. 262 s. ISBN 80-901601-8-2. info
 • JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla [Jung, 1996-] : Výbor z díla C.G. Junga (Variant.). Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1996. info
 • JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Edited by Jolande Székács Jacobi, Translated by Karel Plocek. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 277 s. ISBN 8020005439. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie (Introduction to Cognitive Psychology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 pp. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
 • Analytická psychologie : její teorie a praxe : tavistocké přednášky. Edited by Carl Gustav Jung. 2. vyd. Praha: Academia, 1993. 205 s. ISBN 8020004807. info
 • ŠVANCARA, Josef. Geneze systémů empirické psychologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 98 stran. ISBN 8021007486. info
 • Jak se zbavit starostí a začít žít. Edited by Dale Carnegie, Translated by Tomáš Hrách. 9. vyd. Praha: TALPRESS, 1993. 316 s. ISBN 80-85609-32-0. info
 • HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Illustrated by Karel Nepraš. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. 297 s. ISBN 80-901549-0-5. info
 • CARNEGIE, Dale. Úspěch jsi ty, aneb, několik nezištných rad pana Dala Carnegieho jak se stát oblíbeným a bohatým. Translated by Dora Kulová. Bratislava: Genezis, 1992. 108 s. ISBN 80-85220-56-3. info
 • CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. 7. vyd. Bratislava: Bradlo, 1991. 169 s. ISBN 80-7127-026-1. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA and Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
 • FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1990. 444 s. ISBN 8020701095. info
 • ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 8070380446. info
 • HONZÁK, Radkin. I v nemoci si buď přítelem. Praha: Avicenum, 1989. info
 • ŠVANCARA, Josef. Poruchy psychického vývoje [Švancara, 1985]. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1985. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti [Balcar, 1983]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • ŠVANCARA, Josef. Diagnostika psychického vývoje. 3., upr. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 395 s. : i. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy III [Freud, 1971]. Praha: Avicenum, 1971. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 498 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy Sigmunda Freuda. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: seminář
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2006/SV4BP_ZPs2