Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Témata seminárních prací


Kapitola I

 • Mezinárodní prvek v soukromoprávním vztahu.
 • Kolizní metoda a kolizní normy.
 • Prameny mezinárodního práva soukromého.

Kapitola II

 • Pojem a význam evropského justičního prostoru.
 • Historický vývoj v oblasti EJP – zásadní mezníky.
 • Prameny EJP.
 • Jednotná interpretace v oblasti EJP.

Kapitola III

 • Pravomoc základní a alternativní podle nařízení Brusel I
 • Pravomoci speciální, výlučná, dohodnutí a pravomoc založená podřízením se zahájenému řízení

Kapitola IV

 • Komparace uznání a výkonu rozhodnutí dle ZMPS a v rámci evropského justičního prostoru.
 • Veřejný pořádek jako důvod pro neuznání rozhodnutí.
 • Řízení o prohlášení vykonatelnosti a výkon rozhodnutí dle Nařízení Brusel I.

Kapitola V

 • Evropský exekuční titul.
 • Evropský platební rozka.
 • Aplikace evropského exekučního titulu dle českého práva.
 • Evropské nařízení o drobných nárocích – analýza, význam.

Kapitola VI

 • Haagská úmluva o apostilaci: Pojem veřejné listiny a její použití ve smyslu této úmluvy.
 • Srovnání použití veřejné listiny dle Haagské úmluvy a Bruselského nařízení I.(se zaměřením na proces uznání veřejné listiny, její autenticitu a správnost).

Kapitola VII

 • Doručování podle nařízení o doručování v judikatuře ESD.
 • Problém překladu písemnosti podle nařízení o doručování.
 • Způsoby doručování podle nařízení o doručování.
 • Doručování podle nařízení, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky.
 • Komparace způsobů doručování podle nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu, a nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích

Kapitola VIII

 • Koncepce volby práva dle Římské úmluvy.
 • Imperativní ustanovení ve světle Římské úmluvy (analýza čl. 3, 5, 6 a 7 Římské úmluvy).
 • Ochrana spotřebitele v Římské úmluvě.
 • Náhradní hraniční určovatelé a Římská úmluva.

Kapitola IX

 • Rozbor obecného kolizního pravidla – čl. 4 nařízení Řím II.
 • Kvazidelikty (obecný pojem, jednotlivé podstaty, rozbor kolizních pravidel)
 • Volba práva podle nařízení Řím II.
 • Vztahy mezi jednotlivými prameny (národní, komunitární a mezinárodní úroveň) kolizního řešení deliktů a kvazideliktů.

Kapitola X

 • Pravomoci podle nařízení Brusel II bis.
 • Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízení Brusel II bis.

Kapitola XI

 • Evropská kolizní úprava rodinného práva.
 • Současná úprava kolizního manželského práva v ČR.
 • Současná kolizní úprava rodičovské zodpovědnosti v ČR.
 • Kolizní úprava vyživovací povinnosti v ČR (včetně připravované evropské úpravy).

Kapitola XII

 • Určení mezinárodní pravomoci dle Nařízení o insolvenčních řízeních.
 • Ekonomické důvody výjimek z insolvenčního statutu.
 • Centrum hlavních zájmů dlužníka v koncernových strukturách.
 • Ochrana zaměstnanců dle Nařízení o insolvenci.
 • Forum shopping a evropská insolvence.

Kapitola XIII

 • Kolizněprávní ochrana spotřebitele.
 • Procesněprávní ochrana spotřebitele.
JUDr. Klára Svobodová a kolektiv |
Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, MU |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Právnické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Kontakt, Stránky střediska na Elportále