SUP001 Psychologie pro učitele I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
! SUK001 Psychologie pro učitele I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vyučovací předmět Psychologie pro učitele je dvousemestrální (Psychologie pro učitele I a Psychologie pro učitele II): Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šíře k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů. Mezi nejdůležitější psychologické disciplíny, které bezprostředně pomáhají učiteli řešit složité výchovné situace, patří: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie, duševní hygiena a psychopatologie.
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování kurzu Psychologie pro učitele I bude student schopen:
- definovat základní pojmy psychologie
- objasnit základní znaky a funkce psychických jevů
- popsat a vysvětlit základní druhy psychických jevů (psychické procesy, stavy a vlastnosti)
- využít znalosti z psychologických metod k zlepšení poznávání sebe i druhých lidí (zejména žáků a studentů)
- objasnit, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování
- uvést příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
- porovnat osobnost v jednotlivých vývojových fázích života (se zaměřením na období mladšího školního věku, pubescence, adolescence a období dospělosti)
- analyzovat svůj styl učení, porovnat různé metody učení a vyhodnotit jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní psychické předpoklady
- využít poznatky o tvořivosti pro záměrné rozvíjení tvořivého myšlení žáků ve vyučování
- uvést charakteristické projevy mimořádně nadaných žáků, orientovat se v typologii nadaných žáků, možných formách vzdělávání žáků s mimořádným nadáním a možnostech jejich dalšího rozvoje
- analyzovat příčiny školního neprospěchu žáků a navrhnout pedagogická opatření pro jejich odstranění
Osnova
 • Psychologie pro učitele I
 • Tematické okruhy:
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny – klasifikace a předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména v učitelské praxi. Psychologická příprava učitelů.
 • 2. Základní metody v psychologii (se zaměřením na psychologické metody pro posuzování a hodnocení osobnosti žáka) – pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, anamnéza, analýza produktů činnosti, psychologické testy, sociometrie. Poznávání žáka učitelem. Úskalí ohrožující přesnost či objektivitu posuzování a hodnocení žáka učitelem.
 • 3. Základní pojmy psychologie – psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Klasifikace a charakteristika jednotlivých psychických jevů s možnými odchylkami (poruchami) s ohledem na možnost výskytu u žáků (individuálně či jako součást patologie) a možnosti jejich utváření a rozvoje učitelem.
 • 4. Osobnost (pojem a struktura, subsystémy osobnosti - motivace, schopnosti, rysy osobnosti, temperament, charakter). Některé poruchy osobnosti. Možnosti podpory osobnostního rozvoje ve školním prostředí.
 • 5. Pojem a podstata psychického vývoje; fylogeneze a ontogeneze psychiky; zákonitosti duševního vývoje; činitelé duševního vývoje (biologické, činitelé vnějšího prostředí, výchova, vlastní aktivita člověka – sebevýchova, sebevzdělávání).
 • 6. Charakteristika jednotlivých vývojových období člověka – prenatální, novorozenecké, kojenecké období, období batolete, předškolní věk, mladší školní věk*, období puberty*, období adolescence*, období dospělosti (mladší, střední a starší)*, období stáří. (Pozn.: zaměření především na období označené *.)
 • 7. Učení – pojem, funkce učení, fáze procesu učení, křivka učení. Klasifikace a charakteristika druhů učení – učení podmiňováním, senzomotorické učení, verbální učení, pojmové učení, řešení problémů. Činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení (činitelé související s učícím se jedincem, se situací, v níž učení probíhá, s učivem, s osobností učitele). Metody učení (dílčí, celková, kombinovaná; PQRST, sugestopedie aj.). Zákony učení: zákon motivace, zákon zpětné informace (důsledku), zákon opakování (cviku nebo frekvence), zákon transferu.
 • 8. Styly učení - vymezení, geneze, některé typologie, diagnostika a ovlivňování stylů učení. Autoregulace učení. Doporučení pro žáky a studenty, jak se učit. Předpoklady úspěšného studia. Studijní neúspěchy a jejich řešení.
 • 9. Tvořivost a její rozvíjení ve vyučování. Pojem tvořivosti, faktory tvořivosti, vývoj tvořivosti, etapy tvořivého procesu, úrovně tvořivosti, činitelé a podmínky záměrného rozvíjení tvořivého myšlení žáků, postavení tvořivého žáka v třídním kolektivu.
 • 10. Nadaní žáci – poznávání a rozvíjení jejich osobnosti. Vymezení pojmu nadání, charakteristické projevy nadaných žáků, vybrané sociální a emoční problémy nadaných, typologie nadaných žáků, identifikace nadaných žáků, vzdělávání nadaných žáků, možnosti dalšího rozvoje nadaných žáků.
 • 11. Školní úspěšnost/neúspěšnost, školní prospěch/neprospěch – vymezení pojmů. Analýza školního neprospívání žáků - příčiny neprospívání (podmíněné osobností žáka, osobností učitele, školou, rodinou žáka), psychologická charakteristika neprospívajících žáků – typicky a netypicky neprospívající žák, psychologické aspekty při odstraňování neprospěchu žáků. Vnímaná osobní/vlastní zdatnost žáka (self-efficacy), žákova vnímaná školní zdatnost (academic self-efficacy).
Literatura
  povinná literatura
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
  doporučená literatura
 • HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vyd. 6. Praha: Portál, s. r. o., 2013. 568 s. ISBN 978-262-0367-4.
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 276 stran. ISBN 9788027105328. URL info
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. URL info
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015. 399 stran. ISBN 9788024746746. URL info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
 • HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. 1. vyd. Brno: PAIDO, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992. 374 s. ISBN 8008004339. info
  neurčeno
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • BUCKLER, Scott a Paul CASTLE. Psychology for teachers. Los Angeles: Sage, 2014. xxiv, 363. ISBN 9781446211144. info
 • MINTON, Stephen James. Using psychology in the classroom. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012. xiii, 173. ISBN 9781446201657. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1977. 592 s. info
Výukové metody
přednáška a seminář, diskuse, domácí úkoly, samostudium doporučené literatury
Metody hodnocení
písemná zkouška (znalostní test - obvykle 20 otázek hodnocených 20 body, k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 10 bodů - tj. 50 %, prezenční forma zkoušení)
předpoklad ke zkoušce: zpracování semestrální práce na téma Motivace volby k učitelskému povolání (podrobněji budou informace ve studijních materiálech předmětu SUP001 v IS) a její včasné odevzdání v elektronické podobě (do odevzdávárny v IS) a 1 výtisk, termín odevzdání: nejpozději do 9. 12. 2022
Navazující předměty
Informace učitele
Pozn.:
Na přednáškách bude doplňována příp. další nejnovější základní a doporučená rozšiřující literatura k jednotlivým tématům.


Podrobnější osnovy přednášek, příp. další studijní materiály spolu s literaturou k jednotlivým tematickým okruhům lze nalézt ve studijních materiálech předmětu v IS v aktuálním semestru.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.