XS150 Educational Psychology

Faculty of Science
Autumn 2012
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Tue 18:00–18:50 G2,02003
 • Timetable of Seminar Groups:
XS150/01: Tue 16:00–16:50 G2,02003
XS150/02: Tue 17:00–17:50 G2,02003
Prerequisites
Psychology 1
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Student wil understand the terminology of Educationa psychology, thery aplocated in school practice, main topics
Syllabus
 • Aplicated psychological disciplines in schol practice Content of educational psychology The notion of educational psychology Learning processes in relation to developmental stages School age, adolescence - specifics of learning and teaching Cognitive and intelectual factors influencing school succes Cognitive styles, learning styles Personality of learner as a factor of succes Learning a behavioral disorders Extra - intelectual factors influencing school succes Family context, co-operation with parents. Communication with parents Diagnostics of factors influencing school succes, educational diagnostics Clasroom management, rewards and punishment The stress in teachers work, teacher and health, teachers career.
Literature
 • HRABAL, Vladimír and Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie, Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Unconventional teachers role: help, crisis and councelling in school practice). 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 70 pp. ISBN 80-7315-115-4. info
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Klima třídy očima žáků a třídního učitele. In Chráska, M., Tomanová, D., Holoušová, D. (ed.) Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003. p. 176-181, 381 pp. ISBN 80-7203-064-5. URL info
 • ČÁP, Jan and Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
Teaching methods
lectures, discussions
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2012/XS150