Z9876 Cross-border Issues

Faculty of Science
Autumn 2015
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Hlavinka (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Wed 9:00–9:50 Z5,02004
 • Timetable of Seminar Groups:
Z9876/01: Tue 18:00–18:50 Z2,01032, L. Hlavinka
Prerequisites (in Czech)
( Z2011 Geographical Research Methods && Z3104 Geodatabases ) || PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( KOS )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základní kurz k přeshraniční problematice přináší studentům stěžejní informace o specifickém územním typu, na který je nahlíženo především z perspektivy regionální politiky a územního plánování. Prezentuje téma v rovině teoretické i praktické, a to na různých řádovostních úrovních (evropské, celostátní, euro/regionální až lokální). Nedílnou součástí jsou analýzy relevantních koncepčních dokumentů, jakož i reflexe tématu pohraničí a přeshraniční spolupráce obyvatelstvem a aktéry regionálního rozvoje. Absolventi kurzu se orientují v aktuální situaci pohraničních regionů Česka, středoevropského prostoru i v rámci Evropské unie.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do problematiky, historickogeografický pohled, periodizace vývoje pohraničí. 2. Základní pojmy: hranice, hraniční efekt, funkce hranice a její vliv na socioekonomický vývoj. 3. Vymezení pohraničí, přístupy a příklady obecné a v Česku, pohraničí v (regionální) politice. 4. Územní spolupráce evropská, nadnárodní, přeshraniční, sousedská; příklady projektů. 5. Typologie českého pohraničí a evropských hraničních regionů; vývoj, stav, kategorie. 6. Řešení přeshraniční problematiky v dokumentech evropských (EU) a sousedních států. 7. Pohraničí a přeshraniční spolupráce v regionální politice a územním plánování Česka. 8. Postavení, úloha, zapojení a aktivity Asociace evropských hraničních regionů 9. Euroregiony jako regionální dimenze evropské integrace, příklady z Evropy a Česka. 10. Programy přeshraniční spolupráce jako součást regionální politiky EU a ČR. 11. Přeshraniční komparace a harmonizace prostorově relevantních informací. 12. Reflexe pohraniční problematiky ve společnosti: výzkum, veřejné mínění, iniciativy.
Literature
  required literature
 • JEŘÁBEK, Milan, Jaroslav DOKOUPIL and Tomáš HAVLÍČEK. České pohraničí : bariéra nebo prostor zprostředkování? Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 296 s. ISBN 8020010513. info
 • HALÁS, Marián. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca : na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 152 s. ISBN 8022320544. info
 • Regiony v pohraničí : (případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí) : výstup projektu Národního programu výzkumu II číslo 2D06001 : rozvojové zájmy pohraničních regionů (na příkladu Orli. Edited by Antonín Vaishar. 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2011. 133 s. ISBN 9788086407166. info
  recommended literature
 • JEŘÁBEK, Milan, Jiří ANDĚL, Martin BALEJ, Tomáš ORŠULÁK, Andrea POKORNÁ, Pavel RAŠKA and Martin ŠLAJCHRT. Euroregion Elbe/Labe - regionální studie (Euroregion Elbe / Labe - regional study). Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 130 pp. AUP 178, SG XIII. ISBN 978-80-7414-555-1. doi:. info
 • Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky. Edited by Zdeněk Tarant - Květoslava Dolejšová - František Zich. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta sociálně ekonomická, 2005. 206 s. ISBN 8070447214. info
 • MÜLLER, B., KUČERA, K., JEŘÁBEK, M., PŘIKRYL, J. Grenzraum als Vermittlungsraum : Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit am Beispiel von Sachsen und Böhmen. Berlin : Verlag für Wissenschaft und Forschung, 2000, 220 s., ISBN 3-897000-285-X
Teaching methods (in Czech)
Kurz tvoří přednášky seznamující s teoreticko-metodologickou základnou z pohledu geografie a příbuzných vědních disciplín. Současně je kladem důraz na kritickou analýzu přístupů k pohraničí a přeshraniční spolupráci v kontextu regionálního rozvoje. Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikace ve zvolených modelových regionech, zejména českých euroregionech. Pro ty jsou zpracovávány individuálně seminární práce, a to vč. jejich prezentace a diskuze. Podle aktuální situace se studenti zapojují do výzkumných aktivit pracoviště.
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je řádné zpracování seminární práce zpravidla pro vybraný euroregion. Zkouška je písemná, slouží k ověření teoretických poznatků, ale i zapojení problematiky pohraničí a přeshraniční spolupráce do aktivit decizní sféry.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2015/Z9876