SP2MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Po 8:50–10:30 učebna 53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Problematika přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Edukace, předměty speciální péče, specifika didaktiky jednotlivých typů postižení postižení se zaměřením na mentální postižení. Komunikativní dovednosti.
Osnova
 • 1) Edukační proces u jedinců s mentální retardací Systém výchovy a vzdělání Osobnost MR jedince Specifika jazyka českého, matematiky výchov Specifičnost rehabilitačních tříd
 • 2) Edukační proces u sluchově postižených žáků Systém výchovy a vzdělání sluchově postižených Osobnost sluchově postiženého jedince, stupně postižení Specifičnost vyučovacího procesu, globální čtení, výchovy
 • 3) Edukační proces zrakově postižených jedinců Systém péče Osobnost zrakově postiženého jedince Specifičnost vyučovacího procesu Využití speciálních pomůcek
 • 4) Edukační proces jedinců s somatickým postižením Systém péče Osobnost tělesně postiženého jedince Specifičnost vyučovacího procesu Předmět- dorozumívací dovednosti
 • 5) Edukační proces jedinců s diag, SVPU Systém péče Osobnost jedince s LMD Reedukace dyslexie, dyskylkulie Programy prevence a modifikace jedinců s poruchami chování
 • 6) Edukační proces jedinců s kombinovaným postižením Problematika DMO Problematika hluchoslepých Definice kombinovaného postižení
 • 7) Edukační proces jedinců s narušenou komunikační schopností Systém péče Osobnost jedince Specifičnost vyučovacího procesu Řečová výchova na školách Problematika SPU
 • 8) Edukace žáků ze socio-kulturně ynevýhodněného prostředí
 • 9) Edukace žáků s poruchami autistického spektra
Literatura
 • TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997
 • CASEOVÁ, C., DATLOYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Praha: Portál, 1995
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : texty k distančnímu vzdělávání. 2., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2007, 247 s. ISBN 9788073151584. info
 • Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář, ukončení zkouškou.
Informace učitele
Doporučená literatura Metodika spec. škol III PIPEKOVÁ ,J., VÍTKOVÁ, M. Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno. Paido 2000 VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní pedagogika. Brno. MSD, s.r.o. 2003 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha. Portál. 2000 Vzdělávací program zvláštní školy, Vzdělávací program pomocné školy Vzdělávací program přípravného stupně pomocné školy Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Rámcové vzdělávací programy VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie kapitoly z didaktiky MR. Olomouc. Netopejr. 1997 VALENTA.M., MULLER,O. Psychopedie. Praha: Parta, 2003 VALENTA.M. Přehled speciální pedagogiky a školské integrace. Olomouc: UP, 2003 KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. L. Oftalmopedie. Brno. Paido. 2000 KEBLOVÁ. A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha. Septima. 1996 KEBLOVÁ. A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. Praha. Septima 1996 LUDÍKOVÁ. L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc. PdF 2001 LUDÍKOVÁ. L. Vzdělávání hluchoslepých. I., II., III., . Olomouc. Scientia 2001 VÍTKOVÁ, M KVĚTOŇOVÁ ŠVECOVÁ L.,. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno. Paido. 1999 VÍTKOVÁ. M. Somatopedické aspekty. Brno. Paido JANOTOVÁ, N. ŘEHÁKOVÁ, l. Surdopedie komunikace sluchově postižených. Praha.1990 Drobné brožury s surdopedickou tematikou vydané nakladatelstvím SEPTIMA KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I, II, III. Brno. Paido, 1998 ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha. Portál. 2003
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2009/SP2MP_MSP3