Bi1700c Cell Biology - practical course

Faculty of Science
Autumn 2010 - only for the accreditation
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( Bi1700 Cell Biology )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 22 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Kurs Buněčná biologie cvičení je sestaven ze 6ti tématických bloků praktických úloh, navazuje na přednášku buněčné biologie v tématických okruzích transport látek přes membránu, pohyb a dráždivost buněk. mitóza, meioza, dvě témata jsou zaměřených na práci se světelným mikroskopem a základní laboratorní postupy používané v biologických laboratořích. Po absolvování budou studenti zvládat používání automatických pipet, přípravu roztoků, postupy správného mikroskopování, přípravu jednoduchých nativních preparátů živočišných a rostlinných tkání. Cvičení je koncipováno jako základní příprava na další více specializované kurzy a má také za cíl sjednotit dovednosti studentů ze středních škol na stejnou úroveň.
Syllabus
  • 1. Měření přesných objemů v biologii. Nácvik práce s automatickými pipetami a pipetovacími nástavci, případně skleněnými pipetami. 10 x napipetování přesného objemu, zvážení a statistické vyhodnocení přesnosti práce. Vzorové výpočty na přípravu roztoků.
  • 2. Obsluha mikroskopu, nácvik práce s imerzním objektivem, měření biologických objektů v mikroskopu pomocí objektivového mikrometru a sklíčka s měřítkem. Preparáty např. nativní preparáty listového parenchymu vodního moru, trvalé preparáty krevních roztěrů- měření jednotlivých typů krevních buněk: erytrocytů, leukocytů, trombocytů člověka případně jiných tříd obratlovců.
  • 3. Transport látek, osmotické děje. Plazmolýza a deplazmolýza na buňkách vnitřní epidermis cibule, vodního moru, závislost reverzibility procesu na koncentraci plasmolytika, pozorování pylových zrn v hypotonickém prostředí, reakce erytrocytů v hyper a hypotonickém prostředí.
  • 4. Mitóza, modifikace mitózy (polyploidie, polytenie). Mitotické figury v buňkách kořínku cibule, trvalý nebo dočasný preparát barvení acetoorceinem, poruchy mitózy – kořínek cibule po působení hydrochinonu dočasný preparát po obarvení acetoorceinem, počítání mitotického indexu na trvalých preparátech z tkáňových kultur. Preparace slinných žláz larev pakomárů - dočasný preparát a srovnání s trvalým preparátem, polyploidní jádra larev bource morušového
  • 5. Meioza. Trvalé preparáty ovarií a semenotvorných kanálků varlat, vaječné buňky skokanů, pozorování spermií (kanci) – živé a trvalé preparáty.
  • 6. Pohyb a dráždivost buněk. Brownův pohyb na suspenzi částic oxidu železitého. Pozorování prvoků v senném nálevu – řasinkový, ameboidní a bičíkatý pohyb, chemotaxe prvoků z kapky obsahující NaCl do kapky bez NaCl přes tenký můstek z kapaliny, oxygenotaxe prvoků okolo vzduchové bubliny.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every other week.
Information on the extent and intensity of the course: každý druhý týden 2 hodiny.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021.