Z9876 Cross-border Issues

Faculty of Science
Autumn 2016
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Hlavinka (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 19. 9. to Sun 18. 12. Mon 11:00–11:50 Z3,02045
 • Timetable of Seminar Groups:
Z9876/01: Mon 19. 9. to Sun 18. 12. Mon 12:00–12:50 Z3,02045, L. Hlavinka
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Základní kurz k přeshraniční problematice přináší studentům stěžejní informace o specifickém územním typu, na který je nahlíženo především z perspektivy regionální politiky a územního plánování. Prezentuje téma v rovině teoretické i praktické, a to na různých řádovostních úrovních (evropské, celostátní, euro/regionální až lokální). Nedílnou součástí jsou analýzy relevantních koncepčních dokumentů, jakož i reflexe tématu pohraničí a přeshraniční spolupráce obyvatelstvem a aktéry regionálního rozvoje. Absolventi kurzu se orientují v aktuální situaci pohraničních regionů Česka, středoevropského prostoru i v rámci Evropské unie.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do problematiky, historickogeografický pohled, periodizace vývoje pohraničí. 2. Základní pojmy: hranice, hraniční efekt, funkce hranice a její vliv na socioekonomický vývoj. 3. Vymezení pohraničí, přístupy a příklady obecné a v Česku, pohraničí v (regionální) politice. 4. Územní spolupráce evropská, nadnárodní, přeshraniční, sousedská; příklady projektů. 5. Typologie českého pohraničí a evropských hraničních regionů; vývoj, stav, kategorie. 6. Řešení přeshraniční problematiky v dokumentech evropských (EU) a sousedních států. 7. Pohraničí a přeshraniční spolupráce v regionální politice a územním plánování Česka. 8. Postavení, úloha, zapojení a aktivity Asociace evropských hraničních regionů 9. Euroregiony jako regionální dimenze evropské integrace, příklady z Evropy a Česka. 10. Programy přeshraniční spolupráce jako součást regionální politiky EU a ČR. 11. Přeshraniční komparace a harmonizace prostorově relevantních informací. 12. Reflexe pohraniční problematiky ve společnosti: výzkum, veřejné mínění, iniciativy.
Literature
  required literature
 • JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. : České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?. Praha : Academia, 2004, 296 s., ISBN 80-200-1051-3
 • HALÁS, Marián. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, 152 s. ISBN 80-223-2054-4.
 • VAISHAR, Antonín ed. Regiony v pohraničí: (případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí). 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2011, 133 s. ISBN 978-80-86407-16-6.
  recommended literature
 • ZICH, František ed. Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta sociálně ekonomická, 2005, 206 s. ISBN 80-7044-721-4.
 • JEŘÁBEK, M., A. POKORNÁ, M. ŠLAJCHRT a kol. Euroregion Elbe/Labe - regionální studie. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 130 s. AUP 178, SG XIII. ISBN 978-80-7414-555-1
 • MÜLLER, B., KUČERA, K., JEŘÁBEK, M., PŘIKRYL, J. Grenzraum als Vermittlungsraum : Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit am Beispiel von Sachsen und Böhmen. Berlin : Verlag für Wissenschaft und Forschung, 2000, 220 s., ISBN 3-897000-285-X
Teaching methods (in Czech)
Kurz tvoří přednášky seznamující s teoreticko-metodologickou základnou z pohledu geografie a příbuzných vědních disciplín. Současně je kladem důraz na kritickou analýzu přístupů k pohraničí a přeshraniční spolupráci v kontextu regionálního rozvoje. Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikace ve zvolených modelových regionech, zejména českých euroregionech. Pro ty jsou zpracovávány individuálně seminární práce, a to vč. jejich prezentace a diskuze. Podle aktuální situace se studenti zapojují do výzkumných aktivit pracoviště.
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je řádné zpracování seminární práce zpravidla pro vybraný euroregion. Zkouška je písemná, slouží k ověření teoretických poznatků, ale i zapojení problematiky pohraničí a přeshraniční spolupráce do aktivit decizní sféry.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2016/Z9876