KSCA013 History of China II

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (plus 2 credits for an exam). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Supplier department: Department of Chinese Studies - Asia Studies Centre - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! NOW ( KSCA028 History of Modern China ) && SEMESTR ( 6 , 7 , 8 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Devatenácté století bylo pro Čínu zlomovým obdobím. Druhý nejdéle trvající stát v historii musel sklonit hlavu před technickou vyspělostí západních mocností a přistoupit na vnucené nerovné podmínky. Nadále zhoršující se situace vyústila v pád kdysi slavného císařství na počátku století dvacátého. Avšak ani toto století nepřineslo Číně tolik potřebný klid. Neslo se v duchu neustálých bojů, velkého utrpení a jednoho z největších experimentů v lidských dějinách. Přes to všechno byla Čína schopna se vrátit mezi světové velmoci. Cílem kurzu je seznámit studenty s dějinnými událostmi v Číně od první opiové války v 19. století do r. 1989 a analyzovat jejich dopad na současnou čínskou společnost a vnitřní i zahraniční politiku ČLR. V průběhu jednotlivých přednášek tématicky zaměřených na nejvýznamnější mezníky čínské historie, budou studenti konfrontovat přednášenou problematiku se svými poznatky načerpanými z odborné literatury, jejichž základní znalost prokáží v rámci zkoušky.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - Orientovat se v hlavním událostem moderních čínských dějin - na základě nabytých znalostí interpretovat tyto události v širším společenském a politickém kontextu - objasnit proces zaostávání Číny za euro-americkým světem - popsat příčiny pádu císařské Číny a vystihnout v základních rysech problematiku budování Čínské republiky - charakterizovat průběh Druhé světové války na Dálném východě - popsat proces převzetí moci v Číně Komunistickou stranou Číny v čele s Mao Zedongem a analyzovat specifika čínského komunismu - porozumět pozici ČLR na počátku 21. století
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvodní hodina 2. Počátek konce – Opiové války a) Příčiny b) Zájmy účastníků c) Průběh bojů a jednání d) Následky 3. Ztráta mandátu Nebes a) Rebelie b) Císařovna Dowager Cixi c) Sino-japonská válka d) Poslední císař 4. Čínská revoluce a) První světová válka na Dálném východě b) Sunjatsen, Kuomintag a Čankajšek c) Komunistická strana Číny d) Boj o přežití - rolníci 5. Občanská válka a) Politický souboj b) Zahraniční koncese c) Dlouhý pochod d) Vzestup Mao Ce-tunga 6 + 7. Druhá sino-japonská válka 1937-1945 a) Vpád Japonců b) Nankingský masakr c) Loutkový stát Mandžukuo d) Druhá světová válka na Dálném východě e) Křehká spolupráce KMT a KSČ f) Územní zisky 7. Poslední tažení Kuomintangu a) Obnovení občanské války b) Zájmy zahraničních mocností c) Úprk na Taiwan d) Vyhlášení ČLR 8. 50. léta a) Mao Ce-tung upevňuje pozici b) Roky kampaní c) Velký skok vpřed 9. 60. a 70. léta a) Tvrdý dopad Velkého skoku b) Mao v ústraní c) Hrůzy kulturní revoluce 10. Kult osobnosti a) Propaganda b) Postavení ČLR ve světě c) Naděje lepších zítřků 11. Ekonomický boom a) 80. léta b) Komunismus s čínskou charakteristikou c) Tian’anmen 12. Náměstí nebeského klidu a) Následky a dědictví b) Reakce ve světě c) Odkaz Deng Xiaopinga
Literature
    required literature
  • 4. CHANG, Yong. Divoké labutě. Praha : Knižní klub, 1996. ISBN 80-7176-389-6.
  • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 218 s. ISBN 802440611X. info
  • BAKEŠOVÁ, Ivana. Čína ve XX. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 125 s. ISBN 8024402513. info
  • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 80-7106-249-9. info
Teaching methods
Lectures
Assessment methods (in Czech)
Zakončení pro zkoušku • Písemný test • Ústní zkouška testující znalosti z dějin Číny. Student na zkoušku přinese seznam 6 knih z doporučené literatury – více informací viz seznam doporučené literatury Zakončení pro kolokvium • Písemný test (studenti mimo kmenový obor KSC MOHOU mít u testu své poznámky)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Posluchači Kulturních studií Číny povinně ukončují zkouškou.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/KSCA013