XS152 Pedagogical communication

Faculty of Science
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Sucháček (lecturer)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 19. 9. to Sun 18. 12. Wed 12:00–13:50 Z6,02006
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 33 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/33, only registered: 0/33, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/33
Course objectives (in Czech)
Cílem tohoto kurzu je uvedení do problematiky mezilidské komunikace, především z hlediska systémového pojetí. Studenti se seznámí se základními koncepty komunikační teorie a s teorií a empirickými nálezy vztahujícími se k pedagogické komunikaci ve školní třídě. Podstatnou část výuky tvoří práce s reálnými záznamy pedagogické komunikace. Na konci kurzu jsou studenti s to rozpoznat v těchto záznamech důležité komunikační jevy a vysvětlit jejich povahu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Sociální komunikace: základní pojmy.
 • 2. Verbální komunikace. Jazyk jako znakový systém.
 • 3. Neverbální komunikace.
 • 4. Vývoj dětské řeči. Myšlení a řeč.
 • 5. Vnitřní komunikační kontext.
 • 6. Komunikace jako proces.
 • 7. Komunikační situace ve třídě.
 • 8. Výukový dialog.
 • 9. Moc ve třídě.
 • 10. Skupinová dynamika ve třídě a práce s ní.
 • 11. Efektivní pedagogická komunikace.
Literature
  recommended literature
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • ČERNÝ, Jiří and Jan HOLEŠ. Sémiotika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 363 s. ISBN 80-7178-832-5. info
 • DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Translated by Milan Bartůšek - Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s. ISBN 8071699888. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON and Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
 • SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost : úvod do lingvistické antropologie : Language, culture, & society: an introduction to linguistic anthropology (Orig.). Translated by Zdeněk Hlavsa - Jaroslava Hlavsová - Vladimíra Šatavová. 1. vyd. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997. 211 s. : i. ISBN 0009-0794. info
 • MAREŠ, Jiří and Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
Assessment methods (in Czech)
Kurz je organizován v první části přednáškově, ve druhé části workshopově a ve třetí části semestru jako praktický trénink teoreticky osvojených znalostí. Požadována je 80% účast, realizace mikrovyučování, případně jiný zápočtový úkol.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2016/XS152