Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Procvičování v e-testu


Spustit – Procvičovací test (neautentizovaný)

Pokud nemáte účet v Informačním systému Masarykovy univerzity,
použijte pro přístup k testu tento odkaz.

Spustit – Procvičovací test (autentizovaný)

Doporučujeme: Pokud máte svůj účet v Informačním systému Masarykovy univerzity, použijte pro přístup k testu tento odkaz, budete se tak moci v budoucnu vrátit ke svým odpovědím.


Seznam testových otázek

Přejít na otázku:

č. 50 | č. 100 | č. 150 | č. 200 | č. 250 | č. 300 | č. 350 | č. 400 | č. 450 | č. 500 | č. 550 | č. 600

 1. Předgeologická etapa, v níž v důsledku podmínek ve vesmíru vzniká Země, se nazývá:
 2. Vulkanogenní bazické zelenokamové pásy vznikaly převážně koncem:
 3. Ureyho hladiny kyslíku v atmosféře bylo dosaženo před cca:
 4. Etapu antropocén označujeme tímto názvem díky uplatnění činnosti:
 5. Kolik miliard tun surovin za rok se vytěží na světě:
 6. Tlaky v MPa pod velkými městy dosahují až:
 7. Antropogenní svahové pohyby mohou být způsobeny:
 8. Bulgingen je:
 9. Antropogenní zemětřesení se dělí na:
 10. Termická meliorace je:
 11. K antropogenním poklesům dochází zejména:
 12. Tlaky pod velkými městy dosahují:
 13. Vrásové deformace v oblastech povrchové těžby jsou způsobeny:
 14. Délka poruchové zóny může být:
 15. Plocha poruchové zóny může být:
 16. Na území ČR se sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace nacházejí převážně:
 17. Sesuvy jsou:
 18. Ke zvyšování teploty povrchu přispívají:
 19. Vysazováním stromů, budováním vodních ploch a zesvětlením staveb ve městech lze dosáhnout snížení teploty až o:
 20. Porušením elektromagnetického pole a vznikajícími anomálními zónami dochází k:
 21. Pro lidstvo má nejvážnější důsledky:
 22. Čím se zabývá projekt DELTA v Holandsku:
 23. K montánním formám patří:
 24. K umělým změnám krajiny patří:
 25. Do antropogenní petrogeneze řadíme:
 26. Celková hodnota eroze je celosvětově odhadována na:
 27. K největší erozi dochází v:
 28. Podle složení se rozlišují typy pouští:
 29. Mezi písečné pouště řadíme poušť:
 30. Kolik je stupňů ohrožení erozí:
 31. Transport větrem, tzv. eolická činnost (je):
 32. Zemětřesení indukovaná jsou způsobená nejčastěji:
 33. Zemětřesení umělá jsou způsobena nejčastěji:
 34. Biolity jsou:
 35. Technolity jsou:
 36. Mezi technolity vznikající lidskou činností řadíme:
 37. První látkou s cílevědomě pěstovanými krystaly byla:
 38. K optickým monokrystalům patří:
 39. Zdroje antropogenních změn horninového prostředí jsou:
 40. Bodové zdroje antropogenních změn horninového prostředí jsou:
 41. Lineární zdroje antropogenních změn horninového prostředí jsou:
 42. Plošné zdroje antropogenních změn horninového prostředí jsou:
 43. Abiotické znečištění je definováno jako:
 44. Podle Morowitzova teorému je cykličnost chápana jako:
 45. Horninový (Huttonův) cyklus je:
 46. Kolika velmi významných cyklů je voda součástí:
 47. Jako velký cyklus vody se označuje:
 48. Tzv. malý cyklus vody trvá pouhých:
 49. Malý cyklus vody může být vyjádřen schématem:
 50. Cyklus uhlíku je:
 51. Mezi obnovitelné zdroje energie řadíme:
 52. Světové zásoby uhlí (v megatunách) dosahují :
 53. K recentním biopalivům patří především:
 54. Nejvíce se na výrobě elektřiny v ČR podílí elektrárny:
 55. Země vznikla před cca:
 56. Indukovaná zemětřesení nejsou způsobena:
 57. Kde nejméně se vyskytují celkové eroze:
 58. K optickým monokrystalům patří:
 59. Energetické zdroje oceánů jsou:
 60. Ve kterém roce přijalo OSN mezinárodní deklaraci ochrany paměti Země:
 61. Vyberte správné tvrzení ze zadaných:
 62. K nejznámějším produktům dopadu velkého meteoritu patří Velký kráter v:
 63. Lineární antropogenní změny horninového prostředí nejsou:
 64. Ke zvyšování teploty povrchu přispívají:
 65. Který obor se nejvíce podílí na produkci odpadu v ČR:
 66. Který vědní obor patří mezi přírodovědní:
 67. Jak dlouho trvá tzv. malý cyklus vody:
 68. Který stát nebo skupina států je největším producentem CO2:
 69. Ve kterém kraji ČR se těží hnědé uhlí:
 70. Kde v ČR se nacházejí přírodní ložiska zemního plynu?
 71. Na kterých řekách v ČR jsou nejvíce vybudovány vodní elektrárny?
 72. Ve které z evropských zemí se nachází nejvíce jaderných elektráren?
 73. Na kolik tun ročně je odhadována současná těžba nerostných surovin na celém světě?
 74. Které z těchto jezer je známé pro jeho vysychání?
 75. Mořská voda není ohrožena těmito těžkými kovy:
 76. Kolika významných cyklů je voda součástí?
 77. Vymírání druhů živočichů a rostlin se podle geologa Kettnera zvýšil na:
 78. Kterou činností se nezabývá geolog:
 79. Kterou činností se zabývá geolog:
 80. Mezi pozemské energetické zdroje nepatří?
 81. Ve kterém roce byl objeven kráter, jehož vznik je spojován se vznikem vln tunami na mexickém poloostrově Yucatán?:
 82. Kolik % tvoří kosmická hmota v hlubokomořských sedimentech?
 83. Jak se měnila průměrná teplota během posledních 200 000 let?
 84. Nejvíce se na výrobě elektřiny v ČR podílí elektrárny:
 85. Které odvětví průmyslu je v ČR nejvíce zastoupeno?
 86. Co je to desertifikace?
 87. Jakého druhu odpadu bylo v roce 2006 v ČR vyprodukováno nejvíce?
 88. Jak dlouho vydrží zásoby ropy při současném tempu těžby?
 89. Kdy vznikl život na Zemi?
 90. Který z těchto kontinentů trpí největším množstvím degradované půdy celkově?
 91. Nejvíce se na výrobě elektřiny v ČR podílí elektrárny:
 92. Křemen patří mezi nejrozšířenější minerály. Určete do které mineralogické třídy patří:
 93. Které jsou základní suroviny pro výrobu skla:
 94. Vzduch patří mezi:
 95. Papír, karton a lepenka se většinou vyrábí z:
 96. Na železo nejbohatší železnou rudou je:
 97. Rod homo se v geologickém vývoji Země objevil před:
 98. Vede rozšiřování městských aglomerací ke zvyšování teploty povrchu Země:
 99. Malý cyklus vody můžeme znázornit jako:
 100. Mezi biopaliva nepatří:
 101. Stoupání hladiny světového oceánu:
 102. Kdy vznikla Země?:
 103. Vesmír vznikl „velkým třeskem“ před cca:
 104. Co je zpravidla označováno za neobnovitelný zdroj energie:
 105. Která energie škodí především rybám:
 106. Co je hlavním zdrojem energie v ČR:
 107. Horninový (Huttonův) cyklus je:
 108. Mezi fosilní biopaliva patří:
 109. K optickým monokrystalům patří:
 110. Jako velký cyklus vody označujeme:
 111. Jaké je označení pro prvotní, jednotnou zemskou kůru:
 112. Kolik přibližně procent druhů organizmů vymřelo v oceánech před cca 250 miliony let (konec paleozoika) po dopadu meteoritu v Antarktidě:
 113. Před zhruba kolika miliardami let se na Zemi objevily první mikroorganizmy:
 114. Kde ve světě je známa největší hodnota celkové eroze (cca 10 cm / 100 let):
 115. Který z těchto druhů dopravy nejvíce znečišťuje atmosféru:
 116. Z uvedených zdrojů nejvíce elektřiny v ČR vyprodukuje:
 117. Z které doby se ve velké míře začaly zachovávat fosilní zbytky makroorganizmů:
 118. Mezi obnovitelné energetické zdroje nepatří:
 119. Antropogenní změny georeliéfu ohrožují polovinu souše nepokryté ledem. Podle původu rozlišujeme několik forem. Která z odpovědí patří do montánních forem:
 120. Jako součást sítě evropských geoparků byl připraven rozsáhlý geopark v ČR, který zahrnuje nejrůznější geologické fenomény, tradiční ranně středověké a novější stopy po dolování atd. Kde se tento geopark nachází:
 121. Lidé velmi mění vzhled krajiny kácením lesů. Kde dochází k největší likvidaci lesů:
 122. V poslední době dochází ke stoupání hladiny světového oceánu. Které státy v Evropě to nejvíce ovlivňuje:
 123. Gobi je poušť:
 124. Rychlost sedimentace (cm za rok) v přehradních jezerech je největší v:
 125. Nejčastější acidifikace je:
 126. Které tvrzené je správné:
 127. Dopad obřího meteoritu v Antarktidě cca před 250 miliony let způsobil:
 128. Před zhruba kolika miliardami let vznikl život na Zemi:
 129. Kde je největší celková eroze (cca 10 cm / 100 let):
 130. Který z těchto druhů dopravy nejvíce znečišťuje atmosféru:
 131. Ovzduší v ČR nejvíce znečišťují:
 132. Které tvrzení je nesprávné:
 133. Města mají průměrnou teplotu vzduchu vyšší než okolní krajina až o:
 134. Mezi pozemské energetické zdroje nepatří energie:
 135. První látkou, jejíž krystaly byly cílevědomě pěstovány byla:
 136. Etapa počátku uplatňování činnosti člověka v geologickém vývoji Země je:
 137. Největší rozsah antropogenních změn georeliéfu mají formy:
 138. Kolik existuje hlavních etap geologického vývoje Země:
 139. Především odkud pochází nejbližší přímí předkové člověka:
 140. K jak vysokým hodnotám se v této době šplhá tlak pod městy:
 141. Který z těchto typů sesuvů zaujímá největší plošnou rozlohu v ČR:
 142. Na jakou hodnotu je nyní odhadována celková eroze:
 143. Který z uvedených dějů označujeme pojmem desertifikace:
 144. Která z těchto látek se před 20 lety v ČR nejvíce podílela na znečišťování ovzduší:
 145. Kolik procent vytěžených surovin je na světě využito ve zbrojním průmyslu:
 146. Malý cyklus vody trvá:
 147. Na počátku 21. století se jako hlavní zdroje energie ve světě uplatňuje zejména:
 148. Které tvrzení je správné:
 149. Kdy se v suchozemském prostředí začíná rozvíjet život:
 150. Podle původu dělíme pozemské zdroje energie, které jsou nějakým způsobem závislé na primární energii, na:
 151. Vodní elektrárny produkují ve světě asi:
 152. K nejvýznamnějším změnám v georeliéfu Země patří změny, k nimž dochází:
 153. Z vesmírných vlivů působí na naše pozemské podmínky nejvíce:
 154. Současná meziledová doba holocén má počátky v:
 155. Homo habilis byl:
 156. Kde v ČR dochází k plošně největším půdním sesuvům:
 157. Který z údajů je nejbližší vyjádření celkové doby lidské evoluce:
 158. Který prvek pocházející z atmosférového spadu nejvíce kontaminuje půdu:
 159. Co nepatří mezi škody způsobené vnějšími zásahy v pedosféře:
 160. Které tvrzení je správné:
 161. Co je správné tvrzení:
 162. Zemi zbývá do zániku asi:
 163. Nižší hodnoty eroze mají:
 164. Uměle pěstované krystaly oxidu hlinitého slouží k výrobě:
 165. Zdroj energie, který dříve nejvíce ovlivňoval vývoj Měsíce planety Země byl (a):
 166. Který druh průmyslu má největší produkci odpadu, vysoké nároky na zábor zemědělské půdy, vysoké ovlivnění krajiny a znečištění litosféry:
 167. Průměrná roční teplota na světě mírně klesla v roce:
 168. Mezi bodové zdroje antropogenních změn horninového prostředí nepatří:
 169. Jakým způsobem lze získávat termojadernou energii:
 170. Umělé horniny se vyrábějí:
 171. Co patří mezi primární solární energii:
 172. Které (á) vesmírné (á) těleso (a) má (mají) největší vliv na pozemské podmínky:
 173. Zemědělské a lesnické využívání litosféry ovlivňuje geologické poměry – chemicky:
 174. Z jakých příčin je v mnoha zemích problém opatřit dostatek vody:
 175. Mezi energetické zdroje Země, na kterých je lidstvo v současnosti závislé, patří:
 176. Kolik procent obyvatel Země žije v České republice:
 177. Přibližně kolik kilometrů obou ropovodů se nachází na území ČR:
 178. Vojenské formy georeliéfu zahrnují zejména:
 179. V roce 2006 byl ve světě vyprodukován odpad o celkové tonáži cca:
 180. Antropogenní hmoty vznikající bez úmyslného zásahu člověka se nazývají:
 181. Počet obyvatel Země v dnešní době dosahuje:
 182. Který energetický zdroj má největší vliv na pozemské podmínky:
 183. Druh Homo erectus se na Zemi rozšířil před cca:
 184. Vodní elektrárny produkují v Ćeské republice asi:
 185. Nejvíce se na výrobě elektřiny v ČR podílí elektrárny:
 186. Kdy se na Zemi začala vyvíjet litosféra a vznikat prvotní atmosféra a hydrosféra:
 187. Ve které etapě se začínala formovat vnitřní stavba Země:
 188. V antropogenní geologii se uvádí, že cca před 650 tisíci lety rozšířil hominid:
 189. Pro detekci gama – záření je využíván:
 190. Těžké kovy (Fe, Mn, Zn, Pb, Hg a mnohé jiné) se zčásti sráží a koncentrují v tzv.:
 191. Který způsob dopravy se globálně nejvíce podílí na celkové produkci CO2:
 192. Mezi fosilní paliva nepatří:
 193. Voda má:
 194. Nejvíce odpadů v ČR pochází z:
 195. Acidifikací prostředí rozumíme:
 196. Nejvíce zásob uhlí ve světě se nachází na území:
 197. Jaká je přibližná Ureyho hladina kyslíku:
 198. Nejstarší známí předkové člověka pocházejí:
 199. Jak se nazývá stálý tok nabitých částic protonů a elektronů vyzařovaných Sluncem:
 200. K jakému stoupnutí hladiny moří může dojít v 21. století při současném stavu:
 201. Který evropský stát je nejvíce ohrožen možným stoupnutím hladiny moře:
 202. Jak se nazýval první superman:
 203. Vývoj dnešních kontinentů se pohybuje po křivkách vedoucích ke spojení v jednotný superkontinent, který se bude nazývat:
 204. Zdroje energie, jako dřevní hmota a recentní rašeliník, patří do skupiny:
 205. Zdroje energie ze slapových jevů patří do skupiny:
 206. Kolik procent elektřiny spotřebují vodní elektrárny v České republice:
 207. Potenciální záplavové území má být chráněno polderem s hrází. Hráz má být co:
 208. Stavební materiály jsou atakovány např. biologickými vlivy, konkrétně:
 209. Přírodní georeliéf má velký plošný rozsah. Nejrozsáhlejší na Zemi jsou:
 210. Kromě velkých meteoritů na Zemi dopadají asi 2 tuny mikrometeoritů denně. V pomalu se usazujících hlubokomořských sedimentech tvoří kosmická hmota až:
 211. Dne 13. června 1991 přijalo OSN mezinárodní DEKLARACI OCHRANY PAMĚTI ZEMĚ, v níž byly všechny vlády vyzvány k ochraně:
 212. Co znamená tzv. bulging, při kterém dochází k porušení údolí:
 213. Jak se nazývá nejznámější nizozemský projekt sloužící k rozšiřování pevniny vysoušením příbřežních bažin a budováním hrází:
 214. Čím se zabývá petrurgie:
 215. Kolik procent světové produkce uhlí se těží povrchově:
 216. Co znamená halofikace povrchu:
 217. Který evropský stát produkuje nejvíce jaderné energie:
 218. Kolikrát jsou úlomkovité (klastické) zeminy stlačitelnější než jemný písek:
 219. V lázních Teplicích v Čechách došlo k destrukci Pravřídla v roce:
 220. V České republice je v současnosti znečištění půd rizikovými látkami:
 221. Pro další vývoj na Zemi má mimořádné důsledky neustále rostoucí:
 222. Malpassetská přehrada se nachází v:
 223. Přehrada Koyna v Indii je vysoká:
 224. Na slovenském úseku Dunaje měla dalekosáhlé následky těžba:
 225. Jak nazýváme geologické období posledního zalednění Země:
 226. Která odpověď vyjadřuje produkt umělé antropogenní přeměny:
 227. Militární formy změny georeliéfu jsou:
 228. Rozšiřování pevniny je značně ovlivněno antropogenně. Dochází k němu vysoušením příbřežních bažin a budováním hrází. Nejznámějším příkladem je projekt DELTA v:
 229. Stav magnetosféry ovlivňuje cirkulační procesy v atmosféře a určuje charakter:
 230. Zvětrávání:
 231. Eroze je největší v:
 232. Umělé krystaly jsou využívány v oborech:
 233. Mořská voda je znečištěna těžkými kovy Fe, Mn, Zn, Hg a ještě jedním kovem:
 234. ………… se označují cyklická migrace vody mezi pláštěm, kůrou, atmosférou a hydrosférou:
 235. Z odvozených zdrojů energie je (jsou) nejdůležitější:
 236. Který další druh hominida následoval po Homo habilis:
 237. Vyberte správné tvrzení: acidifikace prostředí je:
 238. Hlavním zdrojem energie je v ČR:
 239. Největší úbytek zemědělské půdy v ČR vlivem těžby nerostných surovin byl v roce:
 240. Největší rozsah georeliéfu v ČR a na Slovensku připadá na:
 241. Podle původu dělíme pozemské zdroje energie, které jsou nějakým způsobem závislé na primární energii, na:
 242. Vodní elektrárny produkují ve světě asi:
 243. K nejvýznamnějším změnám v georeliéfu Země patří změny, k nimž dochází:
 244. Z kosmetických vlivů působí na pozemské podmínky nejvíce:
 245. Současná meziledová doba má počátky po posledním glaciálu:
 246. Homo habilis byl:
 247. Tzv. malý cyklus vody má základní význam pro:
 248. Horninový (Huttonův) cyklus je:
 249. Mezi fosilní biopaliva patří:
 250. K optickým monokrystalům patří:
 251. Jako velký cyklus vody označujeme:
 252. Pojem “desertifikace“ znamená:
 253. K vychylování zemské osy dochází v důsledku:
 254. Kdy podle současných odhadů vznikl život na Zemi? Před:
 255. Největší podíl na kontaminaci životního prostředí kovovými prvky mají:
 256. Jaká je v solární energetice přibližná výkonnost fotovoltaických článků:
 257. V důsledku čeho vysychá Aralské jezero:
 258. Nedostatek pitné vody nastává, protože:
 259. V roce 2009 žilo na Zemi asi:
 260. Ze zemské atmosféry uniká do kosmického prostoru:
 261. Fotoelektrická energie se dostává:
 262. Lodní a letecká doprava:
 263. Apšeronský poloostrov v Kaspickém moři poklesl v důsledku:
 264. Ve kterém státě můžete najít uměle vytvořené Palmové ostrovy:
 265. Poušť Gobi je:
 266. Ve kterém odvětví bylo v roce 2004 vyprodukováno nejvíce odpadu:
 267. Stoupání hladiny světového oceánu nemůže být způsobeno:
 268. K nejznámějším příkladům vysýchání jezer nepatří:
 269. Montánní formy změny georeliéfu krajiny zahrnují mj.:
 270. Mezi přírodní vodní prvky patří:
 271. Antropogenní minerály vznikaly:
 272. Mezi vypalované stavebniny nepatří:
 273. Acidifikace prostředí znamená:
 274. Pesticidy jsou chemické prostředky působící proti:
 275. Období, kdy se začala vyvíjet litosféra, se nazývá:
 276. Který jednotný superkontinent se rozpadl na dnešní kontinenty:
 277. Kterou etapu nazýváme neolitem:
 278. Jaký typ pouště je poušť Gobi:
 279. Mezi biolity nepatří:
 280. Počátek savců, lze klást do eratému (geologického období):
 281. Který kovový prvek působí negativně na zdraví živočichů:
 282. Kolik dnů trvá oběh Země kolem Slunce:
 283. Který efekt přispívá částečně ke zvyšování teploty planety Země:
 284. Za kolik let vznikne v ČR v neporušené krajině 1cm zvětraliny:
 285. Celková eroze na Zemi je odhadována na:
 286. Co je to vádí?:
 287. Kdy vznikl Měsíc:
 288. Co je to velký třesk „big bang“:
 289. Co nepatří mezi fosilní biopaliva:
 290. Který druh energie může v masové míře nahradit fosilní paliva:
 291. Které záření je velmi nebezpečné, které ničí veškerý život:
 292. Jakou část povrchu Země pokrývají pouště:
 293. Ve kterém světadíle leží poušť Gobi:
 294. Kdy začal člověk významně ovlivňovat geologické procesy:
 295. Největší vliv na pozemské podmínky má bezpochyby:
 296. Který stát produkuje nejvíce emisí oxidu uhličitého:
 297. Jak vzniká na Zemi přílivová energie:
 298. Které palivo nejvíce ovlivňuje vývoj planety a zároveň je i zdrojem energie:
 299. Tzv.,,Malý cyklus“ vody může být zjednodušeně vyjádřen schématem:
 300. Kdy se začal na geologickém vývoji Země projevovat vliv člověka:
 301. Maximálně o kolik centimetrů může v tomto století stoupnout hladina moří:
 302. Do jaké hloubky zemské kůry se lze dnešními technickými prostředky dostat:
 303. Kolik asi druhů živočichů vymizelo létech 1970 – 1990:
 304. Co patří mezi jaderná paliva:
 305. Mezi vlivy člověka na vznik záplav nepatří:
 306. O kolik sekund se zpomalí rotace Země během století:
 307. Seřaďte pořadí etap vývoje Země od nejstarší po nejmladší:
 308. Nejstarší přímí předkové člověka z afrického pohoří Otavi žili:
 309. K prvotnímu znečištění ovzduší v antice došlo:
 310. Mezi druhy antropogenní tektoneze nepatří:
 311. Pokus o vyvolání „umělého zemětřesení“ žáky z Velké Británie se konal v roce:
 312. Pokus z Manchesteru ukázal,že lze vysazováním stromů, budováním vodních ploch a zesvětlením staveb dosáhnout snížení teploty ve městech o:
 313. Který stát může být ohrožen stoupáním hladiny světového oceánu? :
 314. Která látka nejvíce znečišťovala v roce 2002 a 2006 Českou republiku:
 315. Mezi předpokládané scénáře budoucího vývoje člověka nepatří:
 316. Mezi zdroje jádra Země, ovlivňující život na povrchu, patří:
 317. Současná světová těžba nerostných surovin za deset let je:
 318. Transport dopravními prostředky má vliv na:
 319. V roce 2004 došlo mořetřesením u Sumatry k vychýlení zemské desky o:
 320. V roce 2050 se předpokládá, že by mělo na Zemi žít:
 321. Princip udržování rovnováhy v systému Země je označen jako:
 322. Mineralogická třída „organolity“ mají ve Strunzově systému č.:
 323. O kolik se vychýlila zemská osa v roce 2009 při zemětřesení na Karlovarsku:
 324. Přibližně kolik lidí na Zemi bude podle předpokladu pro rok 2025 žít v oblastech s vážným nedostatkem vody:
 325. Kde probíhá horninový (Huttonův) cyklus:
 326. Díky člověku je na Zemi …. druhů organizmů:
 327. Potenciálně zemědělsky využitelná půda má na Zemi rozlohu asi ….plochy souše s půdním pokryvem:
 328. Rychlebské hory se rozkládají v:
 329. Vysvětli, co je to deratizace:
 330. Co z uvedených příkladů je obnovitelný zdroj:
 331. Která poslední rudní nerostná surovina se v ČR těží v roce 2010:
 332. Která přírodnina nejvíce ovlivnila civilizaci v paleolitu:
 333. Co ovlivňuje vznik horkých léčivých pramenů v lázeňských oblastech:
 334. Hlavním zdrojem znečištění mořské vody jsou:
 335. Který údaj je nejblíže délky trvání paleozoika:
 336. Mezi energetické zdroje Měsíce patří:
 337. Kolik procent světové produkce uhlí se těží povrchově:
 338. Přečerpávací vodní elektrárny v ČR jsou:
 339. Před kolika miliony let přibližně začalo paleozoikum:
 340. Před kolika miliony let přibližně skočilo paleozoikum:
 341. Před kolika miliony let přibližně začalo mezozoikum:
 342. Před kolika miliony let přibližně skončilo mezozoikum:
 343. Před kolika miliony let přibližně začal terciér:
 344. Před kolika miliony let přibližně skončil terciér:
 345. Před kolika miliony let přibližně začal kvartér:
 346. Před kolika miliony let přibližně začal holocén:
 347. Který hominid uměl využívat oheň a vyrábět primitivní nástroje:
 348. Kteří hominidé žili na dnešním území Brna:
 349. Kde ve světě je nejvíce využívaná větrná energie:
 350. Kolik přibližně procent energie produkují vodní elektrárny v ČR:
 351. Na přelomu tisíciletí nepřevážila potřeba ropy nad potřebou:
 352. Jaká technologie byla používána v ukrajinském Černobylu:
 353. Které území je známo nejvíce degradovanou půdou:
 354. Kde je vybudovaná největší na světě přehradní hráz Tři soutěsky:
 355. Stavební hmoty nejsou atakovány:
 356. Co není ukazatelem čistoty ovzduší:
 357. Co způsobuje znehodnocování půdy:
 358. Jak dlouho zůstávají v ovzduší aerosoly a částice menší než 0,005 mm vzniklé při těžbě a úpravě surovin:
 359. Které hlavní nerostné suroviny se v ČR vytěžilo nejvíce v roce 2006:
 360. Kdo v ČR produkuje největší množství nebezpečných odpadů:
 361. Orná půda připadající na 1 obyvatele ČR neustále:
 362. V jakém rozmezí se měnila teplota za posledních 200 000 let:
 363. V roce 1970 byl naměřen ve vodě Rýna obsah kadmia 3mg / l. Jaký byl hlavní důvod přítomnosti:
 364. Jaký je největší mediální problém využití jaderné energie:
 365. Kolik procent přírodních surovin je zbytečně použito ve zbrojním průmyslu:
 366. Hlavní příčinou vzniku záplav je:
 367. Jaká byla síla dopadu nejznámějšího meteoritu v Arizoně:
 368. Jaký je v roce 2010 přibližný počet obyvatel Země:
 369. Od vzniku člověka mizel jeden živočišný druh za 100 let. Jak je tomu dnes:
 370. Které české město muselo být kvůli těžbě uhlí přestěhováno:
 371. Na jakou vzdálenost ovlivnil průval v dole Dollinger v Teplicích změnu teploty Pravřídla:
 372. Jakou procentuální účinnost mají fotovoltanické články:
 373. Ve kterém státě produkují jaderné elektrárny nejvíce energie a to 78 %:
 374. Co v roce 1970 způsobilo vymizení života z řeky Rýn:
 375. Který zdroj energie dosud nejvíce ovlivnil vývoj naší planety:
 376. Jaká je přibližně světová roční těžba uhlí:
 377. V USA se dostali nejdál v pokusech o získávání tepelné energie přenášené na zemský povrch při sopečné činnosti. Proč byl pokus ukončen:
 378. Která kyselina byla používána pro hydrochemickou těžbu v ložisku Stráž n. N.:
 379. Který z oborů se v ČR nejvíce podílí na produkci odpadů:
 380. Proč bylo dříve podstatně méně záplav? Protože bylo okolo toků více:
 381. Které známé jezero díky lidské činnosti vysychá:
 382. Před 250 miliony let došlo k rozsáhlému vymírání v oceánech, kde zmizelo až 95 % druhů organizmů. To je vysvětlováno:
 383. Doplň: zemědělské formy ………………..
 384. Co jsou to biolity:
 385. Mezi jeden z klíčů k budoucnosti lidstva nepatří:
 386. Mezi obnovitelné zdroje patří:
 387. Zdrojem fotoelektrické energie na Zemi je:
 388. Elektromagnetické pole na Zemi je nejvíce ovlivňováno:
 389. Největší úbytek zemědělské půdy v ČR vlivem těžby nerostných surovin v časovém období 1980 -1989 byl v roce:
 390. Za největší % celkových emisí CO2 ve světě odpovídá:
 391. Největší zásoby uhlí na světě má:
 392. Ozónová díra je termín v současné době:
 393. V Národním parku Podyjí – Thaya je v současné době povolena těžba:
 394. V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky se nesmí:
 395. Na které řece se nachází přehradní nádrž Tři soutěsky:
 396. Z našich chráněných krajinných oblastí (CHKO) leží nejblíže Brnu:
 397. Kde bývají nejčastěji průvaly vod:
 398. Která megapole patří k nejrychleji rostoucím v počtu obyvatel:
 399. Kdo se již v r. 1934 zabýval příčinami zvětrávání mrakotínské žuly:
 400. Kolik procent povrchu Země dnes pokrývají pouště:
 401. Uranové doly v Dolní Rožínce leží v:
 402. Ochranu přírody má svěřeno do své gesce jako hlavní orgán:
 403. Perspektivní těžba zlata v České republice:
 404. Které stavby na našem historickém území byly financovány z těžby stříbra:
 405. Světová konference o klimatických změnách proběhla v prosinci 2009 v:
 406. Geologie neobsahuje dílčí vědní obor:
 407. Mineralogie neobsahuje dílčí vědní obor:
 408. Historická těžba stříbra v zemích Koruny české byla:
 409. Historická těžba zlata ve Zlatých Horách zasahovala do Zloteho Stoku v:
 410. Tzv. „Moravská Sahara“ se do poloviny 19. století rozkládala na území:
 411. Keltové rýžovali zlato na řece:
 412. Štěrkopísek se těží:
 413. Kolik tun odpadu bylo vyprodukováno v ČR v roce 2006:
 414. Kolik procent zemské souše zabírá potenciálně využitelná zemědělská plocha:
 415. Kolik miliónů hektarů zaujímá potenciálně využitelná zemědělská půda:
 416. Která planeta leží ve Sluneční soustavě od Země nejdále:
 417. Před kolika lety začal ve střední Evropě pleistocén:
 418. Jaký název nese prvotní superkontinet:
 419. Která z možností nezpůsobuje nejčastěji indukovaná zemětřesení:
 420. Které tvrzení není správné:
 421. Která část České republiky má největší kontaminaci vzdušnými emisemi:
 422. Kolik živočišných druhů vymizelo v období let 1970 -1990 podle UNESCO:
 423. Kolik % světové produkce energie produkují větrné elektrárny:
 424. Kolik tun mikrometeoritů dopadne na Zemi denně:
 425. Který den přijala OSN Mezinárodní deklaraci ochrany paměti Země:
 426. Jak velká je nyní přibližná roční těžba nerostných surovin na celém světě:
 427. Které tvrzení je správné:
 428. Který z energetických zdrojů se ve 21. století uplatňuje nejvíce:
 429. Kde se na území ČR v roce 2010 těží lignit:
 430. Která země je největším světovým producentem zemního plynu:
 431. „Moravské Athény“ je označení pro:
 432. Za objev dynamitu dostal Nobelovu cenu:
 433. Před kolika lety v důsledku podmínek ve vesmíru vzniká Země:
 434. Kolikrát je antropogenní eroze a denudace rychlejší nežli přírodní:
 435. V kamenolomech se používá trhavina:
 436. Cca před 650 tisíci lety se rozšířil hominid:
 437. Ve které době dochází k první surovinové krizi:
 438. Které organizmy jsou rodově a druhově na světě nejpočetnější:
 439. Který stát vyprodukuje nejvíce elektřiny za rok:
 440. Kde leží meteoritický kráter odkud k nám dopadly tektity moldavity:
 441. Kde se nejvíce těží diamanty:
 442. Horninové prostředí se označuje jako část:
 443. Který druh energie se získává pomocí fotovoltaických článků:
 444. Vrásové deformace v oblastech povrchové těžby jsou způsobeny:
 445. Největší část znečištění půd kovy pochází z:
 446. Co jsou to termické meliorace:
 447. Co ve městě pohlcuje více slunečního tepla nežli vegetace:
 448. Jaký druh elektrárny je v severočeském Prunéřově:
 449. Které škodliviny bylo méně roce 2006 nežli v roce 2002:
 450. O kolik milimetrů ročně klesne Apšeronský poloostrov v Kaspickém moři:
 451. Kolik % objemu usazenin mořského dna připadá na kosmickou hmotu:
 452. Nejstarší druh elektrárny u nás je :
 453. Největší podíl vyrobené elektřiny z ekologických elektráren v ČR mají:
 454. Nejznámější ryze český minerál je:
 455. Největší přehrada v České republice je:
 456. Jaký je název prvotní, ještě stále jednotné zemské kůry:
 457. Antropogenní zemětřesení se dělí na indukované a umělé, mezi ty umělé patří:
 458. K výraznému ovlivnění elektrického a magnetického pole dochází ve městech v souvislosti s výstavbou železobetonových staveb a železných konstrukcí a vytváří se tak tzv.:
 459. Mezi antropogenní materiály patří i technolity, co nepatří mezi technolity:
 460. Na Islandu či Filipínách jsou hojně využívány jako zdroj energie:
 461. K mapovému vyjádření hodnoty estetiky krajiny slouží tzv. Lintonova metoda, která vychází z:
 462. Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země byla r. 1991 přijata organizací:
 463. Mezi umělé změny krajiny nepatří:
 464. Co znamená Flegrův termín „zamrzlá evoluce“:
 465. Které formy mají při změně georeliéfu největší rozsah:
 466. Tepelná energie Země není využívána:
 467. Antropogenní svahové pohyby nemohou být způsobeny:
 468. Největší struktura považována za meteoritový kráter je:
 469. Největší struktura považována za meteoritový kráter má průměr:
 470. Která antropogenní forma georeliéfu nejvíce ohrožuje Zemi:
 471. Ve kterém období civilizace bylo první znečištění ovzduší člověkem:
 472. Které dvě přehrady u nás zaznamenaly největší pokles po naplnění:
 473. Hlavní plyn který se podílí na skleníkovém efektu je:
 474. U kterého města v ČR se těží známá ložiska černého uhlí:
 475. Čím jsou způsobeny vrásové deformace v oblastech povrchové těžby:
 476. Co obsahovala Deklarace ochrany paměti Země přijatá do OSN 13. 6. 1991:
 477. Jak se podle původu rozlišují antropogenní formy georeliéfu:
 478. Ve které části ČR jsou výhradní evidovaná ložiska ropy:
 479. Které oblasti nepatří do skupiny nejvíce ohrožených stoupáním hladiny světového oceánu:
 480. Postavením kanálu Volha-Don a zavlažovacích soustav v dolním Povolží poklesla hladina moře o 2 m a to se tím zmenšilo téměř o 40 000 km2. Kterého moře:
 481. Jaký druh metanu neexistuje:
 482. Jak se říká záplavovému území:
 483. Přírodní poklesy povrchu jsou zpravidla menší než:
 484. Vlivy změn povrchové teploty lze ve vrtech vystopovat až do hloubek okolo:
 485. Morfologické formy vytvořené povrchovou těžbou se jinak nazývají:
 486. Antropogenní hmoty vznikají bez úmyslného zásahu člověka se nazývají:
 487. Užíváním pozemních dopravních prostředků se výfukovými plyny znečišťuje:
 488. Největší znečištění vodstva a ovzduší je způsobováno především:
 489. Přibližně v jaké části planetárního vývoje je nyní Země:
 490. Co brání ultrafialovému záření vniknout do atmosféry:
 491. Ve kterém roce hrozí Zemi dosažení počtu 10 miliard lidí a tím k ohrožení možnosti udržitelného rozvoje na naší planetě:
 492. Který typ pouště neexistuje:
 493. Jaký zdroj antropogenní změny horninového prostředí je špatně:
 494. „ déšť → odtok vodními toky → moře → vypařování → mraky → déšť “ K čemu náleží toto zjednodušené schéma:
 495. Mezi umělé změny krajiny nepatří:
 496. Co nejspíše můžeme očekávat v budoucnosti Země:
 497. Měsíc Zemi:
 498. S čím je spojováno vymření dinosaurů:
 499. Co je důsledkem poklesu množství kosmického ionizujícího záření:
 500. Dochází k vychýlení zemské osy:
 501. Je možné, že byly nějaké organizmy zaneseny z vesmíru na Zemi:
 502. Ke skalnímu zřícení u Elmu ve Švýcarsku došlo v roce:
 503. Elektromagnetický smog je (jsou):
 504. Budova v Tchai-pei na Taiwanu byla postavena tak, aby odolala otřesům půdy přesahujících:
 505. Rozlišujeme biopaliva:
 506. V ČR je v současnosti:
 507. K využití suchého tepla hornin je zapotřebí, aby tepelný tok ohříval horniny na:
 508. Vodní přečerpávací elektrárna v ČR je/jsou například:
 509. Jako antropogenní se označují ty minerály a horninové látky, na jejichž vzniku nebo vývoji se jakýmkoliv způsobem podílel:
 510. Ve městech dnes žije asi:
 511. Průměrné teplota se během posledních 200 000 let měnila často o:
 512. Země je asi v polovině planetárního vývoje, to znamená, že jí zbývá cca:
 513. Jakou velkou energii vyprodukuje Slunce za vteřinu:
 514. Co může být příčinou vychýlení osy Země:
 515. Ve kterém ročním období je rotace Země rychlejší:
 516. Kolik asteroidů je v současnosti monitorováno, které by se mohly střetnout se Zemí:
 517. U kterého slovenského města dopadl v roce 2007 jeden z malých meteoritů:
 518. Všechny pozemské zdroje energie jsou závislé na primární energii. Mezi solární energie odvozené patří:
 519. Při hnojení dusíkatými hnojivy vzniká zejména ……, který je také skleníkovým plynem:
 520. Voda ve štolách i v zatopených lomech využívaná (po ukončení těžby) jako zdroj pro vodovody:
 521. Proč nastávají změny elektromagnetického pole:
 522. Která odpověď je nesprávná? Čím člověk ovlivňuje vznik povodní:
 523. Nejrozsáhlejší diamantové doly na světě jsou v:
 524. Až o kolik cm může do konce 21. století stoupnout hladina moří:
 525. Okolo kterých pobřežních měst nebylo zasypáno bahnité pobřeží:
 526. O kolik cm byly Benátky uměle vyzdviženy nad úroveň Jaderského moře:
 527. O kolik milionů km2 ubylo v Arktidě ledovce za posledních 30 let:
 528. Za kolik let vzniká v neporušené krajině v našich podmínkách zvětralina, když v zemědělsky exploatovaných územích vzniká 1 cm za 5 let:
 529. Ve kterém roce při výbuchu vulkánu Nihara v Japonsku systém hráze a umělého odtokového kanálu odvedl lávu od obydlí do neobydlené části svahu:
 530. Větrná energie je plně odvozena od:
 531. Jadernou energii lze získat jako vedlejší produkt při výrobě:
 532. Při likvidaci přírodních úložišť uhlíku se do atmosféry dostává:
 533. Molekuly uhlíku zůstávají v atmosféře asi:
 534. Nesprávné tvrzení je:
 535. K největší likvidaci lesů v současnosti dochází v:
 536. Mezi nejlépe adaptabilní organizmy nepatří:
 537. Člověk se zasloužil o nechtěné rozšíření divokých včel v:
 538. Přínos vody se neustále obnovuje díky:
 539. Jaká činnost člověka nemá vliv na cyklus vody:
 540. Velká města mají větší průměrnou teplotu, než okolní krajina, jsou to tzv. městské tepelné ostrovy. O kolik ºC je teplota vyšší:
 541. Kolik odpadu vyprodukuje průměrně člověk ve městě:
 542. Do jaké hloubky pod velkými městy zasahuje znečištění:
 543. V roce 2025 se předpokládá, že bude mnoho lidí trpět vážným nedostatkem vody. Kolik lidí by to mělo být:
 544. Etapa (zhruba před čtyřmi miliardy let), kde se začala vyvíjet litosféra a vznikat prvotní atmosféra a hydrosféra se nazývá:
 545. Etapa počátku uplatňování činnosti člověka v geologickém vývoji Země se nazývá:
 546. Jakou mocnost má svrchní vrstva zemské kůry v dosahu lidské činnosti:
 547. Do přírodního prostředí se dostává nejvíce znečišťujících látek vlivem:
 548. V jakém pořadí dostávaly význam zdroje energie od konce 19. stol. do století 20.:
 549. Co nepatří mezi nevýhody větrníků, které získávají větrnou energii:
 550. Zemědělské a lesnické využívání litosféry neovlivňuje geologické poměry:
 551. K optickým monokrystalům nepatří:
 552. V popílcích z elektráren (Dvůr Králové, Přerov n. L.) nebyly zjištěny:
 553. Tzv. inkrusty nejčastěji nalézáme:
 554. Antropogenní procesy způsobují globální změny právě v nejcitlivější zóně interakce litosféry, biosféry, atmosféry a hydrosféry. K ovlivnění litosféry právě v této zóně nedochází:
 555. Co způsobilo pokles hladiny Aralského jezera:
 556. Co způsobilo pokles hladiny Kaspického moře o 2m:
 557. Kde najdeme přehradní hráz „Tři soustěsky“:
 558. Jaký převažující vliv na životní prostředí má výstavba tzv. „velkých staveb“:
 559. Co se netěží v ČR:
 560. Kde není využívaná přílivová energie:
 561. Kdo nepatří mezi největší dovozce surovin:
 562. Co to jsou tzv. efuzíva:
 563. Kolik žije v současné době na Zemi druhů hmyzu:
 564. V Praze je světový průměr kovu v půdách převýšen:
 565. Těžba nerostných surovin a využívání litosférických zdrojů:
 566. V ČR došlo k výraznému omezení těžby nerostných surovin, zejména rud a uranu od roku:
 567. K nejvýznamnějším změnám v georeliéfu Země patří změny, k nimž dochází na :
 568. Látky uvolněné při zvětrávání jsou transportovány (vodou, větrem, ledem, člověkem) a usazují se za vzniku usazených hornin. Na těchto procesech se nepodílí:
 569. Umělé horniny (kameny) se vyrábí z:
 570. Proti okyselování půd a jeho následkům se používá posyp:
 571. Část litosféry v dosahu lidské činnosti se nazývá:
 572. Ve které české řece a jakém městě byl zjištěn největší obsah těžkých kovů:
 573. Kolik procent půdy má u nás díky kyselým dešťům kyselou reakci:
 574. Jak se jiným odborným označením nazývají výlevné vyvřeliny:
 575. Který druh živočicha přežívá jen díky lidské péči:
 576. Který z těchto živočichů patří k nejlépe adaptabilním:
 577. V ČR se lignit v současné době těží jen na jednom místě:
 578. Jaká je litosféra z hlediska vodivosti:
 579. Jaký tvar má magnetosféra Země:
 580. Ke zvyšování teploty v pozemských podmínkách může přispívat i tzv.:
 581. Čím nejvíce člověk ovlivnil zrychlené zvětrávání půdy:
 582. Které jezero v Africe nejrychleji vysychá:
 583. Sahara zvětšila svou plochu za 50 let o:
 584. Ve kterém městě ČR je nejvíce atmosférických anomálií:
 585. U kterého města je vybudováno nejvíce umělých ostrovů:
 586. Kolik tun nánosu ročně zanáší řeka Colorado nádrž Lake Mead :
 587. V kterém roce explodoval vulkán Nihara v Japonsku:
 588. Která z podmínek je nejdůležitější k tomu aby se život na Zemi dál vyvíjel:
 589. Při budování přehrad (zatížení země vodou) vznikají často:
 590. Přístroje na měření síly zemětřesení se nazývají:
 591. Umělé zemětřesení, byť minimálně měřitelné, nemůže způsobit:
 592. Geopatogenní zóna je nesprávné označení pro zónu:
 593. Ve kterém roce byla „válka v Zálivu“:
 594. Přibližně kolik obyvatel žilo v roce 1950 ve městech:
 595. O kolik stupňů Celsia, mají města vyšší průměrnou teplotu oproti okolní krajině:
 596. Co zapříčinilo, že naše současná krajina ztrácí schopnost zadržovat vodu:
 597. Mezi nejdůležitější ochranu umělých zátop jsou stavební opatření, která mají několik nevýhod. Mezi ně nepatří:
 598. Mají změny podnebí vliv na ústup rostlin:
 599. Je možné šlechtit a křížit rostliny:
 600. Při podzemním dobývání jsou ohroženy na povrchu oblasti vymezené zálomovým úhlem. Kolik stupňů má zálomový úhel od svislice:
 601. Šikmá věž v Pise od roku 1370 sesedla o 250 cm a odklonila se o:
 602. Protože dochází k ztenčování zásob ropy začínají se využívat i netradiční zdroje ropy, jako je roponosná břidlice. Proč tomu tak je:
 603. Které kameny indikují znečištěné prostředí:
 604. Která místa změn v georeliéfu Země patří k nejvýznamnějším:
 605. Které z uvedených měst patří k nejvíce rostoucím v počtu obyvatel:
 606. Které velké stavby zapříčinily podstatné změny v přírodě:
 607. Proč v okolí Aralského jezera stoupla dětská nemocnost a změnila se skladba potravy:
 608. Co by vedlo k nástupu nové doby ledové:
 609. Trvalé ztráty velkých objemů vody v řece Sázavě způsobuje:
 610. Antropogeneze je věda o:
 611. Do doby železné patří civilizace:
 612. Geochemické cykly jsou:
 613. Homo erectus je člověk:
 614. Z rostlin jsou nejpočetnější:
 615. Co znamená termín meliorace:
 616. Kteří živočichové jsou v dnešní době na Zemi nejméně zastoupeni:
 617. Urči základní vlastnost reálných systémů s protékající energií podle Morowitze:
 618. Pro magnetosféru Země neplatí:
 619. Vlivy změn povrchové teploty ve vrtech lze vystopovat do hloubek kolem:
 620. Nejznámějším hydrogeologickým projektem v Holandsku je:
 621. Ubývaní ledovců v uplynulých letech neprobíhá:
 622. Z uvedených forem ovlivnění tvaru georeliéfu jsou nejdůležitější a nejrozsáhlejší:
 623. Antropogenní vlivy na magmatické a metamorfní procesy jsou většinou:
 624. Ve „válce v zálivu“ byly úmyslně zapáleny ropné vrty. Kde to bylo:
 625. Který stát byl v minulosti zaplaven mořem do výšky 90 cm:
 626. Z uvedených hmot jsou nejvíce citlivé na znečištěné prostředí:
 627. Co je Gaia:
 628. Od r. 1990 došlo v České republice k výraznému omezení těžby nerostných surovin:
 629. Těžba některých nerudních surovin se v ČR zvýšila pro export, konkrétně:
 630. Obrovské krátery zbyly po těžbě diamantů v:
 631. Příčinou citlivosti pokrývačských fylitů je především:
 632. Stavební hmoty jsou atakovány. Mezi biologické nepatří:
 633. Po 2. světové válce byl ze strategických důvodů podstatně zmenšen ostrov:

Seznam otázek – tisková verze


Stáhnout seznam otázek ve formátu PDF
Stáhnout PDF seznam otázek s prostorem pro odpovědi

Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.