Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Literatura


 • Bachireva L. V. et al. (1989):
  Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy). Geograf. čas. 41, 1989, 4, 389 – 402.
 • Bürkert A., Banner K., Schlecht E., Häser J., Al Kaanjari S. (2007):
  Times of Change in Omani Oases. German research DFG, 3, 2007, 4 – 9. Wiley-VCH Weinhein.
 • Heitzenberg J. (2007):
  Desert Dust over Europe. German research DFG, 3, 2007, 20 – 23, Wiley-VCH Weinhein.
 • Babůrek J., Dahlhein H. A., Fischer T., Valtr P. (2000):
  Czech-Bavarian geopark in NW Bohemia. Krystalinikum, Brno.
 • Cordani B. U. (1992):
  Geology and our common future. Episodes 15, 3, 179 – 181.
 • Cílek V. (2007):
  Co zůstane: krajina, jazyk a bramborák. Lidové noviny 1. 12. 2007, Praha.
 • Ctibor V. (1988):
  Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi. Hnědé uhlí, 1988, 6, 38 – 44.
 • Cidlický K. ed.(1985:
  Geoenvironment and Waste Disposal Unesco 1985.
 • Cílek V. jun. et al. (1992):
  Kámen, sůl a zvětrávání. Vesmír 71, 1992, 4, 197 – 204.
 • Cílek V. jun., Patočka F. (1990):
  Geologie kletby zbavená. Vesmír 69, 1990, 12, 665 – 667.
 • Cícha I. ed. (1997):
  Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím. Sborník přednášek. ČGÚ Praha.
 • Čermák V. Geofyzikální ústav ČSAV Praha.
 • Daněk T. (2007):
  Strukturní, geochemické a mineralogické aspekty antropogenních hydraulických pojiv a jejich využití v technologii silicifikace – stabilizace. Autoreferát doktorské disertační práce, VŠB – TU Ostrava, 1 – 31, Ostrava.
 • Demek J. (1989):
  Obecná geomorfologie. Academia Praha.
 • Dudková I. (1977):
  „Nemoci“ kamenů a jejich hlavní příčiny. Čas. min. geol. Praha, 22, 3, 235 – 237.
 • Ďurica D. et al. (2006):
  Plyn sorbovaný v uhelných slojích hornoslezské pánve. ČGS Praha, 2006, 1 – 113.
 • Fediuk F. (1991):
  Říp desetkrát přemístěný. Geol. práce 33, 1991, 6, 184 – 185.
 • Gregerová M. (1995):
  Změny aragonitové výzdoby Zbrašovských aragonitových jeskyní. Explor. Geoph., Rem. Sens. and Env. II, 1. 1995, 63 – 65, Brno.
 • Goudie A. S. (2006):
  The human Impact on the natural Environment. 6th ed. Blackwell Publ. Oxford 1 – 357.
 • Gojda M. (2000):
  Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha, 1 – 238.
 • Hurník S. (1989):
  Člověk a geologické síly Země. Vesmír 68, 1989, 7, 377 – 383.
 • Nouzim V., Čížek J. (1989):
  Metody aerobní biosanace ropných látek v horninovém prostředí. Geol. pr. 31, 1989, 9, 264 – 267.
 • Horský O., Simonová G., Spanilá T. (1984):
  Vliv exogenních procesů na přetváření břehů vodních nádrží. Geol. práce 26, 1984, 6, 163 – 166.
 • Horský O., Müller K. (1972):
  Sesuvy na březích Oravské přehrady. Sborník geol. věd, řada HIG 10, 59 – 71.
 • Hurník S. (1992):
  Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi. Geol. práce 34, 1992, 6, 183 – 184.
 • Chábera S. (1978):
  Příspěvek k poznání montánních forem antropogenního reliéfu v oblasti Lišovského prahu. Sborník Jihočeského muzea v Čes. Budějovicích, 18, 1978, 21-30.
 • Chábera S., Ouředníková D. (1979):
  Současný stav montánních forem antropogenního reliéfu v bývalém rudním revíru ratibořicko-vožickém. Acta Sci. Nat. Mus. Bohem. Merid. České Budějovice, 19, 1 – 12.
 • Chábera S. (1978):
  Abrazní jevy na březích údolní nádrže Lipno. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, 18, 1978, 49 – 61. IGC 29, Kyoto, Japan (1992).
 • Jůva K., Zacha D. et al. (1981):
  Tvorba krajiny ČSSR. Praha-Bratislava, Academia-Veda.
 • Kašpar J., Šmíd J., Eckstein J. (1957):
  Monokrystaly. SNTL Praha.
 • Kettner R. (1952):
  Všeobecná geologie I. Stavba zemské kůry. Přírodovědecké vydavatelství, Praha, 1 – 420.
 • Kukal Z., Malina J., Malinová R., Tesařová H. (1989):
  Člověk a kámen. Čas. geol. ústavu Praha.
 • Kukal Z. (1990):
  The rate of geological processes Earth. Sci. Rev. 28, 284. Elsevier, Amsterdam.
 • Kukal Z., Leichmann Fr. (2000):
  Horninové prostředí České republiky, jeho stav a ochrana. ČGÚ Praha, 1 – 189.
 • Kužvart M. (1990):
  Kámen ve službách civilizace. Academia Praha, 1 – 292.
 • Luthi (2000):
  Geological well logs. Springer 2000.
 • Ložek V. (2007):
  Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha 1 – 198.
 • Matula M. (1979):
  Geologia a životné prostredie. Obzor Bratislava 1979, 1 – 291. Kužvart M. : Nerosty v čs. dějinách.
 • Kukal Z., Reichmann F. (2000):
  Horninové prostředí České republiky. ČGS Praha, 1 – 89. Kögel-Knabner I., Lützow M. (2006): How our climate is influenced by soils. Natural Science.
 • Marsch G. P. (1864):
  Man and nature, or, the Earth as modified by human action. Cambridge.
 • Marsina K., Mackových D., Nováková J., Šoltýsová H. (2003):
  Toxic Elements in Anthropogeneous Sediments of the Banská Štiavnica/Hodruša Ore District a Bioavailability Study. Slovak Geol. Mag. 9, 2 – 3, 2003, 163 – 166.
 • MŽP (1990):
  Životní prostředí České republiky. Vývoj a stav od roku 1989. Academia Praha.
 • Náprstek V. (1978):
  Inženýrsko-geologické problémy mexické kotliny. ČMG 23, 1978, 3, 301 – 319.
 • Nikonov A. A. (1976):
  Sovremennyje těchnogennyje dviženija zemnej kory. Izv. Nauk SSSR, ser. Geol., 135 – 150, Moskva.
 • Nováček V. (1982):
  Vliv lidské společnosti na reliéf v severozápadním okolí Brna. Sbor. Čs. geograf. spol., 87, 3, 166 – 171, Praha.
 • Novosad S. (1989):
  Assessment and Mitigation of man-induced geologic hazards related to dam construction and operation. 28th IGC Abstr. vol. 2 of 3, 1989, s. 525.
 • Olivová-Nezbedová L., Knappová M., Malenínská J., Matúšová J. (1995):
  Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor a cest. Academia Praha.
 • Pašava J., Kříbek B., Žák K. eds.:
  Minerál deposits: From thein origin to the thein environmental impacts. 659, Balkema, Rotterdam-Brookfield.
 • Pašek J. (1958):
  Recentní tektonické pohyby způsobené činností člověka. ČMG 3, 1958, 1, 96 – 103.
 • Peterková J. (2002):
  Zmeny fyzikálných vlastnosti horninového prostredia vyvolané antropogénnou činnosťou. Dizertačná práca, Univerzita Komenského v Bratislave, 2002.
 • Ptáček V.:
  Čas a rotace Země. Astronomický ústav ČSAV Praha.
 • Rybář J., Dobr J. (1966):
  Vrásové deformace v severočeské hnědouhelné pánvi. Sborník geol. věd, řada HIG, 5 1966, 107 – 139.
 • Rybář J. (1989):
  Lidé a Niagarské vodopády. Geol. pr. 31, 1989, 8, 246 – 247.
 • Rubín J., Balatka B. et al. (1986):
  Atlas zkamenělých, zemních a půdních tvarů. Academia Praha.
 • Řepka L. (1956):
  Poškozené břehy nádrže Oravské přehrady. Čas. min. geol. 1, 1956, 108 – 115.
 • Stankoviansky M. (1992):
  Hodnotenie stavu prírodných a přírodní-antropogénnych morfolitosystémov. Geogr. čas. 44, 1992, 2, 174 – 187.
 • Skoček V. (1995):
  Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2. Uhlí-Rudy-Geol. pr. 2, 1995, 6, 166 – 168.
 • Slivka V., Diner V., Kuraš M. (2006):
  Odpadové hospodářství I., II. VŠB-TU Ostrava, MŽP ČR Praha, I. 1 – 130, II. 1 – 179.
 • Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2007,
  Praha, 1 – 642. MŽP, Český statistický úřad, Cenia.
 • Schejbal C. (1998):
  Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy. Sborník věd. prací VŠB-TU Ostrava, číslo 1, rok 1998, ročník XLIV, řada hornicko-geologická.
 • Summons R. E. (1993):
  Biogeochemical cycles. In. Engel M. H., Macko S. A. (eds): Organic geochemistry. Principles and applications. Plenum Press.
 • Teilhard de Chabdin P. (1990):
  Vesmír a lidstvo. Praha, Vyšehrad.
 • Tomas J. (2006):
  Materiálové využití vybraných průmyslových odpadů pro přípravu důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot. Autoreferát disertační práce VŠB-TU Ostrava, 1, 41. Ostrava.
 • Vrba J., Moldan B. (1985):
  Integrované využívání přírodních zdrojů a geologické prostředí. Geol. práce, 27, 1985, 342 – 346.
 • Westbroek P. (česky 2003):
  Život jako geologická síla. Nakladatelství Dokořán, Praha 2003, překlad Cílek V. ek st., A. Markoš.
 • Wolker F. (1981):
  Rock wool made from basalts. Nemiram 1981, Karlovy Vary, 163 – 170.
 • Záruba O. (1974):
  Geologická problematika výstavby Prahy. ČMG, 19, 1974, 2, 113 – 118.
 • Záruba O. (1984):
  Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí. Geol. práce 26, 1984, 6, 161 – 162.
 • Záruba O., Mensl V. (1969):
  Landslides and thein central. Elsevier, Amsterodam.
 • Zajíček P. (1990):
  Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti. Památ. a přír. 15, 1990, 3, 175 – 177.


Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.