Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Předmluva | Vorwort

Publikace je určena všem, kteří chtějí získat základní přehled o německé slovotvorbě a potřebují si některé jevy procvičit na autentickém jazykovém materiálu. Výhodou, nikoliv nutnou podmínkou porozumění textu i cvičením je znalost jazykového sytému obecně, nezbytná je však znalost němčiny minimálně na úrovni B1. Primárním cílovým publikem jsou tedy studující němčinu na vysokoškolské úrovni ve filologických, ale i jiných oborech (úroveň B1–C2).

Celá problematika slovotvorby je zde pojata především kontrastivně, a to z pohledu srovnání němčiny s češtinou, někdy i s jinými jazyky (např. s angličtinou). Tento fakt by měl čtenáře rozumějícího česky vybídnout k hlubšímu zamyšlení nad vztahem němčiny a češtiny. Ti, kteří ovládají i jiné jazyky by se mohli inspirovat ke srovnání také jiného jazyka s němčinou, popř. i s češtinou. Příkladový materiál (ukázky v teoretických částech, úkoly i cvičení) je většinou z jazykových korpusů a ukazuje, jak lze tyto nástroje využít pro (kontrastivní) výuku a výzkum slovotvorby.

Teorie je zde pojata stručně, pro přehlednost často jen heslovitě, s odkazy na současné publikace, ale i na „klasiky“ německé slovotvorby. Důraz byl kladen především na názornost jevů, čemuž snad napomohly i zmíněné doklady živého jazyka z korpusů.

Základ teorie tvoří ohraničení disciplíny (tj. zkoumání jazykových pojmenování do hranice slova), problematika vymezení slova a definice jednotek lexikonu. Od tohoto se odvíjejí kapitoly věnované slovotvorným postupům: skládání, odvozování (v širším smyslu) a zkracování. Zmíněny jsou i méně nápadné, ale zajímavé a v současnosti celkem hojné procesy tvorby nových slov zdvojováním a křížením.

Toto jádro slovotvorby je doplněno o dvě sémantické oblasti lexika, které se slovotvorbou úzce souvisejí: modifikace (přechylování, zdrobňování a tvorba kolektiv) a tvorba vlastních jmen.

Každou kapitolu uzavírají drobné, někdy skutečně výzkumné úkoly, které by měly látku přiblížit nebo osvítit z jiného úhlu pohledu. Jejich řešení někdy vyžaduje více času a také přístup k jazykovým korpusům.

K procvičení forem jednotlivých jevů jsou určena cvičení. Ta se nacházejí vždy na konci celého oddílu (jejich jméno odkazuje na příslušný jev). Jedná se o procvičovací portál Informačního systému Masarykovy univerzity. Výhoda procvičovacího portálu spočívá mj. v tom, že sady otázek lze operativně měnit a rozšiřovat.

Budu vděčný za upozornění na nedostatky i oznámení o případné citaci.

Brno, podzim 2012
Tomáš KáňaKe stažení / Druckversion


Autor publikace

Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Multimediální elektronický výukový materiál

Káňa, Tomáš

2., přepracované vydání (1. vydání v elektronické podobě na Elportále MU)

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2012

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy Univerzity, Brno 2012

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-5989-4

ISBN 80-210-3812-8 (1. vyd.)

© 2012 Masarykova univerzita

Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. |
KGer, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce/Technische Zusammenarbeit:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041