KSCA101 Bachelor thesis seminar II

Faculty of Arts
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Supplier department: Center for Chinese Studies - Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
KSCA100 Bachelor thesis seminar I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
KSCA101 Seminář k bakalářské diplomové práci II sa vypisuje každý semester. Do tohto seminára sa hlásia študenti, ktorí sa na konci daného semestra chystajú predstúpiť na štátnu záverečnú skúšku. Podmienkou ukončenia Semináře k bakalářské diplomové práci II je odovzdanie bakalárskej práce, alebo jej podstatnej väčšiny (pokiaľ s tým bude súhlasiť školiteľ). Výučba v Semináři k bakalářské diplomové práci II neprebieha, ale predpokladá sa, že študenti budú pravidelne svoju prácu konzultovať so svojím školiteľom.

Diplomové práce sa odovzdávajú vo finálnej (!) podobe mesiac pred štátnou záverečnou skúškou a to ako elektronicky cez aplikáciu IS, tak i v papierovej podobe v 3 vyhotoveniach.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou ukončení semináře je odevzdání bakalářské práce, nebo její podstatné části (pokud s tím souhlasí školitel).
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2012/KSCA101