SUP005 Special Education & Pedagogical Diagnostics

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petra Tužilová (seminar tutor)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education – Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
SUP005/01: Wed 12:00–13:40 J21, P. Pitnerová
SUP005/02: Mon 12:00–13:40 J21, P. Pitnerová
SUP005/03: Mon 14:00–15:40 J21, P. Pitnerová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 46/200, only registered: 0/200, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/200
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 66 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is for the student to acquire basic knowledge in the field of education in an inclusive school environment, taking into account the diagnosis of the educational needs of individual pupils. Another aim is to acquaint the student with the system and conditions of education of pupils with special educational needs (SEN), support measures and counselling services in accordance with current legislation. At the same time, the student will learn about the strategies of education of pupils with special educational needs.
Learning outcomes
Student will be able to:
– identify individual needs of students and evaluate the effectiveness of their education;
– define a pupil with special educational needs;
– select effective working methods and appropriate learning styles for a pupil with special educational needs individual pupils;
– know the basic methods and forms of working with a heterogeneous group (adaptation of ways of conveying the curriculum, teaching materials, organizational forms of work, classroom layout, assessment, etc.);
– be able to modify teaching materials and activities to meet the needs of the pupils.
Syllabus
 • 1. Inclusive education, the classroom collective in an inclusive school and the role of the teacher in a multidisciplinary team.
 • 2. Diagnostics in the school environment, diagnostic procedure and diagnostic methods.
 • 3. Conditions for the education of pupils with special educational needs, legislation and curriculum documents.
 • 4. Organisational and personnel support for the education of pupils in a heterogeneous classroom. Implementation of support measures.
 • 5. Methods and forms of teacher's work in an inclusive classroom, possibilities and functions of evaluation.
 • 6. Support measures for pupils with educational support needs due to difficulties caused by health, cultural background or other living conditions of the child/pupil.
Literature
  required literature
 • MICHALÍK, Jan and BASLEROVÁ PAVLÍNA. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7. info
 • GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010, 216 s. ISBN 9788089132911. info
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  recommended literature
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010, 435 stran. ISBN 9788073676797. info
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 398 stran. ISBN 9788075520142. info
  not specified
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2021. 162 s.
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: MŠMT, 2021. 102 s.
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011, 270 stran. ISBN 9788024619163. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007, 160 pp. ISBN 978-80-247-1733-3. info
Teaching methods
Group discussions, cooperative learning, experiential activities, independent reading of assigned texts, creation of mind maps, presentation of examples of good practice.
Assessment methods
Final written test, continuous reflection of students' work during the course. The conditions and assessment will be specified by the teachers in IS.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024, Spring 2025.
 • Enrolment Statistics (Spring 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/SUP005