Přihlášení do IS MU

Všechny materiály vystavené na Elportálu jsou autorskými díly a jako takové jsou dle českého právního řádu chráněny zákonem č. 121/2000 Sb. ze dne 7. 4. 2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při odkazování na konkrétní dílo nebo při použití výňatku z díla je nutné dodržovat citační etiku a dbát, aby použití díla bylo v souladu s autorským zákonem. Používá se struktura bibliografické citace, která v krátké formě bibliografického záznamu slouží jednak pro rychlou identifikaci dokumentu, ze kterého autor vybral a použil text, výňatek, apod., jednak k přesnému určení citovaného díla.

Citováním elektronických dokumentů se zabývá norma ČSN ISO 690.


Příklad citace:

KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. 2 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2015-09-15]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=954043>. ISSN 1802-128X.


Normy a zákony související s problematikou citací:

  • Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. 4. 2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.