Z8101 Photogrammetry

Faculty of Science
Autumn 2002
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
Timetable of Seminar Groups
Z8101/01: No timetable has been entered into IS. P. Dobrovolný
Z8101/02: No timetable has been entered into IS. P. Dobrovolný
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit studenty se základními principy fotogrammetrického zpracování dat s důrazem na digitální fotogrammetrii. Jsou podány základní informace o metodách leteckého snímkování, dále matematické základy jednosnímkových metod a principy stereofotogrammetrie. Je věnována pozornost jednotlivým etapám procesu tvorby digitálních fotogrammetrických produktů, fotogrammetrickému sběru dat, generování DTM, tvorbě ortofoto.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Základní pojmy a definice, historický přehled, rozdělení metod fotogrammetrie 2.Letecké snímkování a snímkový let (letadla, kamery, druhy filmů, digitální fotografie, GPS podpora ve fotogrammetrii) 3.Základní druhy snímků, LMS a jejich součásti 4.Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry, interpretační postupy a interpretační znaky 5.Matematické základy fotogrammetrie, projektivní geometrie, souřadné soustavy, vlivy působící na geometrii LMS 6.Jednosnímkové metody - určování horizontálních vzdáleností a úhlů měřením na LMS, určování výšky objektů z relativní změny objektů v důsledku jejich nestejné nadmořské výšky (relief displacement) 7.Stereoskopie, princip stereovidění, stereovjem a způsoby jeho vytváření, stereoskopická dvojice snímků, princip paralaxy, zjišťování výšky objektů a výšky terénu z měření obrazové paralaxy 8.Tvorba map na stereoplotteru, vnitřní a vnější (absolutní a relativní) orientace stereodvojice, 9.Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, jeho vznik a vlastnosti, skenování analogových snímků 10.Transformace obrazu, geometrická korekce snímků, korelační techniky, epipolární projekce, mozaikování, fotogrammetrické zpracování družicových obrazových dat 11.Tvorba digitálního ortofoto a generování DTM, sestavování ortofotomapy, 12.Digitální fotogrammetrická stanice - hardwarové a softwarové nástroje, příklady konkrétních řešení 13.Tvorba a obnova topografických map v bývalém Československu a v České republice, produkty digitální fotogrammetrie, aplikace metod fotogrammetrie
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Spring 2001, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2002/Z8101