XS152 Pedagogical communication

Faculty of Science
Autumn 2012
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:00–11:50 G2,02003
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto kurzu je uvedení do problematiky mezilidské komunikace, především z hlediska systémového pojetí. Studenti se seznámí se základními koncepty komunikační teorie a s teorií a empirickými nálezy vztahujícími se k pedagogické komunikaci ve školní třídě. Podstatnou část výuky tvoří práce s reálnými záznamy pedagogické komunikace. Na konci kurzu jsou studenti s to rozpoznat v těchto záznamech důležité komunikační jevy a vysvětlit jejich povahu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Sociální komunikace: základní pojmy.
 • 2. Verbální komunikace. Jazyk jako znakový systém.
 • 3. Neverbální komunikace.
 • 4. Vývoj dětské řeči. Myšlení a řeč.
 • 5. Vnitřní komunikační kontext.
 • 6. Komunikace jako proces.
 • 7. Komunikační situace ve třídě.
 • 8. Výukový dialog.
 • 9. Moc ve třídě.
 • 10. Skupinová dynamika ve třídě a práce s ní.
 • 11. Efektivní pedagogická komunikace.
Literature
  recommended literature
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • ČERNÝ, Jiří and Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. info
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON and Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie : Language, culture, & society: an introduction to linguistic anthropology (Orig.). Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997. 211 s. : i. ISBN 0009-0794. info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Assessment methods (in Czech)
Kurz je organizován jako přednáška kombinovaná se seminářem. Výstupem je písemný test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2012/XS152