CHA210 19th-Century Croatian Literature

Faculty of Arts
Spring 2005
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
CHA205 Old Croatian Literature
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Přednáška podává přehled směřování charvátské literatury v 19. století, všímá si zásadních momentů politické a kulturní historie tak či onak ovlivňujících charvátský literátní vývoj a podává medailony nejvýznamnějších charvátských tvůrců té doby. Zařazuje vývoj charvátské literatury do kontextu slovanských literatur i do vývoje literatury světové. Velký důraz je kladen na samostatnou četbu, pokud možno v originále, a rozbory jednotlivých děl. Seznam povinné četby přiložen v soupisu literatury.
Syllabus (in Czech)
 • Boje o charvátský spisovný jazyk. Illyrismus a jeho doba, kulturně-politická charakteristika. Ljudevit Gaj. Další illyrští autoři. Mažuranić a Preradović. Básníci 50. a šedesátých let 19. století. Počátký charvátské prózy. Strossmayer, Rački, Starčević, Kvaternik, jihoslovanská a charvátská idea. Vznik charvátských kulturních institucí a jejich vliv na kulturní dění, časopisy. August Šenoa. Autoři okruhu časopisu Vienac. Nástup charvátského realismu a naturalismu. Charvátští realističtí prozaici (zejména Kumičić, Kovačić, Djalski, Novak, Kozarac, Leskovar. Charvátské básnictví 80. a 90. let, zejména Harambašić, Kranjčević aj.
Literature
 • DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Libri, 2001. 683 pp. info
 • JEŽIĆ, Slavko. Hrvatska književnost :od početka do danas 1100-1941. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1993. 464 s., 59. ISBN 86-399-0332-8. info
 • KVAPIL, Miroslav. Pokrokové tradice česko-jugoslávských literárních vztahů. Praha: Academia, 1988. info
 • Slovník spisovatelů : Jugoslávie : srbská a černohorská, charvátská, bosensko-hercegovská, slovinská a makedonská literatura [19389]. Praha: Odeon, 1979. info
 • BARAC, Antun. Jugoslavenska književnost [Barac, 1963]. Zagreb: Matica hrvatska, 1963. info
 • Razdoblje realizma. Edited by Antun Barac. Zagrb: Matica hrvatska, 1961. info
 • BARAC, Antun. Hrvatska književnost : od preporoda do stvaranja Jugoslavije. Knj. 2, Knjizevnost pedesetih i šezdesetih godina. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1960. info
 • Od Vraza do Markovića. Edited by Antun Barac. Zagreb: Matica hrvatska, 1960. info
 • WOLLMAN, Frank. Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. info
 • BARAC, Antun. Hrvatska književnost : od preporoda do stvaranja Jugoslavije. Knj. 1, Književnost ilirizma. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1954. info
 • WOLLMAN, Frank. Dramatika slovanského jihu : La littérature dramatique des slaves du sud. V Praze: Nákladem Slovanského ústavu, 1930. vi, 248 s. info
 • WOLLMAN, Frank. Slovesnost Slovanů. V Praze: Vesmír, 1928. 259 s. info
 • BARAC, Antun. August Šenoa : studija. Zagreb: izdanje "Narodne knjižnice", 1926. 150 s. info
 • MÁCHAL, Jan. Slovanské literatury. D. 2 [1-804/2]. V Praze: Nákladem Matice české, 1925. info
 • MÁCHAL, Jan. Slovanské literatury. D. 1. V Praze: Nákladem Matice české, 1922. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka se skládá z přednášky a semináře, který předpokládá domácí přípravu (četba titulů, rozbor děl). Přístup ke zkoušce je podmíněn aktivní účastí na semináři (referování, účast v diskusích) a odevzdáním seminární práce.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2005/CHA210