Přihlášení do IS MU

Rok 2023

Přehled novinek a informací týkajících se IS MU.
21. listopadu 2023 – Zveřejněna nová publikace Morfologie ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy

Byla zveřejněna nová publikace Morfologie ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy. Tento multimediální výukový materiál je druhým dílem interaktivní učebnice morfologie ruského jazyka. První díl byl vydán v roce 2018. V tomto dílu se seznámíte s ruskými číslovkami, slovesy a neohebnými slovními druhy, budete pracovat se slovníky a jazykovými korpusy, budete pracovat s písněmi a úryvky z filmů atd.

19. září 2023 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Bylo zveřejněno nové vydání publikace Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. Tento výukový materiál byl aktualizován, přepracován a doplněn o další informace. Cílem publikace je předání souhrnných informací potřebných pro zpracování závěrečné (kvalifikační) práce, podpora orientace v metodologii výzkumu a v realizaci jednotlivých výzkumných kroků.

28. dubna 2023 – Zveřejněna nová publikace Praktické početní metody pro fyziky

Byla zveřejněna nová publikace Praktické početní metody pro fyziky. Tato výuková publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a praktické základy numerických výpočtů.

10. března 2023 – Zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie

Byla zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie. Tato elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy.

3. března 2023 – Zveřejněna sekce Umělá inteligence ve výuce

Na Elportále je nově zveřejněna sekce, která se věnuje aktuálnímu tématu, které rezonuje společností - umělé inteligenci. Učitelé zde najdou základní informace a také otázky a odpovědi k využití a zneužití umělé inteligence a jazykových modelů (ChatGPT apod.) ve výuce. Postupně s využitím těchto nástrojů ve výuce bude doplněna i sekce zkušeností jednotlivých vyučujících.

20. února 2023 – Zveřejněna nová publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

Byla zveřejněna nová publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny. Tato multimediální publikace je vhodná pro samostudium katalánského jazyka. Obsahuje gramatiku na úrovni A2-B1, základní slovní zásobu, množství audionahrávek a celou řadu autokorektivních cvičení.

10. února 2023 – Zveřejněna nová publikace Etika výzkumu a vědecká integrita

Byla zveřejněna série elektronických publikací pod společným názvem Etika výzkumu a vědecká integrita. Tento online materiál obsahuje původní práce zaměřené na tuto oblast, které vznikly v rámci řešení projektu INSURE: Interdisciplinary Support of Research Ethics / Interdisciplinární podpora etiky výzkumu. První z publikací je unikátní praktickou pomůckou pro hodnocení etických aspektů výzkumných projektů s lidskými účastníky v akademickém prostředí. Druhá publikace se věnuje hlavním zásadám mravní integrity ve vědecké práci a popisuje rizika jejího porušení. Tato série publikací je určena výzkumníkům, členům etických komisí i studentům všech předmětů zaměřených na etiku a metodologii vědecké práce.


Rok 2022

23. září 2022 – Zveřejněna nová publikace První pomoc

Byla zveřejněna nová publikace První pomoc. Tato multimediální publikace shrnuje v šesti kapitolách základní témata z první pomoci. Materiál je aktualizovaný podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady, která byla publikována v roce 2021.

19. září 2022 – Zveřejněna nová publikace Mechanika

Byla zveřejněna nová publikace Mechanika. Tato online cvičebnice obsahuje cca 400 úloh vztahujících se k nově vydané učebnici mechaniky (Jana Musilová. Mechanika, Brno: Masarykova univerzita, 2022). Sbírka zahrnuje uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, uzavřené úlohy s více správnými odpověďmi a otevřené úlohy, vše s řešeními.

16. srpna 2022 – Zveřejněna nová publikace Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty

Byla zveřejněna nová publikace Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty. Tento výukový materiál nabízí krátký souhrn problematiky diagnózy onkologického - lymfoproliferativního onemocnění. V praktické části jsou uvedeny obecné principy stavby cvičební jednotky, obecné zásady cvičení a pohybových aktivit, zásobník cvičení v domácím prostředí s využitím pomůcek a outdoorové pohybové aktivity.

22. července 2022 – Zveřejněna nová publikace Jak citovat: citační styly

Byla zveřejněna nová publikace Jak citovat: citační styly. Tato interaktivní publikace obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury. Pro vybrané typy dokumentů jsou uvedeny vzory bibliografických citací s příklady včetně vizualizace, ze kterých částí publikací se údaje do citace přebírají.

29. června 2022 – Zveřejněna nová publikace Manuel linguistique pratique

Byla zveřejněna nová publikace Manuel linguistique pratique. Tato cvičebnice francouzského jazyka a francouzské lingvistiky Manuel linguistique pratique představuje soubor cvičení zaměřených na zlepšení porozumění mluveného a psaného jazyka, ale také na procvičování teoretických poznatků.

12. dubna 2022 – Zveřejněna nová publikace Teorie a metodika výchovy

Byla zveřejněna nová publikace Teorie a metodika výchovy. Tato interaktivní publikace seznamuje čtenáře s aktuálními výzvami a problémy, kterým čelí český vzdělávací systém a učitelé. Jsou to právě na jedné straně teorie, které náročnou pedagogickou práci mohou proměnit v porozumění každodenních fenoménů a pak metodika, která může nastínit, jak postupovat při jejich zvládání a optimálním řešení.

28. ledna 2022 – Zveřejněny dvě nové elektronické výukové publikace

V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

Výuková publikace Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes představuje základní poznatky katalánské fonetiky a fonologie. Studijní materiál obsahuje audioukázky výslovnosti hlásek, slov a intonačních linií, artikulační schémata a množství praktických autokorektivních cvičení.

Druhé vydání učebnice Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky pak přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek.


Rok 2021

23. prosince 2021 – Zveřejněny dvě nové elektronické výukové publikace

V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

Výukový text Spectacle technique and technology je věnován jednotlivým typům brýlových čoček, jejich centrování a technologickým parametrům brýlových čoček a brýlových obrub.

Multimediální publikace Kapitoly z lékařské etiky pak podává stručný úvod do vybraných etických problémů současné medicíny. Je určena především studentům medicíny, může však sloužit i pro studenty dalších zdravotnických programů jako doplňující učební text předmětů zaměřených na etiku ve zdravotnictví nebo bioetiku.

10. prosince 2021 – Zveřejněna nová publikace Fyziologie – teorie k praktickým cvičením

Byla zveřejněna nová publikace Fyziologie – teorie k praktickým cvičením. Tato výuková publikace doplňuje nově vzniklé protokoly laboratorním cvičením z fyziologie a konktrétní vysvětlení probíhajících fyziologických jevů s důrazem na klinický přesah.

1. prosince 2021 – Zveřejněny dvě nové elektronické výukové publikace

V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

Multimediální učebnice Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas zahrnuje učební text a k němu příslušející obrazovou databázi patologických stavů na sliznicích dutiny ústní. Úvodní kapitoly zahrnují obecné poznatky o ústních sliznicích. Dále následují kapitoly týkající se jednotlivých onemocnění včetně diferenciálně diagnostických poznámek.

Výuková publikace Pohyb v životě dítěte pak zachycuje a představuje motorický vývoj dítěte v raném období života. Obsahuje videoukázky se zaměřením na motorický vývoj dítěte a praktické příklady pohybových aktivit v MŠ.

2. listopadu 2021 – Zveřejněna nová publikace Teorie bifurkací, chaos a fraktály

Byla zveřejněna nová publikace Teorie bifurkací, chaos a fraktály. Tento učební text pokrývá princip normálních forem lokálních bifurkací rovnováh, ale zabývá se i nelokálními bifurkacemi, zobrazeními na kružnici a samozřejmě chaosem a jeho vznikem nejen v jedné dimenzi. Obsahuje téměř celý důkaz slavné Šarkovského věty a věnuje se kromě chaosu také fraktálům.

21. července 2021 – Zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly Porodní asistence I a II

Byla zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly Porodní asistence I a II. Tento multimediální text předkládá základní znalosti nezbytné pro práci porodní asistentky. Obsahuje informace o fyziologickém reprodukčním procesu, fyziologickém těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně kojení.

21. června 2021 – Zveřejněna nová publikace Fonetika a fonologie ruštiny

Byla zveřejněna nová publikace Fonetika a fonologie ruštiny. Tento elektronický výukový materiál uvádí studenty do problematiky fonetiky a fonologie ruštiny v porovnání s češtinou. Učebnice obsahuje množství nahrávek (video a audio) obsahujících jak praktické tipy, tak i teoretické základy. Učebnice zahrnuje také témata, která mají uplatnění v praxi, např. transliterace z/do ruštiny, vývoj ruské grafiky a abecedy, ruský pravopis.

15. června 2021 – Zveřejněna nová publikace Základy anatomie pro využití ve sportu

Byla zveřejněna nová publikace Základy anatomie pro využití ve sportu. Tato multimediální učebnice se věnuje získání komplexního pohledu na člověka a morfologické faktory ovlivňující jeho pohyb. K tomu je nutné pochopení základů stavby jednotlivých orgánů a orgánových soustav, především pak anatomie kosterního systému, spojů a svalů, které jsou probírány podrobněji.

10. června 2021 – Zveřejněna nová publikace French comparative online course from the English background

Byla zveřejněna nová publikace French comparative online course from the English background. Tato multimediální elektronická výuková publikace se zaměřuje na zkvalitnění výuky obecné a odborné obchodní francouzštiny. Vychází z obvyklých chyb studentů ve francouzštině způsobených jejich znalostmi angličtiny a zdůrazňuje vybrané podobnosti a rozdíly v jazykových systémech těchto dvou jazyků.

21. května 2021 – Zveřejněna nová publikace Nelineární dynamika

Byla zveřejněna nová publikace Nelineární dynamika. Tento online výukový materiál zájemce seznamuje s bifurkacemi a chaotickou dynamikou, ale také s jejich doprovodnými nelineárními jevy. Je doplněn množstvím praktických úloh a modelů, které se objevují v různých vědních oblastech (biologické, biochemické, fyzikální, ekologické, ekonomické atd.). Zároveň jde o seznámení s praktickou analýzou modelů pomocí vhodného softwaru.

14. dubna 2021 – Zveřejněna nová publikace Psychomotorika nejen pro děti

Byla zveřejněna nová publikace Psychomotorika nejen pro děti. Tento interaktivní výukový materiál přináší základní informace z teorie psychomotoriky a dále praktické příklady a videoukázky psychomotorických aktivit. Je určena především studentům oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy na PdF MU, ale mohou ji využívat také studenti dalších oborů a fakult napříč ČR i široká veřejnost – učitelé, vychovatelé, trenéři, vedoucí zájmových kroužků, pečovatelé, rodiče apod.

16. března 2021 – Zveřejněna nová publikace Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost

Byla zveřejněna nová publikace Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. Tato multimediální elektronická výuková publikace si klade za cíl seznámení studentů s historickými okolnostmi, formami a projevy výročních obyčejů vyskytujících se především na území Moravy. Analyzuje však také jejich genezí a geografickou lokalizací v průběhu 20. století, stejně tak jako vznik zcela nových festivit v posledních desetiletích. Teoretické materiály jsou zde doplněny o řadu interaktivních map, procvičovací testy a množství odkazů na další literaturu, videozáznamy, a další zdroje informací.

12. února 2021 – Zveřejněna nová publikace Jak citovat

Byla zveřejněna nová publikace Jak citovat. Tato elektronická výuková publikace je úvodem do problematiky publikační a citační etiky a způsobu vytváření bibliografických citací. Je v ní uvedeno, co je to plagiátorství a jak se mu vyhnout, jak postupovat při parafrázování a doslovném citování a jak vytvářet citace v textu a bibliografické citace. Cílem publikace je seznámit čtenáře s těmito okruhy zejména na praktických příkladech.

6. února 2021 – Open space konfrence o e-learningu IS MU: e-konference "Výuka teď a potom"

Srdečně Vás zveme na 11. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity. Ústředním tématem příspěvků bude výuka teď a potom. Dozvíte se, jak zajistit kvalitní výuku nejen v lavicích, ale i přes internet. Zjistíte, jakou výzvu představovalo pro učitele online zkoušení či jak přistupovali k elektronické komunikaci se studenty. Prezentovat budou již tradičně odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference bude tento rok netradičně v podobě e-kurzu, který bude zahájen 12. dubna 2021.

Více informací na stránkách konference.


Rok 2020

11. prosince 2020 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Bodystyling

Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Bodystyling. Tento online výukový materiál se zaměřuje na aerobní cvičební program. Teoretické kapitoly jsou věnovány charakteristice aerobních programů, držení těla, funkčním poruchám pohybového aparátu, didaktice posilovacích lekcí. Praktická část publikace nabízí komplexní zásobník cviků pro posilování jednotlivých svalových skupin s vlastní vahou a s využitím uvedených posilovacích pomůcek.

26. listopadu 2020 – Videa pro nastupující studenty a učitele

Z důvodu, že stávající epidemiologická situace neumožňuje přímý kontakt, připravili kolegové ze Servisního střediska návody pro práci v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) ve formě videí. Videa jsou určena novým studentům a učitelům, kteří si ještě neví rady při práci se systémem a nechtějí se prokousávat celou Nápovědou. Ve srovnání s prezenčně konaným školením je výhodou to, že informace ve videích lze zhlédnout opakovaně.

Videa jsou pro studenty i pro učitele dostupná na webu MU. Pod videi jsou uživatelům k dispozici také další užitečné odkazy.

22. července 2020 – Zveřejněny dvě nové elektronické výukové publikace

V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

Multimediální učebnice Studenti se specifickými nároky ve výuce poskytuje učitelům Masarykovy univerzity komplexní informace o studentech s postižením a jejich komunikačních i jiných nárocích ve výuce. Slouží jako další zdroj informací a doporučení pro výuku, který doplňuje seminář pro učitele pořádaný Střediskem Teiresiás na začátku výukového období každého semestru.

Výuková publikace Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče klade důraz především na deskripci zkušeností z inkluzivních volnočasových pohybových aktivit na ZŠ. Obsahuje stručná teoretická východiska a dále se zaměřuje na pohybové kroužky, jejich obsah, konkrétní práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

13. července 2020 – Zveřejněna nová publikace Sbírka příkladů o nekonečných řadách

Byla zveřejněna nová publikace Sbírka příkladů o nekonečných řadách. Jejím hlavním cílem je dát možnost procvičovat si své znalosti a mít u toho k dispozici podrobný návod či řešení. K tomu slouží její hlavní část, obsahující více než 300 kompletně vyřešených příkladůo nekonečných řadách čísel a funkcí od jednoduchých až po obtížné. Sbírka je tak vhodná pro distanční výuku.

5. června 2020 – Zveřejněna nová publikace Paliativní péče

Byla zveřejněna nová publikace Paliativní péče. Tato multimediální publikace v deseti lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče.

18. května 2020 – Zveřejněna nová publikace Les crises économiques du capitalisme et leurs conséquences sociales et politiques

Byla zveřejněna nová publikace Les crises économiques du capitalisme et leurs conséquences sociales et politiques. Tento interaktivní výukový materiál představuje čtyři hlavní krize kapitalismu – krize z let 1873, 1929, 1973 a 2008. Je tedy rozdělena do čtyř částí, z nichž každá se zabývá příčinami krize, popisuje její vývoj a představuje její sociální, ekonomické a politické důsledky. K textům jsou připojena videa shrnující pojednávaná témata. Na konci každé kapitoly si student může prostřednictvím interaktivního cvičení ověřit své porozumění problému. Vedle webové verze byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

17. března 2020 – Zveřejněna pomůcka pro vyučující Možnosti distanční výuky

Nově zveřejněná a průběžně aktualizovaná online pomůcka Možnosti distanční výuky: Tipy, rady a návody pro učitele, jak realizovat distanční výuku si klade za cíl pomoci pedagogům (nejen) v těchto komplikovaných časech bez možnosti kontaktní výuky. Naleznou zde jak návody na užívání různých programů usnadňujících distanční výuku, tak také zkušenosti dalších učitelů z celé Masarykovy univerzity či odkazy na důležité univerzitní dokumenty týkající se aktuální situace.

31. ledna 2020 – Zveřejněna nová publikace Právo duševního vlastnictví

Byla zveřejněna nová publikace Právo duševního vlastnictví. Tento elektronický výukový materiál zpracovává problematiku práv průmyslových, autorských práv, jejich ochrany a licencování. Publikace je také doplněna seznamem potřebných zdrojů.


Rok 2019

5. prosince 2019 – Zveřejněna nová publikace Senioři tančí

Byla zveřejněna nová publikace Senioři tančí. Tato výuková publikace prezentuje tance jako vhodné pohybové aktivity pro udržování zvyšování úrovně funkční zdatnosti a kognitivních funkcí u osob seniorského věku. Obsahuje videodokumetnaci několika tanců, podrobný popis metodických a didaktických postupů využívaných při výuce tance. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

18. září 2019 – Zveřejněny dvě nové elektronické výukové publikace

V posledních dnech byly zveřejněny dvě nové publikace.

Multimediální učebnice GramCat: Morfologie současné katalánštiny se zabývá katalánskou morfologií a výslovností a je doplněna o řadu interaktivních cvičení. Jedná se o vůbec první a o doposud jedinou publikaci pojednávající o katalánském tvarosloví v češtině. Příručka je navíc doplněna o přehled výslovnosti, který obsahuje užitečné nahrávky usnadňující osvojování fonetických zvláštností tohoto jazyka. Morfologická část pak ve 12 kapitolách podrobně a systematicky zpracovává jednotlivé jazykové jevy, které odpovídají této kategorii. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

Výuková publikace International Commercial Arbitration pokrývá klíčová témata mezinárodní obchodní arbitráže (prameny, arbitrabilitu, rozhodčí smlouvu, rozhodné právo atd.).

9. září 2019 – Zveřejněna nová publikace Základy suché přípravy v plavání

Byla zveřejněna nová publikace Základy suché přípravy v plavání. Tento výukový materiál představuje zásobník cviků specifických pro suchou přípravu v plaveckých sportech. Jeho cílem je tak především doplnění již publikovaných zásobníků cvičení pro začínající i pokročilé plavce ve vodě o cviky z oblasti suché přípravy.

5. září 2019 – Zveřejněna nová publikace Abeceda pohybové aktivity dětí

Byla zveřejněna nová publikace Abeceda pohybové aktivity dětí. Tato multimediální učebnice přibližuje a zdůrazňuje pohyb dítěte jako jednu ze základních životních potřeb dětského organizmu. Propojuje vybraná teoretická a didaktická témata tělesné výchovy a výchovy dětí k pohybové aktivitě s praktickými videoukázkami a fotodokumentacemi ze školní i mimoškolní praxe a je zaměřena na utváření celkového pohybového režimu dětí ve škole i mimo školu.

2. září 2019 – Zveřejněna nová publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky

Byla zveřejněna nová publikace Gymnastika dětí hravě i metodicky. Tato elektronická výuková publikace obsahuje obecný popis gymnastických disciplín, techniku provedení, metodický postup, dopomoc a záchranu, chyby a varianty provedení. Vložené hry, motivace a činnosti umožní učitelům i žákům zpříjemnit nácvik konkrétních gymnastických prvků. Multimediální publikace přináší základní informace k provedení gymnastických prvků doplněné fotografiemi a videozáznamy.

27. srpna 2019 – Zveřejněna nová publikace Metodika a didaktika vzpírání

Byla zveřejněna nová publikace Metodika a didaktika vzpírání. Tato metodická pomůcka obsahuje didaktiku sportu, která by měla sloužit jako praktický přehled aplikovatelný pro trenéry všech sportů se zaměřením na vzpírání jako sport vč. pravidel a systému soutěží. Velká část publikace je věnována popisu technik trhu a nadhozu z několika možných pohledů. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

22. srpna 2019 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity. V rámci aktualizace byl tento výukový materiál doplněn o jeho anglickou verzi (Physical Activities for Prevention and Health Promotion) vhodnou pro výuku zahraničních studentů, případně mezinárodní využití. Obě jazykové verze jsou k dispozici také pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

14. srpna 2019 – Open space konfrence o e-learningu IS MU: Hodnocení

Srdečně Vás zveme na 10. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Ústředním tématem příspěvků bude bude hodnocení studentů a poskytování zpětné vazby. Dozvíte se, jaké způsoby udělování hodnocení se vyučujícím ve výuce osvědčily a co vše zohledňují ve výsledné známce. Získáte praktické tipy, jak se vypořádat s hodnocením skupinových projektů i náhled na metody poskytování skutečně efektivní zpětné vazby. Prezentovat budou již tradičně odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a i nadále bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

Termín konání: středa 5. 2. 2020.

Více informací na stránkách konference.

3. června 2019 – Vzájemné hodnocení – nástroj k rozvoji schopností studentů

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity vytvořil aplikaci Vzájemné hodnocení, která podporuje didaktický záměr učitele, kdy se studenti hodnotí navzájem mezi sebou, přičemž může vyučující hodnotit i samotné hodnotitelé za jejich zpětnou vazbu. Více informací naleznete v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

10. května 2019 – Průvodce e-learningem pro učitele

Základní nastavení e-learningu v předmětu lze nyní projít krok za krokem v přehledném Průvodci e-learningem. Ten umožní jak zkopírovat materiály z minulého semestru, tak třeba nahrát nové přímo z počítače. Více informací naleznete v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

10. dubna 2019 – Zveřejněna nová publikace Plavecké cvičení pro pokročilé plavce

Byla zveřejněna nová publikace Plavecké cvičení pro pokročilé plavce. Tento výukový materiál navazuje na předchozí publikaci autorů „Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků“ a rozšiřuje zásobník cviků o pokročilejší cvičení. Jsou v něm popsány některé náročnější tréninkové drily pro pokročilé a závodní plavce s využitím speciálních plaveckých pomůcek i bez nich. Publikace je určena plavcům a trenérům, kteří z ní mohou čerpat nová cvičení.

22. března 2019 – Zveřejněna nová publikace Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Byla zveřejněna nová publikace Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. Tato metodická pomůcka si klade za cíl napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

5. března 2019 – Zveřejněna nová sekce Elportálu – Katalog technologií ve výuce pro vyučující Masarykovy univerzity

Na Elportále je zveřejněna nová sekce Elportálu Katalog technologií ve výuce pro vyučující Masarykovy univerzity (autentizováno). Poskytuje přehled e-learningových prostředků, platforem, nástrojů a online služeb, které jsou ve výuce na univerzitě využívány. V diskuzi mohou vyučující sdílet podněty a příklady dobré praxe. Pokud znají zajímavou technologii, která v seznamu zatím chybí, mohou pomocí dotazníku iniciovat její doplnění do katalogu.

21. února 2019 – Zveřejněn nový e-kurz Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Byl zveřejněn nový e-kurz Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. Tato metodická publikace předkládá význam a možnosti, jak vhodně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Úvodní kapitoly této publikace se zaměřují na charakteristiku dětského aerobiku, věkových období a motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. V dalších kapitolách je představena stavba lekce včetně praktických poznatků o cvičení s dětmi, motivačního názvosloví a základních kroků, gymnastické přípravy včetně ukázky cvičební jednotky.

13. února 2019 – Zveřejněna nová, aktualizovaná vydání publikací Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů a Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Dnes byla na Elportálu zveřejněna nová vydání dvou online výukových publikací.

Jednou z nich je Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů, který za použití podrobně popsaných snímků z elektronového mikroskopu názorně představuje jednotlivé orgánové systémy. V rámci aktualizace byly do atlasu zapracovány zcela nové kapitoly z obecné histologie. Výukový materiál je dostupný jak v české, tak anglické verzi.

Publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí, která představuje názorný přehled základních ošetřovatelských postupů (především) pro studenty lékařských fakult, pak byla značně rozšířena co do množství probíraných témat a kompletně přeložena do angličtiny pro využití zahraničními studenty. Jak česká, tak anglická verze jsou k dispozici ke stažení ve formátu ePub či jako PDF k tisku.

11. února 2019 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi

Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Publikace se zabývá zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).


Rok 2018

12. prosince 2018 – Zveřejněny elektronické výukové publikace Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie a Le français pour les étudiants en économie

Dnes byly na Elportálu zveřejněny dvě nové online výukové publikace.

Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie představuje 14 námětů pro výuku socioekonomické geografie v terénu – konkrétně na školním pozemku, v prostředí města a venkova. Součástí každého námětu je úvod do tématu, příprava na výuku a pracovní list pro žáky, který je možné vyplňovat jak v tištěné formě, tak přímo on-line.

Druhou je pak publikace věnující se výuce francouzsštiny pro studenty ekonomie Le français pour les étudiants en économie. Tento výukový materiál je rozdělen na několik částí podle jednotlivých tematických okruhů, konkrétně část gramatickou s teoretickým vysvětlením a odpovědníky k procvičení, část věnovanou obchodní francouzštině se slovníčkem pojmů, videi a cvičeními na porozumění čtenému a část uvádějící do problematiky francouzštiny pro akademické účely.

10. října 2018 – Zveřejněny elektronické výukové publikace Korelačná analýza v systéme STATISTICA a Morfologie ruštiny 1

Dnes byly na Elportálu zveřejněny dvě nové online výukové publikace.

První z nich, Morfologie ruštiny 1, obsahuje teoretické pasáže uvádějící do problematiky jednotlivých témat a navazující praktická cvičení. Zahrnuje také hypertextové odkazy na teoretické zdroje v ruštině a jazykové nástroje (jazykové korpusy, informační portály, e-slovníky) umožňující samostatnou práci s texty v ruštině.

Druhou je pak publikace Korelačná analýza v systéme STATISTICA, která se věnuje jednoduché korelační analýze, kde první část poukazuje na základní typy závislosti mezi náhodnými veličinami. Druhá část se zaměřuje na způsoby měření lineární závislosti prostřednictvím korelačních koeficientů, z nichž vycházejí testy nezávislosti náhodných veličin. Řešení úloh je vždy provedeno dvěma způsoby: ručně a s využitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou prezentovány formou videotutoriálů a interaktivních tutoriálů.

2. října 2018 – Zveřejněna nová publikace Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově

Byla zveřejněna nová publikace Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově. Tato metodická pomůcka se zaměřuje na dva vybrané styly jógy ─ partnerskou jógu a Acroyogu. Každý vybraný styl jógy je nejprve představen teoreticky, poté následuje praktická část s postupy jednotlivých pozic pro úplné začátečníky. Spolu s webovou verzí byla vydána také ePub varianta publikace pro uživatele mobilních zařízení.

27. září 2018 – Zveřejněna nová publikace Histologický Atlas LF MU

Byla zveřejněna nová publikace Histologický Atlas LF MU. Tento výukový materiál představuje anotovaný soubor mikrofotografií a elektronogramů určených k výuce histologie a mikroskopické anatomie. Preparáty, které jsou základem tohoto atlasu vznikly v minulých desetiletích a představují unikátní studijní sbírku používanou mnoha generacemi studentů medicíny i dalších oborů.

3. září 2018 – Novinka v interaktivních osnovách a E-kurzech – úplné zobrazení osnovy

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity v doplnil do interaktivních osnov a E-kurzů možnost zobrazení celé osnovy včetně všech jejích součástí. Vyučující tedy získávají možnost, jak si snadno ověřit, že jejich interaktivní osnova obsahuje všechny informace, které v příslušných kapitolách chtěli mít. Navíc mohou velmi rychle zkontrolovat funkčnost jednotlivých prvků obsažených v interaktivní osnově, včetně odkazovaných dokumentů či videí. Studenti mají díky této funkci přehled o činnostech, které je čekají, což jim umožní lepší plánování studijních povinností během semestru..

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

27. srpna 2018 – Open space konfrence o e-learningu IS MU: Online generace v lavicích

Srdečně Vás zveme na 9. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Ústředním tématem příspěvků bude výuka mladé generace studentů. Dozvíte se, s čím se vyučující u nových studentů musejí potýkat a v čem je výuka jiná než před lety. Nápady, jak k mladé generaci přistupovat, co zkusit, co se osvědčilo, i o tom, jaká ta generace nových studentů vlastně je. Opět budou prezentovat odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference si zachová formát „otevřeného prostoru“ a znovu bude příležitostí k setkání s kolegy, ke konzultaci dotazů a porovnání zkušeností.

Termín konání: středa 6. 2. 2019.
Více informací na stránkách konference.

26. července 2018 – Zveřejněna nová publikace Spirální stabilizace

Byla zveřejněna nová publikace Spirální stabilizace. Tato metodická publikace popisuje kompenzační cvičení, které je zaměřeno na léčbu a prevenci bolestí zad a dalších problémů pohybového aparátu. Cílem textu je objasnění teoretických základů této metody, ale hlavně předložení uceleného metodického návodu na vedení skupinových cvičení. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

23. července 2018 – Zveřejněn nový e-kurz Core Training

Byl zveřejněn nový e-kurz Core Training. Tento e-kurz si klade za cíl především ukázat význam a možnosti core tréninku s balančními úsečemi Bosu® a Bossa v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Teoretické kapitoly této publikace jsou zaměřeny především na zdravý pohyb a držení těla. V metodické části jsou pak sepsány zásady cvičení core.

22. května 2018 – Zveřejněna nová publikace Atlas ošetření svalů v manuální terapii

Byla zveřejněna nová publikace Atlas ošetření svalů v manuální terapii. Tato metodická publikace zahrnuje fotografie praktického provedení ošetření kontraktilní složky svalu pomocí techniky postfacilitačního útlumu. Obsahuje fotografie ošetření svalů nejčastěji postižených přítomností reflexních změn, které lze uvedenou technikou ošetřit. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

12. dubna 2018 – Zveřejněna nová publikace Teorie francouzského verše

Byla zveřejněna nová publikace Teorie francouzského verše. Tento výukový materiál si klade za úkol seznámit studenty se základními pojmy francouzské versifikace, soustřeďuje se na jejich definici a následně věnuje pozornost praktickým příkladům umožňujícím studentům samostatný vhled do problematiky. Pro větší názornost byly pro vysvětlení některých jevů vytvořeny animace, které ve spojení se zvukovými nahrávkami veršů umožňují jejich individuální procvičení. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

9. dubna 2018 – Zveřejněna nová publikace Obecná chemie

Byla zveřejněna nová publikace Obecná chemie. Tato elektronická výuková publikace se zabývá úvodní klíčovou disciplínou ve studiu chemie na PdF MU. Cílem studijního materiálu je přiblížit předmět Obecná chemie studentům, vysvětlit jim základní pojmy a souvislosti. Součástí materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snazšímu pochopení problematiky.

28. března 2018 – První E-kurz získal ISBN

E-kurzu Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu, který ve spolupráci s vývojovým týmem IS MU vytvořily Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. a její kolegyně, bylo nově přiděleno ISBN 978-80-210-8935-8. Stal se tak vůbec prvním z E-kurzů, který tento mezinárodní identifikační kód získal.

21. března 2018 – Zveřejněna nová publikace Hormonální jóga

Byla zveřejněna nová publikace Hormonální jóga, a to jak v českém, tak anglickém jazyce. Tento výukový materiál vychází z nejnovějších poznatků a aktuálních trendů v oblasti cvičení Body and Mind. Teoretická část pojednává o endokrinní a rozmnožovací soustavě a o konkrétních poruchách a obtížích, jež hormonální jóga může ovlivňovat. Praktická část nabízí zásobník dechových technik, ásan, relaxačních a meditačních technik, jejichž praktikování může přispívat k harmonizaci hormonálních hladin lidského těla. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

9. února 2018 – Zveřejněna strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020

V sekci e-learning na MU jsme zaměstnancům Masarykovy univerzity zpřístupnili dokument Strategie e-learningu Masarykovy univerzity 2018–2020. Tento dokument konkretizuje strategii, cíle a nástroje k tomu, co vše by se v oblasti e-learningu mělo v následujících letech stát.

29. ledna 2018 – Zveřejněna nová publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity

Byla zveřejněna nová publikace Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Tato elektronická výuková publikace je zaměřena na rozvoj pohybové gramotnosti v oblasti zdravotně preventivních aktivit, které povedou nejen k prohloubení znalostí, ale i k inspiraci a zatraktivnění výuky. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

23. ledna 2018 – Zveřejněn nový e-kurz Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu

Byl zveřejněn nový e-kurz Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu. Tento kurz je určený onkologickým pracovištím i onkologickým pacientkám po léčbě rakoviny prsu, pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Součástí teoretické části e-kurzu je zpracována problematika diagnózy rakoviny prsu, sumarizace poznatků z oblasti vlivu pohybové aktivity (PA) na onkologická onemocnění, doporučené PA a cvičební programy po léčbě. V praktické části jsou předloženy obecné principy stavby cvičební jednotky, didaktické zásady cvičení a metodika. Kurz je otevřen všem zájemcům z řad Masarykovy univerzity, ale i široké veřejnosti.


Rok 2017

14. prosince 2017 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. Tato publikace umožňuje nově vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Nyní také slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce.

27. listopadu 2017 – Nové možnosti v nastavení odpovědníků

Vývojový tým na základě podnětů od vyučujících přidal několik nových možností nastavení odpovědníků. Nyní je tak například možné nastavit různé kombinace práv a časů pro přístup k odpovědníku. Díky této změně již není třeba, aby vyučující nastavovali pro každý zkušební termín speciální odpovědník. Další úprava pak byla zavedena na základě podnětů ze Střediska Teiresiás, které by pro studenty se specifickými nároky potřebovalo možnost nastavit speciální časové nároky na skládání odpovědníku. K tomu nyní slouží nově přidaná položka "Přidat speciální skupinu práv a časů", která nastavení odpovědníků pro studenty se specifickými nároky umožňuje.

Více informací v blogu Deníček: Co je nového v IS MU?.

25. října 2017 – Praktické využití QR kódů na výstavě léčivých rostlin

Zajímavé propojení digitálního světa a přírody ilustruje interaktivní pomůcka, kterou vytvořil doc. Jan Juřica z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty ve spolupráci s pracovníky uživatelské podpory IS MU. V rámci přípravy na tradiční výstavu léčivých rostlin vytvořili sadu QR kódů, které byly následně umístěny na informační cedulky jednotlivých rostlin. Zájemci, kteří kódy s pomocí svých mobilních zařízení naskenují, se následně mohou seznámit s detaily o jednotlivých léčivých rostlinách, a to přímo na stránkách Atlasu léčivých rostlin, který doc. Juřica ve spolupráci s pracovníky uživatelské podpory IS MU již dříve vytvořil.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

10. října 2017 – Zveřejněn nový e-kurz Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory

Zájemcům z řad studentů Masarykovy univerzity i široké veřejnosti byl zveřejněn e-kurz Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické obory. Kurz je koncipován jako studijní opora a kontrolní aparát určený pro studenty všech zdravotnických oborů a jejich pedagogy. Součástí dílčích kapitol je bohatý audio-vizuální materiál, jehož cílem je poukázat na problematické body při poskytování zdravotnické péče a vykreslit abstraktní pojmy v doprovodném učebním textu.

31. srpna 2017 – Zveřejněna nová publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

Byla zveřejněna nová publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. Tato elektronická výuková publikace představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

16. srpna 2017 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Početní praktikum

Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Početní praktikum. Tato sbírka představuje souborný studijní materiál, usnadňující výběr příkladů, pro důkladné procvičení základních matematických medod ve fyzice. Je členěná do dvanácti základních kapitol, doplněných třemi přílohami, určenými zájemcům o širší znalost základů některých důležitých okruhů matematiky, potenciálně využitelných v dalším studiu i ve fyzikální praxi.

27. července 2017 – Chystáme další ročník Open space konference

Spustili jsme informační web k osmému ročníku Open space konference o e-learningu, který se uskuteční v únoru 2018. Chcete-li mít zprávy o průběhu příprav, můžete se už nyní předběžně přihlásit. Napíšeme Vám, že už máme přesný termín i téma konference.

23. června 2017 – Zveřejněna nová publikace Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií

Byla zveřejněna nová publikace Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. Tato elektronická výuková publikace obsahuje podrobný popis jednotlivých úloh v mikrobiologických cvičeních, a to včetně úvodu do problematiky, interaktivních odkazů na literaturu, zhodnocení výsledků, fotografií a interaktivních testovacích otázek.

19. června 2017 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi

Bylo zveřejněno nové, aktualizované vydání publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Publikace se zabývá zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

5. června 2017 – Zpráva o e-learningu v IS MU pro Radu pro informační technologie (05-2017)

19. května 2017 byla Radě pro informační technologie MU předložena zpráva ilustrující komplexnost e-learningu v IS MU. Zpráva shrnuje a ilustruje dostupné možnosti v IS MU a aktivity uživatelské podpory IS MU, která se zaváděním technologických inovací a interaktivních prvků do výuky vyučujícím pomáhá.

20. dubna 2017 – Zveřejněna nová publikace Početní praktikum

Byla zveřejněna nová publikace Početní praktikum. Tato sbírka představuje souborný studijní materiál, usnadňující výběr příkladů, pro důkladné procvičení základních matematických medod ve fyzice. Je členěná do dvanácti základních kapitol, doplněných třemi přílohami, určenými zájemcům o širší znalost základů některých důležitých okruhů matematiky, potenciálně využitelných v dalším studiu i ve fyzikální praxi. Jednotlivé kapitoly jsou vždy uvedeny stručným teoretickým shrnutím daného tématu, které si neklade za cíl podávat matematicky přesný a vyčerpávající výklad, nýbrž pokud možno jednoduchým a přehledným způsobem zrekapitulovat hlavní zásady pro praktické počítání příslušného problému.

31. března 2017 – Ohlédnutí za Open space konferencí 2017

Na stránkách konference jsme zveřejnili ohlédnutí za letošním ročníkem Open space konference o e-learningu IS MU v podobě videoreportáže. Také jsme zveřejnili výsledky tipovací soutěže a postery z foyer. Konference se letos konala na Fakultě informatiky 15. února s podtitulem Aktivizace studentů.

Stránky Open space konference o e-learningu IS MU: Aktivizace studentů.

22. března 2017 – Zveřejněna nová publikace Bodystyling

Byla zveřejněna nová publikace Bodystyling. Výuková publikace se zaměřuje na aerobní cvičební program. Teoretické kapitoly jsou věnovány charakteristice aerobních programů, držení těla, funkčním poruchám pohybového aparátu, didaktice posilovacích lekcí. Praktická část publikace nabízí komplexní zásobník cviků pro posilování jednotlivých svalových skupin s vlastní vahou a s využitím uvedených posilovacích pomůcek. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

8. března 2017 – Zveřejněna nová publikace Česká republika – tematický atlas

Byla zveřejněna nová publikace Česká republika – tematický atlas. Interaktivní publikace formou atlasu má cíl u studentů podporovat rozvoj kartografických dovedností. Ty jsou rozvíjeny zejména pomocí otázek a úkolů.

3. března 2017 – Zveřejněny prezentace a fotogalerie z Open space konference 2017

Na stránkách konference jsme zveřejnili prezentace a fotogalerii z letošního ročníku. Open space konference o e-learningu IS MU se letos konala na Fakultě informatiky 15. února s podtitulem Aktivizace studentů.

Stránky Open space konference o e-learningu IS MU: Aktivizace studentů.

17. února 2017 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Matematika I. a II.

Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Matematika I. a II.. Výuková interaktivní publikace je nyní nově nabízena ve dvou verzích – online a offline. Dále byly opraveny chyby a překlepy a řešené příklady jsou nyní snadno dostupné přes rozcestník.

13. února 2017 – Zveřejněna nová publikace Suchozemské pohybové pohádky

Byla zveřejněna nová publikace Suchozemské pohybové pohádky. Metodická publikace přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek. Tímto způsobem výuky lze též významně ovlivnit a podpořit rozvoj různých oblastí dětské inteligence. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

6. ledna 2017 – Zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Metodický materiál k výuce první pomoci

Bylo zveřejněno nové, aktualizované, vydání publikace Metodický materiál k výuce první pomoci. Multimediální publikace je určena budoucím i současným pedagogům, kteří v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů na II. stupni základních škol a na středních školách do výuky zařazují témata první pomoci. Nejvýznamnější změnou v publikaci je promítnutí nejnovějších základních postupů neodkladné resuscitace dospělých, dětí a stavů po tonutí „Guidelines 2015“. Nově je také možné publikaci pohodlně prohlížet i na mobilních zařízeních ve formě e-knihy (epub).

2. ledna 2017 – Zveřejněna nová publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Byla zveřejněna nová publikace Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Multimediální publikace klade důraz na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).


Rok 2016

24. prosince 2016 – PF 2017

Radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2017 Vám přeje tým IS MU.

PF 2017

16. prosince 2016 – Otevřeny e-kurzy pro veřejenost

Všem zájemcům z řad široké veřejnosti nově umožňujeme studovat vybrané online kurzy, tzv. e-kurzy. E-kurzy jsou zpřístupněny prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity a studovat může opravdu kdokoli – pokud zájemce ještě nemá účet v Informačním systému, tak si jej snadno založí.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

30. listopadu 2016 – Zveřejněna nová publikace Chemistry – Vocabulary and Reading

Byla zveřejněna nová publikace Chemistry – Vocabulary and Reading. Multimediální publikace představuje interaktivní slovník obsahující užitečné odborné termíny, včetně nahrávek správné výslovnosti, které byly pořízeny rodilými mluvčími. K dispozici jsou také krátké nahrávky souvislých chemických textů s textovým přepisem. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

8. listopadu 2016 – Zveřejněna nová publikace Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky

Byla zveřejněna nová publikace Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Metodická multimediální publikace přináší podklady rozvíjející pohybovou aktivnost školáků a jejich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a sportu zábavnou formou a motivací prostřednictvím pohádek. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

7. listopadu 2016 – Zveřejněna nová publikace E-manual de Métrica españolae

Byla zveřejněna nová publikace E-manual de Métrica española. Multimediální elektronická publikace pojednává o španělském verši. Kromě samotného výkladu vedeného ve španělštině, nabízí nahrávky básní použitých jako příklady, slovník pojmů a interaktivní cvičení ke každé kapitole. Dostupná je i ve verzi pro mobilní zařízení (Epub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

13. října 2016 – Zveřejněna nová publikace Soubor kazuistik z farmakologie

Byla zveřejněna nová publikace Soubor kazuistik z farmakologie. Publikace přibližuje použití léčiv v reálné klinické praxi a interaktivní formou představuje některé z nežádoucích účinků či nevhodných kombinací léčiv. Vychází z reálných případů publikovaných v domácích a zahraničních odborných periodicích. Materiál je dostupný v české a anglické verzi.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

5. října 2016 – Zveřejněna nová publikace Metodika střelby v biatlonu

Byla zveřejněna nová publikace Metodika střelby v biatlonu. Publikace se věnuje problematice střelby v biatlonu, pravidlům biatlonu, využití metod práce s videem v biatlonu, práci trenéra a vlivu střelby na pohybový aparát – hlavní části této kapitoly je zásobník cviků. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

23. září 2016 – Zveřejněna nová publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ

Byla zveřejněna nová publikace Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Metodická publikace přináší užitečné informace a cvičení týkající se rozcvičení na prvním stupni základních škol. Příklady rozcvičení jsou pro lepší názornost zpracovány ve formě textu, fotografií a videozáznamů. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

20. září 2016 – Zveřejněna nová publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku

Byla zveřejněna nová publikace Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. Metodická publikace přináší cvičení motivovaná básničkami, náčiním i slovem s cílem představit zásobník cvičení s náčiním, který lze využít v rámci pohybových aktivit v mateřských školách. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

19. září 2016 – Zveřejněna aktualizovaná publikace Metodika běžeckého lyžování

Bylo zveřejněno 2., aktualizované, vydání publikace Metodika běžeckého lyžování. Materiál svou formou a použitými prostředky se snaží přiblížit základní metodické postupy a způsoby odstranění hlavních chyb při nácviku základních běžeckých technik. Nedílnou součástí jsou i kapitoly, které se věnují přípravě a mazání běžeckých lyží. Kromě webové verze je publikace k dispozici i pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

9. září 2016 – Zveřejněna aktualizovaná publikace Mikroskopické vyšetření moče

Bylo zveřejněno nové aktualizované vydání publikace Mikroskopické vyšetření moče. Publikace slouží jako pomůcka při rozpoznávání jednotlivých elementů, které se v moči nacházejí. Obsahuje zobrazení močových elementů včetně krátké charakteristiky, a to ve třech variantách: mikroskopický nález barveného sedimentu, mikroskopický nález nativního sedimentu a nálezy z přístroje FUS-2000 (Dirui) a iQ 200 (Iris). Dále jsou také uvedeny speciální případy popisující zajímavé či obtížně rozlišitelné částice vedle sebe. Publikace je dostupná v české i anglické verzi a nechybí ani verze pro uživatele mobilních zařízení (ePub).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

15. srpna 2016 – On-line přípravné kurzy Lékařské fakulty slaví úspěch

Od ledna 2016 nabízí Lékařská fakulta Masarykovy univerzity prostřednictvím Obchodního centra MU on-line přípravné kurzy v angličtině pro zahraniční uchazeče o studium. Kurzy jsou realizované formou e-learningu a zahrnují přehled středoškolského učiva z chemie, biologie a fyziky. Jedná se o alternativu k prezenčnímu přípravnému kurzu, který fakulta pořádá pro české uchazeče o studium. Že o kurzy studenti projevují zájem, potvrzuje i pokoření mety 100 objednávek.

Informace o kurzech v Obchodním centru MU.
Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

13. července 2016 – Zveřejněny záznamy přednášek z Open space konference

Zveřejnili jsme záznamy přednášek z 6. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU zaměřeného na video ve výuce. Záznamy jsou dostupné na webu konference.

Web 6. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU.
Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

30. června 2016 – Připravili jsme metodiku užití videa ve výuce

Video se stává již běžnou součástí výuky na Masarykově univerzitě, v Informačním systému se nachází už více než 70 000 videí. Tématu videí se věnovala i únorová Open space konference o e-learningu IS MU a nyní jsme připravili novou sekci Metodika užití videa ve výuce. Metodika pokrývá i stále aktuální a žádané téma autorského zákona, konkrétně užívání cizích děl ve výuce.

Metodika užití videa ve výuce.
Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

13. června 2016 – Zveřejněna nová publikace Základy metod korekce refrakčních vad

Byla zveřejněna nová publikace Základy metod korekce refrakčních vad. Publikace poskytuje ucelený souhrn informací o základních metodách korekce refrakčních vad a presbyopie. V současné době je k dispozici množství odborné literatury, která se tímto tématem zabývá většinou jen příliš teoreticky a nekomplexně. Přínosem publikace je vytvoření stručného, ale uceleného náhledu do zmíněné problematiky.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

2. června 2016 – Zveřejněna nová publikace Sebeobrana pro střední školy

Byla zveřejněna nová publikace Sebeobrana pro střední školy. Publikace prezentuje metodiku výuky sebeobrany založenou na využití úpolových her, je rozdělena do třech bloků, které respektují fáze motorického učení. První blok je zaměřen na průpravná cvičení vedoucí k rozvoji motorických schopností, druhý blok je určen k osvojení pohybových dovedností (obran proti různým útokům) a třetí blok obsahuje aplikaci dovedností v modelových sebeobranných situacích. Materiál je přístupný ve formě webu (online) a ke stažení pro mobilní zařízení a tablety (e-kniha).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

17. května 2016 – Zveřejněna nová publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Byla zveřejněna nová publikace Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku. Metodická publikace přináší vhodná cvičení s velkým míčem, měkkým míčem, švihadlem, tyčí a ručníkem pro děti mladšího školního věku. Cílem je představit zásobník cvičení s náčiním, který je obohacen o motivace. Materiál je přístupný ve formě webu (online) a ke stažení pro mobilní zařízení a tablety (e-kniha).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

3. května 2016 – Export odpovědí z odpovědníku do PDF

Nově lze odpovědi studentů z Odpovědníků IS MU exportovat do formátu PDF. Využijí ji zejména vyučující, kteří ve svých elektronických testech používají otevřené otázky (typ a). Mají možnost získat všechny odpovědi všech studentů v jednom přehledném souboru, který si mohou prohlížet offline, případně vytisknout. Export do PDF doplňuje stávající možnosti exportu a v pilotním provozu umožňuje exportovat otázky typu „r“, „c“ a „a“. Do budoucna ale přibude i možnost exportu ostatních typů.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU a v Nápovědě IS MU.

18. dubna 2016 – Na studium medicíny se lze připravit on-line

Vyučující Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vytvořili v Informačním systému MU tři plně e-learningové kurzy v angličtině – chemii, biologii a fyziku, které uchazečům pomohou s přípravou na přijímací zkoušky. Kromě klasických výkladů a studijních materiálů, obsahují všechny kapitoly kurzů také „problémy k řešení“, které ukazují praktickou aplikaci teoretických informací. Nechybí procvičovací testy, kde mohou studenti korigovat své znalosti a poučit se ze svých chyb. V diskusních fórech pak mohou při komunikaci s tutory nebo mezi sebou navzájem získat chybějící informace. Nechybí ani závěrečný test, který ověří získané znalosti.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
Informace o kurzech v Obchodním centru MU.
Tisková zpráva: Masarykova univerzita nabízí on-line přípravné kurzy pro studium medicíny.

4. dubna 2016 – Nový typ skenované písemky

Skenování písemek je v Informačním systému Masarykovy univerzity již samozřejmostí. Nově jsme připravili nový typ zadání, který umožňuje tisknout zadání spolu s odpovědním formulářem na jeden list papíru. Výsledkem je tak jednodušší příprava i více ekologický tisk. Nový typ formuláře najde uplatnění zejména u krátkých písemek, např. u pravidelného procvičování na začátku každé hodiny.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

21. března 2016 – Zveřejněna nová publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů

Byla zveřejněna nová publikace Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů. Výuková publikace postupně představuje jednotlivé orgánové systémy tak, jak jsou vyučovány v rámci předmětu Histologie a embryologie I a II. Elektronově mikroskopické snímky vybraných orgánů jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas je zpracován v české a anglické verzi a je skvělou pomůckou pro získání ucelených informací o ultrastruktuře buněk a tkání a pro pochopení jedinečnosti každé buňky.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

8. března 2016 – Nová aplikace Průzkumy

Zveřejněna nová aplikace, která slouží k vytváření dotazníků a anket nejen pro uživatele v IS MU, ale i mimo něj. Aplikaci může využít kdokoliv v ISu, pro uživatele s právem (s_studium či e_pruzkum) je k dispozici řada pokročilých nastavení, včetně automatického zasílání e-mailů respondentům. S chystanými průzkumy jste se mohli seznámit už na V. ročníku Open space konference.

Více informací v Deníčku: Co je nového v IS MU? a v Nápovědě (autentizováno).

7. března 2016 – Zveřejněna nová publikace Rollpilates

Byla zveřejněna nová publikace Rollpilates. Výuková publikace je sestavená na základě nejnovějších vědeckých poznatků, obsahuje jak teoretické informace k výukové problematice, tak praktický zásobník cviků s ilustračními fotografiemi a video ukázkami z obou systémů. Tedy z cvičební metody Pilates a tréninku fasciální sítě, který je novou formou cvičení, jehož základem jsou různé strečinkové formy a automasážní techniky, s jejichž pomocí dochází k obnovení správných funkcí myofasciální sítě. Tato metoda je teprve v posledních několika letech postupně zaváděna do různých pohybových oborů. Materiál je přístupný v českém a anglickém jazyce ve formě webu (online) a ke stažení pro mobilní zařízení a tablety (e-kniha).

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

19. února 2016 – Zveřejněny postery a prezentace z Open space konference 2016

Zpřístupněny postery a prezentace z Open space konference o e-learningu IS MU s podtitulem video ve výuce. Konference se konala ve středu 17. února 2016. Připravujeme pro Vás také fotogalerii a záznamy vybraných přednášek.

Přejít na stránky konference.
Ohlédnutí za Open space konferencí v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
Tisková zpráva: Masarykova univerzita uspořádala konferenci o e-learningu zaměřenou na video ve výuce.

11. února 2016 – Inspirační klip na téma video ve výuce

Nově je na Elportále přístupný inspirační klip na téma video ve výuce. Klip ve dvou minutách ukazuje snadnost vložení videa do e-learningových agend IS MU a také vybrané ukázky využití v různých oblastech výuky na MU.

Inspirační klip na téma video ve výuce.

2. února 2016 – Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi

Byla zveřejněna nová publikace Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. Publikace se zabývá zkoumáním tématu tzv. „veřejnoprávní recepce“ římského práva, umožňuje pochopení základního proudu evropského právního vývoje, jehož vyvrcholením je podoba současného právního státu. Výukový text má přiblížit zájemcům historické procesy, které profesor Valentin Urfus vědecky analyzoval, popsal a uvedl do souvislostí na úrovni vysoce vědecké a filosofické, přičemž Urfusův výzkum je zde uzpůsoben pedagogickým účelům. Materiál je přístupný nejen online, ale i ke stažení ve formě e-knihy.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

25. ledna 2016 – Nová funkce: Vkládání PDF do interaktivních osnov IS MU

Nově lze do interaktivních osnov vkládat PDF soubory tak, že si je studenti mohou číst přímo v osnově, aniž by soubor museli stahovat a spouštět zvlášť.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

12. ledna 2016 – Masarykova univerzita nabízí on-line přípravné kurzy pro studium medicíny

Nově lze do interaktivních osnov vkládat PDF soubory tak, že si je studenti mohou číst přímo v osnově, aniž by soubor museli stahovat a spouštět zvlášť.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

6. ledna 2016 – Zveřejněna nová publikace Statistika a pravděpodobnost

Byla zveřejněna nová publikace Statistika a pravděpodobnost. Výuková publikace je tvořena třemi kapitolami, které se věnují popisné statistice, vybraným pravděpodobnostním rozložením a číselným charakteristikám diskrétních náhodných veličin. Každá kapitola má teoretickou část a praktickou část, která obsahuje řešené příklady. Materiál je přístupný online a ke stažení ve formě e-knihy.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.


Rok 2015

23. prosince 2015 – Zveřejněna nová publikace Pohyby v kloubech

Byla zveřejněna nová publikace Pohyby v kloubech. Publikace je zaměřena na pochopení pohybů v jednotlivých kloubech. Je rozdělena do kapitol, z nichž každá je věnována samostatnému kloubu. Materiál je přístupný nejen online, ale i ke stažení ve formě e-knihy.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

19. prosince 2015 – PF 2016

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce.
tým IS MU

PF 2016 v elektronické podobě.

18. prosince 2015 – Zveřejněna nová publikace Deterministické modely

Byla zveřejněna nová publikace Deterministické modely. Publikace seznamuje se základy deterministického modelování pomocí diferenciálních a diferenčních rovnic.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

8. prosince 2015 – Zveřejněna nová publikace Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Byla zveřejněna publikace Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku. Materiál je přístupný nejen online, ale i ke stažení ve formě e-knihy.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

30. listopadu 2015 – Byly zveřejněny 2 nové publikace

Byla zveřejněna aktualizovaná vydání publikací Kapitoly sportovní medicíny a Praktikum z obecné genetiky. Obě publikace jsou nyní dostupné i ve formátu ePub pro mobilní zařízení a tablety.

9. listopadu 2015 – Open space konfrence o e-learningu IS MU: video ve výuce

Srdečně Vás zveme na 6. ročník Open space konference o e-learningu IS MU zaměřený na využití videa ve výuce, který se bude konat ve středu 17. února 2016 na Fakultě informatiky. Prezentovat budou vyučující se zkušenostmi s e-learningem a zaváděním moderních technologií do výuky. Konference Vám také poskytne prostor pro sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci na „open space“ stanovištích.

Více informací na stránkách konference.

3. listopadu 2015 – Zjednodušení práce se správou odpovědníků

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity připravil novou verzi aplikací pro práci s odpovědníky. Nyní se učitel k prohlídce seznamu odpovědníků a k editaci odpovědníku dostane přes jedinou aplikaci, která vznikla sjednocením dvou stávajících aplikací (Odpovědníky a Popisy odpovědníků). Orientace v odpovědnících je jednodušší a přímočařejší, čemuž napomáhá i nový design seznamu odpovědníků a přidání uživateli poptávaných funkcí. Vizuální změnou prošla také agenda Sady otázek.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

20. října 2015 – Byla zveřejněna ePub verze publikace Zajímavá geometrie pro každého

Publikace Zajímavá geometrie pro každého je plná názorných animací a úloh k rozvoji geometrické představivosti. Nyní je dostupná uživatelům mobilních zařízení a tabletů i ve formátu ePub. Jsou zde uvedeny příklady na výpočet obsahů geometrických útvarů bez složitého počítání, konstrukce omezenými prostředky, geometrie pomocí překládání papírů či provázková geometrie. Publikace je určena jak učitelům matematiky na základním stupni, tak například i rodičům a prarodičům, kteří chtějí své děti přivést ke geometrii.

9. října 2015 – Nová agenda Katalog e-learningu inspiruje vyučující

Katalog e-learningu obsahuje prezentace jednotlivých předmětů na Masarykově univerzitě, které obsahují e-learning, multimédia a zajímavé využití interaktivních prvků ve výuce. Smyslem katalogu je představit práci s e-learningem učitelů ve výuce a především inspirace dalších vyučujících. Právě ty nejlépe nadchne výuková pomůcka od kolegy z katedry nebo netradiční využití elektronického testování v příbuzném oboru. Každý předmět je zpracován formou popisu jednotlivých e-learningových aktivit s ilustrativními ukázkami a náhledy. V případě materiálů přístupných veřejnosti či celé univerzitě je přidán i příslušný odkaz.

K dnešnímu dni obsahuje katalog 237 předmětů a další postupně přibývají. Na adrese elportal@fi.muni.cz uvítáme tipy na doplnění dalších zajímavých předmětů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.

1. října 2015 – Byla spuštěna nová verze Elportálu

Oficiální e-learningový portál Masarykovy univerzity Elportál, který již téměř devět let sloužil jako významný zdroj informací pro širokou veřejnost a inspirace pro pedagogy v oblasti elektronické podpory výuky na MU, prošel kompletní přeměnou a byl zveřejněn v nové podobě. Vzhled respektuje aktuální vývoj a technologické trendy v oblasti webového designu. Informace, které návštěvníci hledali nejčastěji, jsou nyní snáze dostupné a o novinkách jsou informováni na každé stránce Elportálu.

Publikace ve formátu pro mobilní zařízení a tablety, tzv. e-knihy, jsou vyčleněny do samostatné sekce a je přidána také možnost vyhledávat pouze v publikacích, které obsahují i formát e-knihy. Uživatelé těchto moderních zařízení se k elektronickým výukovým publikacím dostanou cestou tzv. poliček s knihami, na které jsou zvyklí. Všechny zveřejněné výukové publikace získaly jednotný vzhled díky novým obálkám.

Více informací v blogu Novinky a zajímavosti ze světa IS MU.
Tisková zpráva: Masarykova univerzita otevřela nový portál s online kurzy pro veřejnost.

14. září 2015 – Bylo zveřejněno aktualizované vydání publikace Interaktivní embryologický atlas člověka.

Výukový materiál Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Nově byla přidána celá sekce studijních materiálů, kde si v interaktivních testech mohou studenti vyzkoušet své znalosti.

4. září 2015 – Byla zveřejněna publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů.

Publikace Geometrická interpretace algebraických výrazů je věnována výuce některých prvků algebry na základní škole a ilustruje jednu z možností přístupu k výuce tohoto poměrně náročného tématu. Využívá se grafického znázornění, animací a manipulativních činností. Rozvíjí se komunikativní dovednosti žáků a studentů tak, že využívají komunikace prostřednictvím symbolických zápisů a komunikace prostřednictvím obrázků. Publikace proto obsahuje množství názorných schémat a animací. Vydána byla v HTML verzi i EPUB verzi pro mobilní zařízení.

25. srpna 2015 – Byla zveřejněna publikace Elektroakustická hudba.

Elektronická publikace Elektroakustická hudba mapuje teoretický a praktický přínos klíčových evropských i amerických institucí v čele s průkopníky nových technik, ale i tvůrců silných individuálních poetik k vývoji tohoto druhu hudby. Učebnice slouží především studentům stejnojmeného předmětu a obsahuje množství odkazovaných video i audioukázek. Vydána byla v HTML verzi i EPUB verzi pro mobilní zařízení.

13. srpna 2015 – Byla zveřejněna publikace Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu.

Výukový materiál Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu je primárně určena studentům oboru Trenérství na Fakultě sportovních studií MU, dále pak trenérům biatlonu a odborné veřejnosti. Publikace se zaměřuje na rozvoj techniky jízdy a kondičních předpokladů prostřednictvím kolečkových lyží v přípravném období tréninkového roku. Vydána byla v HTML verzi i EPUB verzi pro mobilní zařízení.

24. července 2015 – Nová funkce pro odevzdávárny v OwnCloudu

Služba OwnCloud udržuje stejné verze souborů mezi IS MU a počítačem učitele (tzv. synchronizuje). Pro přístup k souborům se tak nemusí uživatel přihlašovat do IS MU, ani zapínat prohlížeč. Pro odevzdávárny byla nyní doplněna možnost automaticky přiřadit právo pro čtení pouze pro daného studenta, který soubor vložil. Více informací v krátké zprávě.

23. června 2015 – Zakládání množství tematických diskusních fór v předmětech půjde rychleji

Učitelé na Masarykově univerzitě ve výuce využívají i diskusní fóra. Nechávají do nich studenty odevzdávat krátká shrnutí přečtené literatury, aby si ověřili, že ji studenti opravdu četli, a následně příspěvky hodnotí. Využívají tematická diskusní fóra například pro diskusi ke vloženému videu, nebo aby znali názory studentů na kontroverzní témata (anonymní nastavení). Protože se jedná někdy i o desítky fór a desítky nastavování pro jeden předmět, byla přidána funkce "Předvyplnit nastavení podle jiného diskusního fóra". To vyučujícím přípravu této výukové pomůcky do předmětu urychlí. Více informací v krátké zprávě.

10. června 2015 – Přidali jsme na titulní stranu výběr z elektronických výukových děl ve formátu pro mobilní zařízení a tablety

Již od roku 2012 je množství publikací dostupných široké veřejnosti také v ePub formátu pro tablety, chytré telefony a elektronické čtečky knih. Publikace jsou dostupné ke stažení do mobilního zařízení a čtenáři si je mohou číst například ve vlaku, v parku či doma na zahradě, aniž by potřebovali připojení k Internetu. Pokud publikace obsahuje verzi pro mobilní zařízení, je tato verze k dispozici na titulní straně webové publikace, stejně jako například PDF pro účely snadného tisku. Nově jsme přidali výběr z těchto elektronických publikací určených pro mobilní zařízení a tablety přímo na titulní stranu.

27. května 2015 – Případové studie realizovaných pomůcek byly doplněny o nové.

Vyučující, kteří hledají inspiraci pro zpracování multimediální výukové pomůcky pro svoji výuku, mohou k přípravě podkladů využít materiál, v němž najdou výběr nejpovedenějších výukových pomůcek vzniklých ve spolupráci s uživatelskou podporou pro e-learning v IS MU. PDF případových studií obsahuje popis vzniku pomůcek z oblasti věd exaktních i humanitních. Ukazuje, jak může vypadat učitelova příprava pro technika k animaci procesů v buněčné a molekulární biologii a genetice nebo výsledek propojení videa s animací, i to jak lze i v matematice zefektivnit výuku matematiky účelným videozáznamem, případně že lze zanimovat např. i schvalování procedur v EU. Nově bylo doplněno 9 dalších inspiračních textů s náhledy.

22. května 2015 – Učitelé MU mají k dispozici nový nástroj pro tvorbu pokročilých otázek.

Učitelé MU mají k dispozici nový nástroj Editor pokročilých otázek (autentizováno). Vycházíme tak vstříc mnoha požadavkům vyučujících na nestandardní a složité otázky, které zatím ještě nejde tvořit přímo standardními prostředky IS MU v agendě Odpovědníky. Pomocí editoru je možné klikáním vytvořit otázku a následně její kód vložit podle návodu do IS MU. Editor nabízí tvorbu otázek s mezerami v textu, otázek s popisky v obrázku, doplňovaček a otázek s vybíráním oblastí v obrázku. Popisky v obrázku a mezery v textu je možné doplňovat i oblíbeným přetahováním (tzv. drag and drop). Editor zájemci naleznou v sekci Nástroje.

19. května 2015 – Odevzdané úkoly si mohou učitelé číst jednodušeji.

Odevzdané úkoly si mohou učitelé jednodušeji číst na svém počítači či mobilním zařízení díky nové službě ownCloud. Služba udržuje stejné verze souborů mezi IS MU a počítačem učitele (tzv. synchronizuje), a to nejen v Odevzdávárnách, ale i jinde v Informačním systému. Přístup k souborům je snazší. Pokud si například vyučující synchronizují jednoduchou odevzdávárnu, úkoly si mohou přečíst na mobilním zařízení nebo se díky aplikaci objeví přímo v jejich počítači. Pro přístup k souborům se tak nemusí přihlašovat do IS MU a dokonce ani zapínat prohlížeč. Více informací v textu (případně pro ukázku, jak služba funguje, kontaktujte etech@fi.muni.cz)

13. května 2015 – Aktualizovali jsme sekci Ukázky.

Do sekce Ukázky multimédií a interaktivních objektů jsme přidali nové výukové publikace, animace, slovníky i interaktivní prvky, které vznikly za poslední dva roky. Zpřehlednili jsme galerie všech ukázek, přidali odkazy na verze pro mobilní zařízení a ohlasy vyučujících. Doufáme, že v nové verzi stránky naleznou vyučující snadněji inspiraci pro vlastní tvorbu multimédií do výuky, protože nejlepší inspiraci vždy poskytují právě kolegové z pracovišť, fakult, univerzity. V odkazované galerii schémat jsou k dispozici k nahlédnutí i vybraná schémata zpracovaná kreslířkou z týmu s-techniků.

6. května 2015 – Odpovědníky nově nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí.

Za zapracováním tohoto podnětu stála snaha zpříjemnit studentům vyplňování odpovědníků. Odpovědníky nově nabízí možnost automatického zobrazení prohlídky odpovědí. Studenti si tak současně s uložením testu mohou okamžitě prohlížet vyhodnocení svých odpovědí, aniž by se museli k odpovědím proklikávat. Nastavit automatické zobrazení prohlídky může vyučující v popisu odpovědníku volbou Zobrazit studentům odpovědi po jejich práci s odpovědníkem – automaticky zobrazit ihned po práci s odpovědníkem. Více informací o možnostech zobrazení správného řešení studentům naleznete v nápovědě.

27. dubna 2015 – Mezi semestry lze nově také kopírovat jen strukturu složek.

Rozšířili jsme možnosti kopírování studijních materiálů. Vyučující, kteří chtějí ve svém předmětu použít studijní materiály z předchozího období, kopírují na začátku semestru tyto materiály do dalšího období pomocí aplikace v Záznamníku učitele. Obvyklé bylo kopírovat celou adresářovou strukturu včetně souborů (studijních materiálů, testů apod.), s výjimkou odevzdaných úkolů v odevzdávárnách z předchozího semestru. Na přání uživatelů lze nově zkopírovat jen adresářovou strukturu, tj. pouze složky (prázdné), nikoli soubory. Více informací v textu.

15. dubna 2015 – Do sekce Nápovědy a postupy jsme přidali informační postery.

Informační postery se vztahují k elektronickému zkoušení v Informačním systému MU (IS MU) a jejich smyslem je přitažlivou formou znázornit a seznámit uživatele se zajímavostmi, procesy, i možnostmi, které s využitím aplikace Odpovědníky v IS MU ve výuce souvisejí. Zajímáte-li se o tuto problematiku, pak si můžete postery prohlédnout a inspirovat se.

8. dubna 2015 – Ve statistice poznámkových bloků může nově vyučující identifikovat jednotlivé studenty.

V Záznamníku učitele v agendě Poznámkové bloky (Záznamník učitele -> Poznámkové bloky -> Bodování: statistika a graf) byla na stránce se statistikou bodového hodnocení doplněna možnost jednoduše identifikovat studenta, který daný počet bodů získal. Při zobrazení tabulky s pořadím nebo se statistikou bodů se vyučujícímu po najetí myší na body zobrazí seznam studentů, kteří dané body získali, přičemž jméno a učo studenta je doplněno proklikem do aplikace Individuální informace o studentovi. Textovou informaci o studentech lze doplnit o fotografie, pokud vyučující zvolí Zapnout zobrazování fotografií.

31. března 2015 – Ikonky pro výuku byly začleněny přímo do agendy Interaktivní osnovy.

Sada jednotných tematických ikonek se po celé čtyři roky těší mezi vyučujícími Masarykovy univerzity velké oblibě. Ikonky slouží k větší atraktivitě a přehlednosti vytvořených výukových materiálů a nejčastěji je učitelé začleňují do interaktivních osnov v IS MU. Nově lze ikonky přidat pohodlněji – přímým odkazem z osnovy. Při editaci textu se nad html editorem zobrazuje odkaz "Vložit ikonku". Následně lze vybírat ikonky ze tří velikostí a dvou formátů (.png a .jpg). Všechny ikonky si můžete prohlédnout i na informačním webu. Pokud nějaká ikonka chybí, mohou vyučující požádat o její vytvoření v diskusním fóru (autentizováno).

25. března 2015 – Ve zkouškových odpovědnících lze zvolit vlastní barvu pruhu.

Při vytváření odpovědníků pro ostré zkoušení v PC učebnách bylo doteď možné vybrat si jen jednu ze šesti předpřipravených barev kontrolního pruhu. Tento pruh se během testu zobrazuje na levé straně spolu s identifikací odpovídajícího a slouží pro vizuální kontrolu, zda se student nepřepnul ze skládání odpovědníku na jinou stránku. Nově k šesti stávajícím barvám přibyla možnost vybrat vlastní barvu prostřednictvím palety barev. Kontrolní pruh v testu je možné nastavit v popisu odpovědníku. Další informace o bezpečnostních mechanismech testování čtěte v nápovědě.

23. března 2015 – Bylo zveřejněno aktualizované vydání publikace Mikroskopické vyšetření moče.

Výukový materiál Mikroskopické vyšetření moče slouží jako pomůcka při rozpoznávání jednotlivých elementů, které se v moči nacházejí.

9. března 2015 – Nástroj Obtížnost v kostce byl rozšířen o nové možnosti nastavení a zobrazení zadání otázek.

Na Elportále v sekci Nástroje pro výuková multimédia je uživatelům odpovědníků v IS MU k dispozici doplňkový nástroj k aplikaci Obtížnost v IS MU. Nástroj počítá obtížnost testových otázek, které se použily ve dvou a více odpovědnících. Na základě podnětů vyučujících, kteří nástroj používají, byla připravena nová verze obohacená o rozšiřující nastavení. Nyní lze zobrazit tabulku, která obsahuje jen otázky z určitých sad či otázky s určitou škálou úspěšnosti. Pro snazší dohledání otázek, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, si nově může vyučující nechat rovnou v tabulce zobrazit i zadání otázky či si celou tabulku rovnou vytisknout v prohlížeči. Vyzkoušejte novou verzi nástroje (autentizováno).

6. března 2015 – Fotogalerie, prezentace a postery z letošního ročníku Open space konference o e-learningu IS MU zveřejněny.

Ve středu 11. února 2015 se uskutečnil již 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Tématem letošního ročníku bylo elektronické zkoušení, zazněla teoretická přednáška o teorii a metodologii testování studentů, ale i praktické zkušenosti vyučujících v moderované diskuzi. Obsah prezentovaných příspěvků je zveřejněný na stránkách konference včetně fotogalerie i zveřejněných posterů. Stránky konference.


Zobrazit starší novinky