Z9876 Cross-border Issues

Faculty of Science
Autumn 2012
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 18:00–18:50 Z4,02028
 • Timetable of Seminar Groups:
Z9876/01: Mon 19:00–19:50 Z4,02028, M. Jeřábek
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( D - GR4 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
V kurzu je věnována pozornost územnímu vymezení příhraničních regionů, studiu hranice (např. zprostředkující funkce) a hraničního efektu, geografickému potenciálu a regionální rozvoji vč. podpory a problematice přeshraniční spolupráce a euroregionů. Praktické kroky jsou demonstrovány především na příkladech z českého pohraničí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Základní pojmy: obsahové a územní vymezení. Vznik národních států, pojem hranice a pohraničí (příhraničí), hraniční efekt, dosah, projevy, změna funkce. Vymezení příhraničního území na různých řádovostních úrovních.
 • 2. Geografický potenciál a regionální rozvoj pohraničí. Geografická poloha, endogenní potenciál, vnitrozemí vs. pohraničí / centrum vs. periférie, objektivní a subjektivní podmínky.
 • 3. Postavení pohraničí v integračních procesech. Pojem integrace, identita vs. integrace, ?uzavřenost? hranic, ?železná opona?, místa setkávání, švy evropského územního rozvoje.
 • 4. Regionální/strukturální politika Evropské unie. Etapy vývoje, fondy, programy, iniciativy, cíle, regionalismus, regionální politika sousedních států. Evropská charta prostorového plánování, Koncept prostorového uspořádání Evropy / EUREK aj.
 • 5. Přeshraniční spolupráce jako součást regionálního rozvoje. Transformace, globalizace, integrace, fáze přeshraniční spolupráce regionálního rozvoje.
 • 6. Evropský (EU) pohled. Hraniční / přeshraniční regiony EU jako mosty k sousedům, vize Evropy bez hranic, vnitřní a vnější hranice, Madridská rámcová konvence / Charta hraničních a přeshraničních regionů.
 • 7. Středoevropský pohled (spolupráce se sousedními státy). Přeshraniční spolupráce Česka a sousedních (dříve kandidátských, nyní členských zemí EU), velké prostory přeshraniční spolupráce (např. CADSES).
 • 8. Institucionalizace a legislativa přeshraniční spolupráce. Územní subjekty/struktury, Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR, AGEG), pojem Euregio, euroregion, územní orgány veřejné správy, obyvatelstvo, aktéři.
 • 9. Evropská unie, Česko a pohraničí. Phare CBC, Interreg, přeshraniční koncepce a strategie, investiční projekty, Společný fond malých projektů, people-to-people.
 • 10. Územní diferenciace a regionální/strukturální politika v Česku. Územní diferenciace v Česku, vnitrozemí a pohraničí, jádro a periférie. Situační analýza českého pohraničí prostřednictvím tzv. tvrdých dat.
 • 11. České pohraničí a přeshraniční spolupráce. Typologie, Strategie regionálního rozvoje, instituce, euroregiony, prioritní oblasti. 12. Pohraničí jako předmět empirických výzkumů. Empirická šetření, relevantní tuzemské a zahraniční projekty geografického, ekonomického, politologického, sociologického apod. zaměření.
 • 13. Praktické aktivity s českými a zahraničními statistickými zdroji a kartografickými díly. Prostorová identifikace, územní jednotky, srovnatelnost časová, věcná, územní, zdroje dat, charakter ukazatelů, výběrové šetření.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2012/Z9876