LJSoZk First State Exam in the Latin Language and Literature

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SoZk (examination).
Guaranteed by
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Department of Classical Studies – Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Hudečková
Prerequisites (in Czech)
K bakalářské (souborné) zkoušce se smí přihlásit student, který, získal předepsané kredity ze svého oboru, splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě a zvládl penzum povinné četby.
Během I. cyklu musí student zvládnout penzum povinné četby v následujícím rozsahu: a) Caesar: Bell. Gall. I, IV, VI; Zpaměti: I 1, 1-3 (k postupové zkoušce). b) Cicero: In Catilinam I; Pro Archia poeta; De imperio Pompei; Laelius de amicitia.;Tusculanae disputationes (1 kniha). c) Sallustius: Catilinae coniuratio. d) Ovidius: Met. I 1-415; II 1-328; III; IV 55-166; VI 143-381;VIII 183-235, 616-724; X 1-77; XV 871-887. Zpaměti: Met. I 1-4, 89-112; XV 871-879. Trist. IV 10.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářská (souborná) zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá. Termíny souborných zkoušek (zpravidla jeden v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Syllabus (in Czech)
  • Náplň bakalářské (souborné) zkoušky tvoří: Důkladná znalost latinské normativní mluvnice v rozsahu I. dílu gramatiky Františka Novotného Základní latinská mluvnice, Praha 1957 (a pozdější vyd.).
  • Znalost odborné lingvistické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří.
  • Důkladná znalost vývojových rysů římské literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury v rozsahu přednášek Dějiny antické literatury I-IV.
  • Všeobecná informovanost o místu věd o antickém starověku v komplexu společenských věd, o jejich dílčích disciplínách a vědecké metodologii.
  • Součástí zkoušky je rovněž prověření základních znalostí tzv. "úvodu do studia latiny" v rozsahu latinského prosemináře.
  • Důkladná sčetlost v autorech předepsané povinné četby (viz předpoklady).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Autumn 2000, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/LJSoZk