PSA_SZZ Master Degree State Examination (Finals)

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Prerequisites (in Czech)
PSA_0SZ Bachelor Degree Examination || PSA_SZ Bachelor Degree Examination
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
obecné psychologické vědy a metodologie
psychodiagnostika
poradenská psychologie (alternativně)
klinická psychologie (alternativně)
psychologie práce a organizace (alternativně
Syllabus (in Czech)
 • Obecné psychologické vědy a metodologie
 • A 1. Adaptace jako psychologický pojem: senzorická, emocionální, kognitivní, sociální adaptace A 1. Adaptace jako psychologický pojem: senzorická, emocionální, kognitivní, sociální adaptace A 1. Adaptace jako psychologický pojem: senzorická, emocionální, kognitivní, sociální adaptace
 • A 2. Mozek a lidská psychika: empirická data, klasifikace pojetí. Různá pojetí tzv. psychofyzického (resp. psychofyziologického) problému. Vědomí, nevědomí, prožívání, chování, činnost, jednání.
 • A 3. Různá pojetí kognitivní psychologie v USA a v Evropě: východiska zkoumání, interdisciplinární spolupráce. Umělá inteligence.
 • A 4. Psychofyzika: zaměření, nejdůležitější výsledky. Weberův a Fechnerův zákon: význam v historii psychologie, pokus o kritické zhodnocení. Osobní časová rovnice. Zkoumání reakčního času.
 • A 5. Rozlišení čití a vnímání. Gestalt: tvarové faktory. Interpretace tzv. zrakových klamů. Synestézie. Negativní paobrazy. Purkyňův fenomen. Pojetí cyklu vnímání: schéma, aplikace. Specifika auditivního vnímání.
 • A 6. Interindividuální rozdíly ve vnímání. Interfunkční zkoumání vnímání. Stroopův fenomen. Percepční obrana. Pozornost: charakteristika, metody zkoumání, starší a moderní teorie pozornosti Selektivní pozornost v optickém a auditivním vnímání.
 • A 7. Představy: statická a dynamická struktura, poznávací funkce. Eidetická představivost. Práce brněnské školy o aktuální genezi představy.
 • A 8. Pojem reprezentace a mentální reprezentace. Formy mentální reprezentace.
 • A 9. Myšlení: tvoření pojmů, vztah řeči a myšlení. Pojem-soud-úsudek.
 • A 10. Hierarchická struktura pojmů. Model struktury intelektu. Intuice. Produktivní a reproduktivní myšlení. Typy problémů a jejich řešení. Novější teorie myšlení. Předpoklady svobody myšlení.
 • B 1. Paměť a její úloha v procesu poznávání; popište vztahy mezi paměťovým procesem a ostatními poznávacími procesy. Vztah paměti a učení. Interakce osobnostních charakteristik v paměťových procesech.
 • B 2. Neuropsychologické základy paměti a učení. Podmínky a podstata ultrakrátkodobého a krátkodobého zapamatování. Podmínky a podstata dlouhodobého zapamatování. Neuropsychologické aspekty procesu zapomínání.
 • B 3. Fáze paměťového procesu.
 • B 4. Uveďte kriteria členění paměti a stručně je charakterizujte.
 • B 5. Objasněte podstatu epizodické a sémantické paměti .
 • B 6. V kontextu sémantické paměti vysvětlete jevy kategorizace, inference, reprezentace.
 • B 7. Jaké jsou příčiny zapomínání? Zaměřte se zejména na teorii rozpadu paměťové stopy, teorii interference a teorii tzv. úmyslného zapomínání.
 • B 8. Modely paměti.
 • B 9. Obecné zákonitosti učení. Teorie učení. Úloha učení v regulačních a autoregulačních procesech. Učení jako součást a předpoklad aktivního tvořivého života.
 • B 10. Hlavní druhy učení na subhumánní rovině a na humánní rovině. Pokus o srovnání.
 • C 1. Představivost a fantazie: jejich úloha v kognitivních procesech.
 • C 2. Tvořivost a kreativita: pojetí, interdisciplinární zkoumání.
 • C 3. Princip divergentního myšlení. Argumenty laterálního myšlení
 • C 4. Metody měření tvořivosti.
 • C 5. Strategie rozhodování. Situace, kdy jde použít algoritmizovatelného rozhodování a rozhodování za neurčitosti.
 • C 6. Klasický přístup k rozhodování.
 • C 7. Nové přístupy k rozhodování.
 • C 8. Pravděpodobnostní funkcionalismus: základní východiska, odlišnost od klasického pojetí psychologie.
 • C 9. Teorie sociálního usuzování: podstata a oblast užití.
 • C 10. Adapta4n9 funkce pszchiky
 • D 1. Charakteristika prožívání. Klasifikace emocí a citů.
 • D 2. Metody zkoumání emocí a citů, psychofyziologické indikátory emocí, přístrojové metody.
 • D 3. Klasické a moderní teorie emocí: pokus o srovnání. Autoregulační funkce emocí a citů.
 • D 4. Motivace: základní pojmy, principy, definice. Pět teorií motivace podle vlastního výběru.
 • D 5. Klasifikace motivů v různých psychologických systémech.
 • D 6. Výkonová motivace. Zkoumání aspirační úrovně. Efekt Zeigarnikové. Metody měření výkonové motivace. Flow - fenomén.
 • D 7. Prožívání a řešení frustračních situací. Intrapsychický konflikt. Charakteristika, příklady, modely.
 • D 8. Interakce emocí a poznávacích procesů.
 • D 9. Charakteristika volních procesů. Vlastnosti vůle.
 • D 10. Vztah volních a poznávacích procesů. Činitel "úsilí" v atribuční teorii.
 • E 1 Fyzická a psychická realitaPojem integrace, důležité integrační pojmy, interakční paradigma v psychologii.
 • E 2 Paradigmata hlavních psychologických systémů: asocianismus, psychofyzika, strukturalismus, funkcionalismus, psychoanalýza, analytická psychologie, logoteorie, ženevská škola, behaviorismus, celostní psychologie, humanistická psychologie. Paradigma nomotetického a idiografického pojetí. Ekologické paradigma v psychologii.
 • E3 Významní reprezentanti jednotlivých psychologických směrů a jejich myšlenky. Masarykovy psychologické názory.
 • E4 Tradice brněnské psychologické školy.
 • E5 Integrativní funkce světového názoru.
 • E6 Základní faktory utváření osobnosti a psychického vývoje. Životní dráha člověka jako psychologický problém.
 • E7 Kognitivní obrat v psychologii: zdroje, autoři, důsledky. Mentální reprezentace.
 • E8 Polarita vědomí-nevědomí, chování-prožívání.
 • E9 Psychofyzický (psychofyziologický) problém, klasická a moderní pojetí
 • E10 Adaptace jako psychologická kategorie.
 • E11 Integrativní pojetí funkce vědomí.Fyzická a psychická realita.
 • E 12 Chování a jednání. Vytah prostředí, jeho pszchické reprezentace a aktivity.
 • Poslední úprava doc. M. Tyrlík 28.5.2007
 • Metodologie
 • 1. Problematika vědeckého poznání. Cesty poznání. Common sense jako východisko poznání. Věda jako předmětné, systematické, kritické, kontrolovatelné, reprodukovatelné poznání. Teorie a empirie. Zkušenost a poznání. Vymezení vědy předmětem zkoumání, metodou, jazykem, sumou dat a faktů, teorií a modelů a lidí kolem vědy. Klasifikační, explikační, predikční, verifikační a rozhodovací funkce vědeckého poznání.
 • 2. Kauzalita a finalita. Nepravá kauzalita - kondicionalita, koincidence jevů. Uzavřený a otevřený systém. Lidský jedinec jako dynamický systém a možnosti kauzální interpretace vztahů mezi psychickými jevy.
 • 3. Co je metodologie. Pojmy metoda, metodika, technika. Základní metody v psychologii - pozorování rozhovor, experiment, analýza produktů. Exterospekce a introspekce. Objektivní a subjektivní ve vědeckém poznání. Pozitivistické fenomenologické propozici v metodologii. Hermeneutika. Povaha dat a faktů. Nomothetické a idiografické paradigma v psychologii.
 • 4. Logika vědeckého poznání. Indukce, dedukce a abdukce. Dvouhodnotová a vícehodnotová logika. Výroky o množinách. Množinové operace. Třídění. Relace. Jazyk vědy. Termín a pojem. Utváření pojmů. Konstrukt. Sémantika. Definice a jejich typy.
 • 5. Předmět a objekt výzkumu. Psychické jevy. Předmět výzkumu v blízkých vědách - sociologii, antropologii, politologii, lingvistice atd.
 • 6. Problém. Poznané a nepoznané. Problém jako znalost o neznámém. Problém jako otázka. Úloha otázky ve vědě. Otázky typu "zda", "který", "proč".
 • 7. Teorie jako řešení vědeckého problému. Struktura vědeckých teorii. Axiom a teorém. Axiomatická, hypotetická a empirická vrstva teorií. Ověřování teorií. Hypotézy.
 • 8. Kvantifikace a měření v psychologii. Typy škál. Operacionální definování. Proměnné a invarianty. Typy proměnných ve výzkumu. Výzkumné a intervenující proměnné. Kontrola proměnných ve výzkumu. Validita měření a reliabilita. Typy validity. Zjišťování a zvyšování reliability.
 • 9. Kvalitativní přístup ve výzkumu. Kvalita a kvantita. Deskriptivní, klasifikační a explikační funkce kvalitativního přístupu. Etnografická metoda v psychologii
 • 10. Výzkumný soubor. Základní a výběrový soubor. Sestavování výběrového souboru. Náhodný a systematický výběr. Výzkumné projekty se dvěma a více skupinami. Velikost výběrového souboru.
 • 11. Interní a externí validita výzkumu. Ekologická validita. Zajištění validity.
 • 12. Typy výzkumů z hlediska výzkumné strategie. Výzkumy experimentálního a korelativního typy. Prospektivní a retrospektivní výzkumy. Experiment, kvazi-experiment a ex-post facto výzkum. Vývojové výzkumné projekty. Průřezový a longitudinální výzkum. Zrychlený longitudinální výzkum.
 • 13. Projektování výzkumu. Ideový a technický plán. Zpráva o výzkumu.
 • 14. Pozorování jako základní výzkumná metoda. Strukturovanost pozorování. Selekce a třídění pozorovaných jevů. Posuzovací škály. Techniky pozorování. Zúčastněné pozorování.
 • 15. Rozhovor a dotazník. Struktura rozhovoru. Typy rozhovoru - individuální, skupinový, focus group. Výzkumný, diagnostický, terapeutický, motivační fce. Rozhovoru. Dialog. Technika přípravy a vedení rozhovoru. Téma - otázky. Otevřené a uzavřené otázky. Analýza záznamu interview. Typy dotazníků. Validita a reliabilita. Psychometrický paradox. Výzkumné a diagnostické užití dotazníků.
 • 16. Experimentální metoda. Rozdíl v požadavcích na experiment v psychologii vs. Přírodní vědy. Funkce experimentu v rozvoji vědění. Výzkumy experimentálního typu - kvazi- experiment, pre-post test. Laboratorní a terénní experiment. Přirozený e. Plány exp. výzkumu.
 • 17. Analýza produktů činnosti. Formální a obsahová analýza. Kritéria třídění a kategorie. Požadavky na sestavení systémů kategorií.
 • 18. Výzkum kognitivního a emočního obsahu. Psycho-sémantické metody. Vztah jazyka a myšlení. Vztah jazyka a zkušenosti. Funkce jazyka v poznání. Zkoumání pojmu a významu. Konotativní a denotativní složka významu. Sémantický diferenciál. Analýza asociačních struktur mysli. Projektivní metody.
 • 19. Zpracování výsledků - Kvalitativní a statistická analýza. Deskriptivní a induktivní statistika. Parametrická a neparametrická statistika.
 • Poslední úprava doc. M. Tyrlík 28.5.2007
 • Poradenská psychologie
 • ČÁST I 1.Poradenská psychologie (dále pps) jako odborná profesní činnost: aktuální trendy, pregraduální a postgraduální vzdělávání (výcviky), stavovské společnosti, periodika.
 • 2.Vztah pps. k jiným disciplínám (jmenovitě k psychoterapii)
 • 3.Cíle, strategie a přístupy (koncepty) v pps; integrovaný přístup.
 • 4.Poradenský proces a jeho průběh (včetně očekávání klientů, přehled nabízených problémů).
 • 5.Účinné proměnné; osobnost poradce-terapeuta.
 • 6.Systémově-interakční přístup, vznik rodinné terapie, základní koncepty a pojmy.
 • 7.Rizika, omezení a možné negativní účinky poradenských intervencí.
 • 8.Psychodiagnostika v pps (diagnostické kategorie jako východiska specifických odborných intervencí, vztah diagnostiky a psychokorektivního procesu).
 • 9.Vývojové poruchy řeči. Vývoj v řeči v normě a patologii. Poruchy výslovnosti, artikulace a rytmu řeči. Poruchy gramatické stavby věty. Poruchy sociálního užití řeči. Elektivní mutismus. Vývojová dysfázie.
 • 10.Mentální retardace. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie a patogeneze, klinické obrazy jednotlivých stupňů m.r., průběh a prognóza, diferenciální diagnóza. Psychologická péče o dítě mentálně retardované a jeho rodinu. Zásady práce s rodiči, jejichž dítě nesplňuje původní očekávání.
 • 11.Pervazivní vývojové poruchy. Dětský autismus. Rettův syndrom. Aspergerův syndrom a schizoidní porucha v dětství.
 • 12.Poruchy aktivity a pozornosti. HA (hyperaktivita, hyperaktivní dítě), impulzivita, syndrom LDE (lehká dětská encefalopatie), LMD (lehká mozková dysfunkce), Hyperkinetická porucha , Porucha aktivity a pozornosti , Hyperkinetická porucha chování, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ADD (Attention Deficit Disorder).
 • 13.Čtenářský výkon v normě a patologii. Dyslexie. Definice, diagnostika, epidemiologie, etiologie. Typy dyslexie. prognóza, diferenciální diagnóza. Kompenzační možnosti. Postupy speciálně pedagogické nápravy. Psychologická péče o dyslektiky, jejich rodiče a učitele. Organizace péče o dyslektiky. Dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie.
 • 14.Emoční poruchy v dětství a v dospívání. Zejm.: Nadměrná úzkostná porucha. Fobická úzkostná porucha. Školní fobie. Separační úzkost. Sociální úzkostná porucha.
 • 15.Děti ohrožené prostředím. Psychologická péče o děti ohrožené prostředím. Následky psychické deprivace a subdeprivace. Syndrom týraného dítěte. Prevence.
 • 16.Posuzování způsobilosti k zahájení školní docházky.Školsky významné nedostatky ve struktuře schopností.
 • 17. Laterální preference jako problém poradenský. Současný stav zkoumání funkční asymetrie. Typ laterality a školní výkon. Speciálně-pedagogické a psychologické postupy a doporučení u "problémových" dětí. Leváctví.
 • 18.Psychologické poradenství při výběru a volbě povolání.
 • ČÁST II: Změny a vývojové trendy rodiny a manželství (dále RaM); porovnání s předchozími generacemi. Komponenty a procesy v RaM (struktura, dynamika, intimita-autonomie, hodnotové orientace, komunikace). Pojetí rodiny a jejích funkcí, porovnání dysfunkčních a fungujících RaM. Poruchová a neporuchová komunikace v RaM. Vývojový pohled na RaM: tranzitorní-netranzitorní krize, etapy; charakteristiky jednotlivých etap - rizika, krize. (Od etapy přechodu k vážné známosti, snoubenectví, sňatek, rodina s malými dětmi ...). Etapizace poradensko-terapeutické intervence (včetně problematiky poradenského kontraktu). Některé strategie a taktiky intervencí (uvést do vztahu k jednotlivých přístupům a konceptům). Rozvodové poradenství, terapie, mediace (vč. pojmu "rozvodový potenciál").
 • Poslední úprava Mgr. Iva Burešová, PhD. 5.6.2007
 • Psychologie práce, organizace a řízení
 • 1. vznik, vývoj a předmět psychologie práce, organizace a řízení,
 • 2. psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž,
 • 3. vznik a vývoj organizací, definice organizace v psychologii,
 • 4. mechanistický přístup k organizaci (např. Weber, Taylor),
 • 5. škola lidských vztahů (Mayo, Hawthornský efekt),
 • 6. humanistické přístupy k organizaci (např. Maslow, McGregor),
 • 7. moderní a postmoderní názory na organizaci (např. Ouchi),
 • 8. organizační struktura, organizační schéma,
 • 9. organizační cíle,
 • 10. psychologie nezaměstnanosti,
 • 11. specifika práce a možnosti uplatnění psychologa,
 • 12. manažerské funkce, úrovně managementu, manažerské role, personální management a řízení lidských zdrojů,
 • 13. personální plánování, analýza pracovní pozice,
 • 14. nábor a výběr pracovníků (klasické výběrové řízení),
 • 15. assessment a development centre,
 • 16. adaptace pracovníků,
 • 17. intelektuální kapitál, řízení rozvoje a vzdělávání pracovníků,
 • 18. hodnocení a odměňování pracovníků,
 • 19. řízení výkonu, pracovní motivace a uspokojení z práce,
 • 20. týmová práce, vedení týmů,
 • 21. osobnost vedoucího pracovníka, styly vedení,
 • 22. konflikty na pracovišti, řízení konfliktů,
 • 23. organizační kultura
 • Poslední úpravy Mgr. Zuzana Slováčková 5.6.2007
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.phil.muni.cz:8088/wups/w-studium/informace-ke-studiu/okruhy-ke-statni-zaverecne-zkousce-oboru-psychologie/
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Spring 1999, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/PSA_SZZ