HV056 Didactics of Music Education for Elementary Schools 2

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Department of Music – Faculty of Education
Contact Person: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Supplier department: Department of Music – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
HV056/01: Wed 10:00–11:50 učebna 21, D. Taylor
Prerequisites (in Czech)
HV050 Didactics of ME (Elementary 1)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The subject of the course is focused on the basic methods of listening activities and musical kinaesthetic activities. To understand musical communication, the means of musical expression that students acquire in connection with the song, the dance, elements of movement and the listening of the selected compositions.
Learning outcomes
Student:
- focuses on the issue of elementary creative musical activities; recognizes types of improvisation and can apply them in practice, as well as elements of elementary composition;
- focuses on musical-kinaesthetic activities; • can apply motion and dance games in practice; • has a methodical approach to the training of dancing elements and can use them in working with song and elementary piano composition; • can apply the motion element in connection with rhythm, nursery rhymes, while working with literary text;
- acquires music listening skills; they are able to use them in practice while working with songs or listening to compositions; he/she are able to use basic musical expressions and can use them while working with songs, in connection with dance components, playing musical instruments and/or listening to music.
Syllabus
 • 1. Musical kinaesthetic activities: expressive means of motion – elementary movement and dance element (folk dance, polka, menuet, mazurka, waltz, historical dances – in connection with song and listening composition).
 • 2. Improvisation – rhythmical, melodical and by moving/dancing to music.
 • 3. Perceptive activities – listening activities: listening objectives, musical means of expression – “musical speech”, types of listening, methodology of listening – interconnection with vocal, instrumental and musical activities.
 • 4. Activities based on Music theory: Power Point Presentation of musical periods with listening to music samples; processing a worksheet for listening activity.
Literature
  recommended literature
 • KURKOVÁ, L. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981.
 • TAYLOR, D. Metodika hry na ozvučné trubice BOOMWHACKERY. Brno, MSD, 2019. ISBN 978-80-7392-299-3.
 • EBEN, Petr – HURNÍK, Ilja. Česká Orffova škola I – V. SUPRAPHON, Praha, 1969 – 1998, 485 s.
 • KOPECKÝ,J. – SYNEK, J. – ZOUHAR, V. Hudební hry jinak. Tvořivé hry a modelové projekty elementárního komponování. Brno, JAMU, 2014.
 • VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Comenium musicum, 1987.
 • KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha, 2000.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 4. Praha: Portál, 2011.
 • KNOPOVÁ, Blanka. Činnosti hudebně pohybové v systému hudebního vzdělávání na ZŠ a SŠ. 1. vyd. MU Brno: Ondrášková Karla, 2005. 48 s. Pořadové číslo 4266/Pd-45/05-17/99. ISBN 80-210-3911-6.
 • HERDEN, J. - JENČKOVÁ, E. – KOLÁŘ, J. Hudba pro děti. Praha, 1992.
 • HERDEN, J. Hudba jako řeč. Scientia, Praha, 1998.
 • JENČKOVÁ, Eva. Hudba v současné škole : [základní řada]. 6, Hudba a pohyb.ŞD.Ş1. Hradec Králové: Jaroslav Jenček - Orlice, 1997. 55 s.
Teaching methods
Practical training: singing, accompaniment to elementary music instruments, body play, elementary kinaesthetic elements and dance steps, conducting. Playing the piano/violin. The student is focused on the issues of listening activities; the student has mastered methodological approach in practice and can use dance elements in practice. Writing a lesson preparation for a Music class. Work on the subject of teaching portfolio for Music.
Assessment methods
Type of teaching: seminar
Examination requirements:
a) Students will show their theoretical knowledge and practical skills acquired in the subjects of Didactics of Music for Primary Education 1 and 2. There will be an Oral part for the Theory of Didactics of Music 1 and 2 and there will also be a practical part (such as singing, conducting, playing piano/violin and/or recorder, etc).
b)6 folk songs (2 of them in polyphonic arrangement), 2 canons, 2 spiritual or worksongs, 6 artificial/popular songs and 8 songs from Music history (for 2nd Educational level): singing, playing the piano/violin – transposing folk songs up to major third, conducting, optional accompaniment for songs – rhythmical, instrumental or kinaesthetic element.
c) Mastering the basics of playing the soprano recorder – 10 folk songs (C, G, D, F Major).
d) Creation of a PowerPoint presentation for the selected historical period with a worksheet for a listening activity.
e) Creation of a teaching portfolio for Music.
f) A minimum of 80% active participation in seminars.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/HV056