XS150 Psychologie výchovy a vzdělávání

Faculty of Science
Autumn 2011 - acreditation

The information about the term Autumn 2011 - acreditation is not made public

Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Psychologie I
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Student bude znát terminologii vztahující se k problematice psychologie aplikované do školní praxe, seznámí se s hlavními tématy pedagogické a šolní psychologie.
Syllabus (in Czech)
 • Aplikované psychologické disciplíny ve školní praxi. Jejich obsah, postavení v systému psychologických věd a vztah k pedagogice. Pojem pedagogická psychologie, psychologie vzdělávání a výchovy, psychodidaktika. Procesy učení ve vztahu k vývojovým stádiím. Dítě školního věku, dospívající a dospělý - specifika jejich učení a vzdělávání. Kognitivní a intelektové faktory ovlivňující procesy učení. Inteligence a tvořivost. Kognitivní funkce, kognitivní styly, styly učení. Strategie učení, poznávání a ovlivňování učebních strategií a stylů. Osobnost učícího se jako faktor školní úspěšnosti. Motivace žáka, práceschopnost, liknavost. Volní vlastnosti a učení. Možnosti podpory motivace. Poruchy učení a chování a jejich vliv na úspěšnost žáka. Jiné mimointelektové faktory ovlivňující školní úspěšnost žáka. Rodinný kontext. Výchovné styly. Spolupráce učitele a rodičů. Zásady pro komunikaci s rodiči. Vliv širšího sociálního kontextu, postoje žáků ke škole a k učení. Možnosti poznávání faktorů ovlivňujících školní úspěšnost. Pojem pedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, pedagogicko-psychologická diagnostika. Diagnostické metody využívané v pedagogické praxi. Poradenský podpůrný systém školám. Školní psychologie, školní poradenství, školský poradenský systém. Spolupráce učitelů, školních psychologů, školních speciálních pedagogů apod. Modifikace chování žáka, řízení školní třídy. Klima třídy a jeho poznávání, možnosti práce se třídou. Psychologie odměn a trestů. Metodická preventivní práce ve škole. Osobnost učitele, kompetence učitele. Zátěž v profesi učitele, pracovní spokojenost a odpovědnost. Učitelé a zdraví. Profesionální rozvoj učitele, kariéra učitele.
Literature
 • HRABAL, Vladimír and Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie, Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Unconventional teachers role: help, crisis and councelling in school practice). 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 70 pp. ISBN 80-7315-115-4. info
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Klima třídy očima žáků a třídního učitele. In Chráska, M., Tomanová, D., Holoušová, D. (ed.) Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003. p. 176-181, 381 pp. ISBN 80-7203-064-5. URL info
 • ČÁP, Jan and Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky, diskuse
Assessment methods (in Czech)
písemný test
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.