PJA109 Phonetics and Phonology of Polish

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Timetable
Fri 10:00–11:35 B22
Prerequisites (in Czech)
PJA101 Elements of Linguistics
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course of Polish phonetics and phonology presents theoretically and practically, the sounds of Polish. It covers information about vowels and consonants, stress, intonation, rhythm, assimilation. Pronunciation practice is an integral part of this course.
Syllabus (in Czech)
  • Fonetika 1. Předmět fonetiky a aplikace jejích poznatků v praxi 2. Historie fonetiky 3. Metody fonetického výzkumu 4. Subdisciplíny fonetiky 5. Fonetická transkripce 6. Mluvní orgány a jejich funkce 7. Základní fonetické pojmy 8. Akustické a artikulační charakteristiky polských hlásek a) charakteristika vokálů b) charakteristika konsonantů 9. Problematika vztahu písma a výslovnosti a) funkce polského grafému -i- b) stejný počet hlásek a grafémů c) kvantitativní a kvalitativní nesoulad mezi hláskami a grafémy d) různá grafická podoba týchž hlásek e) stejná grafická podoba různých hlásek f) problematika znělosti a neznělosti konsonantických skupin 10. Asimilace a) asimilace uvnitř slova: - asimilace artikulačního místa - asimilace artikulačního způsobu b) asimilace na švu slov: - asimilace znělosti - asimilace artikulačního místa - asimilace artikulačního způsobu 11. Prozódie a) přízvuk b) intonace Fonologie 1. Předmět fonologie 2. Historie fonologie 3. Základní fonologické jednotky 4. Fonologicky relevantní charakteristiky - distinktivní rysy 5. Fonologické opozice Varianty fonémů - poziční a fakultativní
Literature
  • OSTASZEWSKA, Danuta and Jolanta TAMBOR. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 142 s. ISBN 8301129921. info
  • 1. Balowski, M.: Fonetika a fonologie současné polštiny. Praha 1993
  • 2. Dłuska, M.: Fonetyka Polska. Warszawa - Kraków 1981
  • 3. Dłuska, M.: Prozodia języka polskiego. Warszawa 1976
  • 5. Madelska, L; Witaszek - Samborska, M.: Zapis fonetyczny - zbiór ćwiczeń, Poznań 1991
  • 6. Karaś, M; Madejowa, M.: Słownik wymowy polskiej PWN, Warszawa 1977
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/PJA109