Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

2. 1 Antropogenní tektogeneze (vliv člověka na gravitační a seizmická pole)

K přírodním pohybům zemského povrchu patří zejména seizmické pohyby při zemětřeseních, izostatické pohyby, poklesy při propadech podzemních dutin, pohyby na aktivních zlomech, deformace povrchu spojené se sopečnou aktivitou a gravitační pohyby (svahové pohyby – sesuvy, bahnotoky, skalní řícení).

K obdobným jevům dochází i působením lidských aktivit nebo jsou jimi přímo iniciovány.

2. 1. 1 Antropogenní zemětřesení

Geologická stavba litosféry je překvapivě citlivá na otřesy. Moderní seizmografické přístroje umožňují např. zjistit, že slon svolává své družky dupáním, které se projevuje až do vzdálenosti 30 km. Zaznamenávají i četné dopady meteoritů atd.


Antropogenní zemětřesení se dělí na:

 • indukovaná, způsobená nejčastěji důlní činností, zatížením povrchu vodními díly, injektáží či naopak odčerpáním kapalin z horninových masívů, odpalem v lomech, dopravním provozem, či provozem strojních zařízení,
 • umělá, která vznikají jednak jadernými výbuchy, jednak seizmickým průzkumem.

K jisté podobě umělého zemětřesení je třeba počítat i pokus realizovaný ve Velké Británii v létě r. 2001. Žáci anglických škol v určenou dobu po tři minuty poskakovali a způsobili tím „zemětřesení“, které citlivé seizmografy spolehlivě zaznamenaly, ačkoli šlo o územně nesoustředěný impuls.


Příkladem citlivosti přístrojů může být monitorování jaderných pokusů na celém světě. Systém provozovaný Ústavem fyziky Země brněnské Masarykovy univerzity např. zaznamenal spolehlivě jaderné pokusy v Pákistánu a Indii.

Seizmografy byly zjištěny (na pevnině přes oceán) nepravidelnosti v provozu agregátu na Farallonských ostrovech, díky tomu byl agregát opraven dříve, než došlo k havárii.

Otřesy způsobené silniční dopravou znemožňují provoz citlivých vědeckých přístrojů ve městech, ale v roce 1973 přispěly seizmografy k ukončení egyptsko-izraelské války. Seizmická měření zajistila kontrolu nad pohyby vojenských vozidel natolik, že účastníci konfliktu na tajné porušení uzavřené mírové dohody nemohli ani pomyslet.


Příčinou slabých zemětřesení může být také zatížení stavbami. Tlaky vznikající pod přehradami se jimi vyrovnávají.

V České republice jde vesměs o téměř zanedbatelná antropogenní mikrozemětřesení. Ta nelze svým původem zaměňovat za přírodní, tektonická, tzv. zemětřesné roje v Podkrušnohoří, která ovšem rovněž nemají podstatnější destrukční význam pro obyvatelstvo a stavby. Měření mikroseizmiky sleduje mj. okolí Orlické přehrady pro potřeby zajištění bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín. Významnější jsou otřesy jen v poddolovaných územích (Ostravsko, Příbram, Podkrušnohoří), jsou to vesměs zemětřesení řítivá.


Poněkud kuriózní je případ momentálně druhé nejvyšší budovy světa v Tchai-pei na Taiwanu, která je vysoká 508 m. Budova byla postavena tak, aby odolala otřesům půdy přesahujícím sedm stupňů Richterovy stupnice. To si však vyžádalo konstrukci ocelobetonové kostry, která nadměrně zatěžuje základy a způsobuje vznik četných mikrootřesů.


Ovšem ani seizmologové nejsou neomylní. Je znám případ, kdy seizmografy zaznamenaly sérii pravidelně následujících otřesů, které zpravidla předchází větším zemětřesením. Bylo proto vydáno varování obyvatelstvu, protože v té oblasti v historické době k velkým otřesům došlo. Ukázalo se však, že jde o otřesy umělé, způsobené prováděným seizmickým průzkumem.

2. 1. 2 Poklesy

K antropogenním poklesům dochází zejména čerpáním vody, podzemní těžbou ropy a zemního plynu, zatížením stavbami, poddolováním, zatížením přehradami, k výzdvihům zejména odlehčením těžbou a funkcí podzemních zásobníků.

Přírodní poklesy jsou zpravidla menší než 0,5 mm za rok.


Nejrychlejší známý pokles pánve Ventura v USA je 3 mm za rok, antropogenní poklesy způsobené těžbou ropy činí až 740 mm ročně (Wilmington, Florida), vody až 100 mm za rok (Houston) a zatížením městy (např. v Tokiu pokles o 450 cm za léta 1950-1990).

V důsledku těžby ropy poklesl Apšeronský poloostrov v Kaspickém moři až o 31,5 mm/rok (Surachany) a zejména na počátku těžby docházelo i k propadání a z vrtů byl spolu s ropou vynášen i písek (až 3 800 m3 písku z jednoho vrtu). Oblast Long Beach na jihu USA poklesla v letech 1937–1950 o 2,7 m (5 cm za měsíc) a v příbřežní oblasti San Jacinto v Texasu došlo v důsledku těžby ropy k poklesu a zatopení území 4 x 2 km (obr. 2, obr. 13).

Nadměrné čerpání podzemní vody vedlo k poklesům města Mexico City. V letech 1850 až 1955, kdy bylo používání těchto vrtů zakázáno, byla subsidence 35 cm za rok, pak se zvyšovala a v letech 1940–1955 došlo k poklesu o 7,5 m, jak ukazují odkryté pažnice z vrtů z roku 1940 (Matula 1979). V Delanu (Calif.) došlo k poklesu 52 000 ha v letech 1902–1940 o 1,5 m a k poklesu hladiny podzemní vody ve studních o 60 cm. Obdobné údaje jsou z Bangkoku, Londýna (čerpání vody z artézských studní) a Holandska.

Na Long Beach (Los Angeles) probíhá těžba ropy od roku 1936 a již po pěti letech vznikly poklesy spojené s deformacemi budov. V roce 1962 dosáhla subsidence 7,8 m a pokles na ploše 65 km2 60 cm, vznikly seizmické otřesy a posuny až 3 m směrem k centru klesající oblasti. Různá opatření byla bezvýsledná, nepomohla ani zeď, chránící přístav proti moři vybudovaná nákladem 100 mil. dolarů. Výsledek byl dosažen až tím, že do vytěžených vrtů byla vháněna mořská a ropná voda pod tlakem 140 atm., a tím se poklesy zastavily a dokonce území zvedlo o 15 %.


Zatížení území vodou v přehradních nádržích způsobuje po napuštění poklesy dosahující několik desítek mm i decimetrů. Vznikající napětí ve skalním masívu se uvolňují místními (antropogenními) zemětřeseními, sedáním apod. Na několika přehradách došlo v důsledku tohoto následného zatížení ke katastrofám.


Při projektování přehrady Hoover na řece Colorado se předpokládal po napuštění vodou prohyb povrchu až 78 cm. První otřesy se projevily již po napuštění na 100 m vodního sloupce a po úplném napuštění došlo k zemětřesení 5° Richterovy stupnice.

Přehrada Koyna v Indii byla vybudována v původně seizmické oblasti. Po napuštění 103 m vysoké přehrady v roce 1964 došlo k otřesům 6,4° Richterovy stupnice a k protržení hráze, které si vyžádalo 117 lidských obětí.

Při napouštění přehrady Kariba v Zambii (hráz vysoká 128 m) bylo zaznamenáno při napouštění na 2 000 otřesů s hypocentry pod jezerem a po doplnění na maximum vody došlo k otřesu o síle 5,8° Richterovy stupnice.

Na přehradě Fontana dam (Tennessee) v roce 1944, která je vysoká 147 m, bylo provedeno detailní měření. Poklesy dosáhly 12,7 mm a projevilo se zatížení hrází a naopak žádný pokles nebyl zaznamenán v blízkosti hráze v místě odlehčení lomem, v němž bylo vytěženo 4 mil. m3 zemin pro stavbu.

Z přehrad bývalého Československa byly zaznamenány poklesy na Oravské přehradě v roce 1955, které činily do 500 m od hráze až 10 mm a na Orlické přehradě (do 1 roku po napuštění až 11 mm, hlavně jižně a východně od hráze).

Na přehradě Boulder dam (Colorado), která je vysoká 222 m a má objem 38 mil. m3, byl zaznamenán pokles do 30 km až 20,3 mm (obr. 14).

Podobné poklesy jsou známy z přehrad Lake Mead (Colorado) 1935 a Hsinfenkiang (Čína) 1962.


2. 1. 2. 1 Pohyby způsobené poddolováním

Při podzemním dobývání jsou na povrchu ohroženy oblasti vymezené zálomovým úhlem, který je kolem 20° od svislice, ovšem poruchy se mohou objevit i mimo takto vymezenou oblast (obr. 15). Většinou dochází k poklesu, tím se i zvýší výškové rozdíly proti okolí a to je impulsem k sesouvání.


Příkladem je vznik sesuvu na dole Doubrava u Orlové (1998), do něhož zapadla i těžební věž, anebo katastrofa na dole Lessing u rakouského Grazu (Štýrského Hradce), v němž se těžil mastek. Po dlouhotrvajících deštích došlo k sesuvu do úvodní jámy, vytvořil se kráter 50 m hluboký o průměru 100 metrů, v němž bylo pohlceno několik budov a zahynul celý tým záchranářů.

Specifické jsou podmínky při povrchové těžbě uhlí, důležité např. v Severočeském hnědouhelném revíru. Projevuje se malá hmotnost uhlí, takže se velmi výrazně uplatňuje vztlak vody a malá smyková pevnost uhelných jílů. Svahy dočasných skrývkových řezů jsou z technologických důvodů těžby často strmější, než se připouští v jílech ve stavebně inženýrské praxi.

V ostravské oblasti činily poklesy v letech 1981–1990 až 1,5 m a přes útlum těžby budou doznívat ještě mnoho let. Celkový pokles je odhadován až na 20 m. Ve frýdecko-místecké oblasti je poškození krajiny menší (poklesy v letech 1981 až 1990 do 1 m), zato v karvinské oblasti, kde je velká mocnost těžených slojí, až 6,5 m. Krajinný georeliéf je silně poškozen, velmi nízká lesnatost, dochází k zatopení a zamokřování. Kolem kostela sv. Petra dosáhly poklesy až 23 m. Jedním z důsledků je i změna režimu podzemních vod v okolí jímacích vrtů jódových lázní Darkov. Před další těžbou je nutné vymezit ochranné pilíře města Karviná i lázní. Zkušenosti z Rosických černouhelných dolů ukazují, že k prvním poklesům dochází po půl roce po zahájení těžby, velmi intenzivní jsou po 1–2 letech a pokračují až 30 let po ukončení těžby.


2. 1. 2. 2 Tlaky pod velkými městy dosahují až 6 MPa

Sedání staveb je nejčastější na jílech nasycených vodou, protože voda je vytlačována zatížením z pórů mezi zrny. Velkou stlačitelnost však mají i úlomkovité zeminy, které jsou až 40x stlačitelnější než jemný písek. Poklesy za 20. století dosahují několika desítek cm (Londýn, Denver), nebo i několika metrů (Tokio, Ósaka, Šanghai, Houston, New Orleans).


New Orleans vzhledem k mořské hladině klesá průměrně o 8 mm ročně. Dnes je o 1 m níž než před čtyřiceti lety. Z toho důvodu zde měl tak ničivé účinky hurikán Catrina v roce 2005.

Nejznámějším příkladem je Mexico City, kde je v důsledku ssedaní mnoho šikmých budov a stále jsou poškozovány kanalizační sítě a silnice. Příčinou je nerovnoměrné zatížení vysoce stlačitelných jílů těžkými stavbami (Basilica de Guadeloupe, Palacie de Belles Artes) v kombinaci se subsidencí způsobenou snižováním hladiny spodní vody. Španělské budovy ze 17. století mají první patra vesměs na úrovni dnešních ulic.

Šikmá věž v Pise od roku 1370 ssedla o 250 cm a odklonila se o 6°. Je postavena na píscích (10 m mocných) pod nimiž je 30 m stlačitelných jílů. Přetížení činí 5 kg/cm2, tj. 0,5 MPa). Dnes by byly přípustné méně než poloviční hodnoty.

K poklesům došlo i po dostavění Moskevské univerzity (8 cm) a ve Slovenské republice k náklonu jaderného reaktoru v Jaslovských Bohunicích (tolerance jen 1,5 mm) a v roce 1965 k deformaci širokorozchodné železniční tratě ve východoslovenské pánvi, v místech kde podloží náspu byly potrhané sarmatské jíly s posuny až 1,4 m, jak uvádí Nešvara, 1967. Zatížením navážek došlo k náklonu ocelové nádrže ve Strakonicích, injektováním podloží navážek byla nádrž za 14 dnů vrácena do původní polohy.


K významným pohybům dochází při provozu podzemních zásobníků plynu.

Např. na zásobníku akviferového typu Hrušky u Hodonína vystoupí po naplnění vesnice Hrušky až o 10 cm a po vypuštění opět pozvolna klesne. Pohyby tak vytváří víceméně pravidelnou sinusoidu.

2. 1. 3 Svahové pohyby – sesuvy

Antropogenní svahové pohyby mohou být způsobeny:

 • změnou sklonu svahu jeho úpravou či podkopáním,
 • změnou výšky svahu v důsledku výkopových prací či těžby,
 • zatížením násypy, haldami a skládkami. Zatížení způsobuje vzrůst smykových napětí,
 • otřesy a vibracemi způsobenými stroji, odpaly, výbuchy trhavin,
 • změnami obsahu vody v horninách: nabobtnáním v důsledku zvýšení obsahu vody,
 • změnou výšky hladiny podzemní vody, vysušením hornin a tím změnou jejich objemu,
 • změnami ve vegetačním pokryvu.

K nejznámějším historickým případům patří skalní řícení u Elmu ve Švýcarsku v roce 1881, způsobené porušením svahu neodborně založeným lomem s úklonem pokrývačských břidlic po svahu. Zřítilo se více než 10 mil. m3 skalního materiálu, který sjel na vzduchovém polštáři rychlostí 180 km/hod do údolí, kde zakryl plochu 90 ha do výšky 10–20 m a zavalil 83 domů a 115 lidí.

Lomy na mastkové břidlice způsobily skalní sesuv svahu italské hory Monte Conto (severně od Lago di Como), při němž bylo v roce 1618 zcela zničeno město Pleurs a zahynulo více než 2000 jeho obyvatel.

Několik současných případů je známo z Kanady: V roce 1987 v lomu UEL v Albertě při těžbě sloje 6,5 m uhlí ve strmém rameni synklinály došlo k sesuvu ve svahu 170 m vysokém, který byl zabezpečen kotvami. Těžba musela být zcela zastavena. K sesuvům došlo i v dolech na měď v East Jersey Pit (Britská Kolumbie), kde byl svah 125 m vysoký se sklonem 580 a Gibraltar Pit (Britská Kolumbie), kde bylo nutno zmírnit svah z 450° na 270°.

Ve městě Agren (Uzbekistán) se sesulo 700 milionů m3 na ploše 8 km2 na svahu 15–20°. Příčinou byl zával prostorů uvolněných mělce pod povrchem těžbou uhlí podzemním spalováním. Pohyb byl zastaven násypem na úpatí sesuvu, do něhož bylo uloženo 15 mil. m3 skrývky z nedalekého povrchového dolu.

V údolí řeky Dřevnice na Zlínsku byly těženy hlíny a suti pro cihelnu. Podkopáváním svahu byla porušena stabilita a vzniklý sesuv se každoročně zatrhával proti svahu, až ohrozil základy několikapatrové budovy vzdálené 140 m od původní hrany hliniště. Neopatrným pracovním postupem byla způsobena velká škoda. Byly totiž znehodnoceny stavební pozemky nad cihelnou, bylo proto nutno podchytit základy objektu, zastavit práci v cihelně a sanovat celý svah.

Ve Švýcarsku a Bavorsku v Alpách vzrostla nestabilita svahu změnou původních lesů na monokultury smrků a jedlí a v důsledku holosečí vznikajících při těžbě dřeva. V Goldau v roce 1906 se sesulo až 20 mil. m3 zemin a zahynulo 457 lidi. Ve švýcarské Rondě (Zermatt) se v roce 1991 sesulo postupně až 100 000 m3. Protože však kantonální geolog včas rozhodl o evakuaci, nikdo nezahynul, ale materiální škody byly značné. Jedinou nápravou je návrat k původní skladbě lesů.

Příkladem z poslední doby (2006) je katastrofa na filipínském ostrově Leyte, kterou zavalila šestimetrová masa hlíny a kamenů a zahubila na 1 500 lidí. Sesuv zavalil mj. i místní školu při vyučování, v níž bylo v okamžiku neštěstí na 250 školáků a celý učitelský sbor. Hlavní příčinou bylo vykácení lesů, po silných deštích byly svahy hory promáčené a nebyly drženy kořenovým systémem lesů.


Údolí bývají porušena také tzv. bulgingem (tj. vytlačováním měkkých hornin), které bylo u nás pozorováno při stavbě přehrady na řece Lucině na Ostravsku (Záruba, Mencl 1987), kde těžké bloky těšínitů a porcelanitů vytlačují nepřeměněné plastické jílovité břidlice. Stabilita svahu je porušena také při výstavbě přehrad, kdy je nutno provést hluboké výlomy na svazích i na dně údolí, kterými mohou být porušeny i pevné horniny.


Příkladem je stavba Dalešické přehrady na řece Jihlavě. Výlomem pro přivaděč při úpatí vzdušného líce přehrady byl způsoben skalní sesuv na mylonitové zóně na hranici amfibolitů a granulitů. Když základová jáma dosáhla hloubky 20 metrů pod úroveň údolí, došlo k posunutí bloku amfibolitu 150 metrů po smykové zóně v mylonitech. Sanace byla provedena úpravami svahu, zabetonováním a kotvením (Mencl 1977).


K mnoha sesuvům došlo i na březích našich nádrží.


Nejvíce je postižena Nechranická nádrž, napuštěná v roce 1967, kde navíc vznikly velké devastované plochy těžbou písků pro sypanou hráz. Ve směru větrů k SV vzniká vlnobití a na březích se vytváří abrazní sruby, abrazní plošiny a sesuvy (při jednom byl odkryt střezovský zlom).

Podobná situace je na Lipenské přehradě (Chábera 1978) a hlavně na Oravské přehradě ve Slovenské republice. Ta byla napuštěna v roce 1953 a za 30 let břehy ustoupily místy až o 45 metrů a abrazní plošiny až o 20 metrů.


Rozsáhlá devastace krajiny sesuvy provází i výstavby kanálů.


K obrovským sesuvům došlo např. při stavbě Panamského průplavu.

Při projektování kanálu Dunaj-Labe ve vrcholovém úseku evropského rozvodí u České Třebové (Jelenice), byly zjištěny rozsáhlé sesuvy jak fosilní uklidněné, tak aktivní recentní v křídových sedimentech. Projektovanou trasu bylo proto nutné změnit.


Svahovými pohyby jsou ohroženy také liniové stavby, zejména komunikační, železnice, dálnice, tunely. Význam má již volba trasy tak, aby nebylo nutné vytvářet umělé zářezy v nebezpečných horninách a aby byly v rovnováze násypy a zářezy.


Při stavbě dálnice na Českomoravské vrchovině byly např. „pro jistotu“ budovány zářezy s menším sklonem svahu než bylo projektováno. Tím se ovšem neúměrně zvýšily náklady a vznikl problém, kam uložit přebytečnou rubaninu. Velmi složité bylo budování silničního tělesa v Bílých Karpatech, kde charakter hornin flyšového pásma a hydrogeologické poměry vytváří podmínky pro vznik svahových pohybů.


Velmi často vznikají svahové pohyby (sesuvy) v místech, kde na základě průzkumu nebyly očekávány, protože poruchy a zlomy bývají odkryty až při stavbě zářezu či tunelu.

Při výstavbě náspů je nutné podrobně zhodnotit geologické podmínky podloží. Nejčastějším případem je malá únosnost hornin podloží násypů (např. holocenních náplavů v údolních nivách, v nichž navíc zatížení násypem způsobuje v podloží vzrůst tlaku vody v pórech hornin). V jílech vyšší tlaky násypů mohou způsobit vláčné chování hornin. V těchto případech je často neúčinné odvodnění vrty.


Záruba (1987) řešil sesutí silničního náspu u Buchlovic u Uherského Hradiště. Koruna náspu poklesla o 1,6 m. Vrstvu písku, podle níž se vytvořila skluzová plocha, se nepodařilo odvodnit ani dvaceti vodorovnými vrty. Násep se po dosypání znovu porušoval a nakonec bylo nutno snížit jeho niveletu o 2,5 m. Vliv vztlaku vody se projevil při stavbě násypu nové silnice u Vizovic. Po sesutí části násypu průzkum ukázal, že voda pochází ze skalního podloží. Podle toho byly situovány odvodňovací vrty a svah opatřen násypnou patou. Navrhovaná sanace pilotovou stěnou pak nebyla nutná.

Nejznámějším příkladem od nás jsou sesuvy, které zavalily povltavskou silnici i u Vraného a Štěchovic, kde svrchnoproterozoické břidlice jsou ukloněny kolem 40° do údolí a svah navíc porušen starými lomy. V počátcích provozu na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem docházelo k vyjíždění klínů, posunům po plochách odlučnosti, vyklánění bloků, odpadávání balvanů a sesuvům ve zvětralinách.

Podobně jsou postiženy železniční tratě. V údolí Suchomastského potoka došlo v roce 1959 k sesuvu v liteňských vrstvách, který byl způsoben nesprávným provedením skalního odřezu při stavbě vlečky, v roce 1978 byla sesuvem porušena železniční trať u Semil a trať Žabokliky-Březno postavená v roce 1873 byla pro ohrožení sesuvy opuštěna již v roce 1879. K zavalení alpského tunelu došlo např. u Salzburgu (Untersteinský tunel 1875). Na Novém Zélandu byl v roce 1935 opuštěn tunel proto, že pohyby sesuvu činily 2–7 cm za měsíc, v Japonsku byl v roce 1970 zničen sesuvem tunel Takabajama. Jeho zavalení bylo na základě propočtů stability předpovězeno.


Mnoho případů ukazuje, jak se nevyplácí nerespektování geologických podmínek. Mnoho měst se muselo přestěhovat, protože byla postavena v místech neodpovídajících geologickým podmínkám.


Např. Aklavik na Aljašce postavený na permafrostu, Smolen v Bulharsku, který byl založen na akumulačním území sesuvu proudového tvaru, který je dlouhý 7 km, široký přes 1 km s výškovým rozdílem 800 m a stále v pohybu a thajský Bangkok, postavený na bažině, který v důsledku odčerpání vody a zatížení stavbami klesá ročně o 10 cm, takže jeho část leží již pod úrovní mořské hladiny. Slovenská jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice byla bez geologického posudku postavena v blízkosti tzv. vídeňské zemětřesné linie apod.


Naši dávní předkové zřejmě tato rizika do určité míry znali a také šetrně chránili úrodnou půdu. Vyhýbali se inundačním územím (údolní nivy), a proto např. staré vesnice v jižních Čechách jsou postaveny na výchozech krystalinika, a tím úrodné půdy třeboňské a budějovické pánve byly ušetřeny pro obdělávání. Také většina našich měst je založena na dostatečně únosné základové půdě. Teprve při překotné výstavbě od konce 19. století se začaly zastavovat i údolní nivy a málo stabilní svahy i proto, že vlhké a na povrchu zvlněné pozemky nebyly vhodné pro zemědělské obdělávání, a byly proto levně k dostání.


Názorným příkladem jsou některé zahradní čtvrti města Turnova, založené na svazích údolí Libuňky a Stébenky. Staré sesuvy se tu dostávají v období větších srážek do pohybu a některé objekty tím byly tak poškozeny, že je bylo nutné zbořit.


Dobré zkušenosti jsou s využitím ohrožených území na výstavbu chatových a zahrádkářských osad, protože osadníci se sami starají o odvodnění a sanaci jednoduchými prostředky. Nebezpečné jsou v horských oblastech suťové proudy také proto, že výstavba měst je zpravidla provázena odlesněním.


Z těchto důvodů bylo postiženo např. město Port Alice u Vancouveru v Kanadě, zavalené suťovými proudy v letech 1973 a 1975 a bylo nutné vybudovat ochranné valy, nebo Alma-Ata v Kazachstánu, které bylo již mnohokrát těžce poškozeno. K ochraně města byla zřízena 140 metrů vysoká vodní hráz, která, ještě nedokončená, v roce 1973 zadržela suťový proud o objemu 4 milionů m3.

Sídliště Bystrc v Brně je zčásti postaveno na svahu v neogenních jílech, které byly postiženy několika hlubokými sesuvy podél zakřivených smykových ploch. Sesuvy bylo nutno stabilizovat soustavou odvodňovacích vodorovných vrtů a objekty zakládat nákladně na pilotách (Mencl et al. 1977). Katastrofální průběh měly blokové sesuvy ve městě Alžír v letech 1845, 1929, 1942, 1943 a poruchy v senzitivních jílech v Anchorage na Aljašce v roce 1964 zaktivizované zemětřesením, ve městě Nicolet na východě Kanady v roce 1955 byl sesuv způsoben malým umělým zásahem do břehu řeky. V Praze záleží stabilita svahů na směru a sklonu vrstev vzhledem ke sklonu svahu. Jestliže je silnice souhlasná se směrem vrstev ukloněných po svahu, je stavebními pracemi snadno porušena rovnováha svahu (Pod Vlachovkou v Libni, Smíchov, Jinonice, Budňanská skála 1965, 1987, Hlubočepy), k sesuvům došlo v Podolí (plavecký stadion), u Tetína. V Praze se v roce 1941 sesula stráň na Letné a zavalila silnici a v roce 1965 petřínská stráň (z provozu byla vyřazena petřínská lanovka a Nebozízek). Ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě patří k historickým sesuvy v Lyském průsmyku, Bludivce u Nového Jičína, Příluky u Zlína, Elčice u Vsetína (1919) a antropogenní sesuvy v zářezech silnic v Bílých Karpatech. Stovky sesuvů menšího rozsahu byly aktivizovány velkými záplavami na Moravě a ve Slezsku v r. 1997, v následujícím podzimním a jarním období na Vsetínsku (Hutisko, Jarcová) a v podhůří Hrubého Jeseníku (např. Hanušovice, obr. 18.)

2. 1. 4 Vrásové deformace

Vrásové deformace v oblastech povrchové těžby jsou způsobeny vesměs hornickou činností a mají mnoho genetických forem.


Např. Rybář a Dobr (1966) popsali ze severočeské pánve (Březno u Postoloprt, důl Hrabák u Mostu a důl Merkur u Přezletic):

 • vrásové deformace způsobené pohyby (poklesy) v důsledku poddolování,
 • gravitační pohyby (plastické shrnování, sesuvy) jílových hornin a uhlí a deformace sloje na okraji sedimentačního prostoru,
 • vytlačování jílu zpod terasových štěrků za spolupůsobení mrazu,
 • deformace v jílech vypálených zemními požáry,
 • glacigenní deformace (Hrádek nad Nisou).

Z lomu Vršany popsal Hurník (1992) antropogenní vrásy, které jsou produktem nátřasné střelby při těžbě (antiformy s amplitudou 1 m). Vrásy vznikají také na okrajích skládek z vytlačených vrstev těsnící hmoty a indikují možnost znečištění podzemní vody pod skládkou.

2. 1. 5 Umělé poruchy

Antropogenní poruchové zóny vznikají při podzemním štěpení hornin. To se provádí nejčastěji odpalem trhavin ve vrtech, nebo hydraulicky tlakovou kapalinou ke zvýšení produktivity vrtu na ropu a plyn a na vrtech k využití suchého tepla hornin (např. pokus u Los Alamos v Novém Mexiku). Délka poruchové zóny může být i několik desítek metrů a plocha stovky m2.

Obrazový doprovod

Obr. 10 Pokles v údolí San Joaquin v Kalifornii od r. 1925 podle potrubí ve vrtu.
Obr. 10 Pokles v údolí San Joaquin v Kalifornii
od r. 1925 podle potrubí ve vrtu.
Obr. 11 Poklesy v Balwin Hills v důsledku těžby ropy. Inglewoodské ropné pole u Los Angeles. Murck et al., 1996.
Obr. 11 Poklesy v Balwin Hills v důsledku těžby ropy.
Inglewoodské ropné pole u Los Angeles.
Murck et al., 1996.
Obr. 12 Poklesy v Tucsonu v důsledku čerpání vody. Murck et al., 1996.
Obr. 12 Poklesy v Tucsonu v důsledku čerpání vody.
Murck et al., 1996.
Obr. 13 Poklesy způsobené těžbou ropy. Inglewoodské ropné pole u Los Angeles. Murck et al., 1996.
Obr. 13 Poklesy způsobené těžbou ropy.
Inglewoodské ropné pole u Los Angeles.
Murck et al., 1996.
Obr. 14 Boulder Dam. Sedání území po napuštění přehrady. Izolinie poklesů v mm/rok.
Obr. 14 Boulder Dam. Sedání území po napuštění přehrady.
Izolinie poklesů v mm/rok.
Obr. 15 Závislost mezního zálomového úhlu na horninovém prostředí: a) v sypkých
horninách, b) v v měkkých plastických horninách, c) v pevných horninách.
R. Kettner podle Goldreicha, 1956.
Obr. 15 Závislost mezního zálomového úhlu
na horninovém prostředí: a) v sypkých horninách,
b) v měkkých plastických horninách, c) v pevných horninách.
R. Kettner podle Goldreicha, 1956.
Obr. 16 Sinkhole, Guatemala. Propadání po povodni 2008. V jámě zmizelo nejméně 10 domů. Foto ordena.com.
Obr. 16 Sinkhole, Guatemala. Propadání po povodni 2008.
V jámě zmizelo nejméně 10 domů.
Foto ordena.com.
Obr. 17 Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace na území ČR k 1. 1. 2007. Ročenka MŽP, 2007, podle ČGS.
Obr. 17 Sesuvy a jiné nebezpečné svahové
deformace na území ČR k 1. 1. 2007.
Ročenka MŽP, 2007, podle ČGS.
Obr. 18 Situace a profil sesuvem do nádrže Vaiont v r. 1963:
a) přehrada, b) obrys odlučné oblasti, c) plochy zasažené přílivovou vlnou,
d) jezero, e) obrys akumulační oblasti. 1/ lavicové vápence, stáří dogger 2/ tence deskovité vápence a slínovce, stáří malm, 3/ lavicovité vápence s rohovci, stáří křída, 4/ slínité vápence, stáří křída, 5/ zbytek starého sesuvu, 6/ skluzová plocha, 7/ údolí zavalené sesuvem. Selli, Trevisan, 1964.
Obr. 18 Situace a profil sesuvem do nádrže Vaiont v r. 1963:
a) přehrada, b) obrys odlučné oblasti, c) plochy zasažené
přílivovou vlnou, d) jezero, e) obrys akumulační oblasti.
1/ lavicové vápence, stáří dogger 2/ tence deskovité vápence a slínovce, stáří malm, 3/ lavicovité vápence
s rohovci, stáří křída, 4/ slínité vápence, stáří křída,,
5/ zbytek starého sesuvu, 6/ skluzová plocha,
7/ údolí zavalené sesuvem.
Selli, Trevisan, 1964.
Obr. 19 Profil skalním sesuvem pod přehradou Dalešice.
1) granulit, 2) sesutý blok amfibolitu, 3) mylonitová zóna, 4) předpjaté kotvy.
a/ původní povrch, b/ výlom pro vtokové tunely, c/ obtoková štola,
d/ povrch svahu po úpravě, e/ výlom pro přepadový kanál.
Mencl, 1977.
Obr. 19 Profil skalním sesuvem pod přehradou Dalešice.
1) granulit, 2) sesutý blok amfibolitu, 3) mylonitová zóna,
4) předpjaté kotvy. a/ původní povrch, b/ výlom pro vtokové
tunely, c/ obtoková štola, d/ povrch svahu po úpravě,
e/ výlom pro přepadový kanál.
Mencl, 1977.
Obr. 20 Plošná rozloha sesuvů v České republice, stav v letech 2003–2007. Ročenka MŽP, 2007, zdroj ČGS-Geofond.
Obr. 20 Plošná rozloha sesuvů v České republice,
stav v letech 2003–2007.
Ročenka MŽP, 2007, zdroj ČGS-Geofond.
Obr. 21 Sesuvy způsobené zatížením území haldami. Handlová v r. 1961. Záruba, Mencl, 1987.
Obr. 21 Sesuvy způsobené zatížením území haldami.
Handlová v r. 1961.
Záruba, Mencl, 1987.
Obr. 22 Pohyby v poddolovaném území se šíří podél zlomů. OKR. P. Vyskočil, 1984.
Obr. 22 Pohyby v poddolovaném území
se šíří podél zlomů. OKR.
P. Vyskočil, 1984.
Obr. 23 Otřesy v Denveru (počet) v závislosti na pumpování odpadů do úložného vrtu.
Obr. 23 Otřesy v Denveru (počet) v závislosti
na pumpování odpadů do úložného vrtu.


Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.