Přihlášení do IS MU


Hlavním záměrem sekce e-Publikace je na centrálním místě zpřístupňovat multimediální elektronické výukové materiály, ze kterých čerpají při studiu a výuce studenti i vyučující MU, a které mohou využívat i zájemci z řad veřejnosti. Dále umožnit autorům (učitelům z MU) zveřejnit on-line dílo s ISBN číslem, příp. ISSN číslem.

Autorovi, který zamýšlí publikovat na Elportále, doporučujeme, aby se seznámil s Pravidly pro zveřejňování a recenze děl na Elportále (publikace, e-kurzy) – dále jen Pravidla, neboť svým souhlasem se zveřejněním díla na Elportále současně stvrzuje, že bude tato Pravidla respektovat.

Jak mám jako autor postupovat?

Žádost

Pošlete žádost na adresu elportal@fi.muni.cz, do žádosti prosím uveďte (vyberte jednu z možností).

B. Požadované informace o publikaci
 • přístup k plné verzi díla (odkaz do IS MU, odkud je dílo zpřístupněné studentům),
 • kód nebo název předmětu a semestr, ve kterém probíhá výuka předmětu, kde je dílo využíváno jako výukový materiál (dílo nebo odkaz by mělo být uloženo ve studijních materiálech předmětu),
 • žádost o recenzi, máte-li o recenzi zájem,
 • žádost o přidělení ISBN kódu, máte-li o ISBN zájem,
 • vyjádření souhlasu s Prohlášením autora: Původnost a originalita díla, citace a licence k výkonu práva dílo užít (publikace, e-kurzy).

Po přijetí těchto informací Ediční rada Elportálu přezkoumá, zda dílo splňuje Pravidla a oznámí Vám, zda dílo bylo či nebylo přijato ke zveřejnění. Není vyloučené, že Vás Ediční rada požádá o úpravu uživatelského rozhraní nebo doporučí dílo doplnit o multimediální a interaktivní prvky.

Zveřejnění

Pokud Ediční rada Elportálu zveřejnění díla na Elportále schválí, požádáme Vás o zaslání:

 • úplného názvu díla (po zveřejnění není možné název změnit),
 • díla (resp. souborů), které bude trvale uloženo v úložišti Elportálu (pokud je dílo uloženo v ISu, bude překopírováno do úložiště Elportálu),
 • kompletního seznamu autorů vč. všech titulů (seznam přivítáme formou odkazů na Osobní stránku každého autora v IS MU),
 • anotace (2–3 věty v českém a anglickém jazyce vystihující obsah díla, komu je určeno, příp. čím je zajímavé),
 • ilustračního obrázku (velikost min. 1200x675 px, návrh obrázku Vám na požádání připravíme),
 • 5–7 klíčových slov (v českém a anglickém jazyce).

Na základě těchto podkladů připravíme dílo ke zveřejnění a požádáme Vás, abyste svým souhlasem autorizoval/-a výslednou podobu, v jaké bude dílo na Elportále prezentováno. Po obdržení Vašeho souhlasu dílo zveřejníme a informujeme Vás.

Žádáte-li o recenzi nebo o ISBN kód, je dílo přijaté Ediční radou Elportálu zveřejněno na Elportále po té, kdy od Vás dostaneme podklady a autorizační souhlas. Informace o kladné recenzi (tj. logo "recenzováno") a o ISBN čísle je na Elportál k záznamu díla doplněna v okamžiku, kdy je znám výsledek recenzního řízení a je přidělen ISBN kód.

Co mohu jako autor očekávat a s čím musím počítat?

 1. Zveřejnění díla na Elportále musí předcházet elektronická žádost zaslaná alespoň jedním z autorů, se kterým dále zástupce Ediční rady Elportálu komunikuje ve věci zveřejnění díla (žádost o zveřejnění a autorizace výsledné podoby díla).
 2. Aby bylo dílo zveřejněno na Elportále, musí jej schválit Ediční rada Elportálu, tj. musí splňovat Pravidla (publikace, e-kurzy).
 3. Autor může požádat o
  • recenzi díla,
  • přidělení ISBN kódu k dílu, přičemž v případě žádosti o přidělení ISBN kódu Ediční rada Elportálu dílo k recenzi předává automaticky.
 4. Recenzní řízení zajišťuje buď fakulta, nebo Ediční rada MU a editor Elportálu nemůže ovlivnit jeho průběh (zejm. termín výsledku).
 5. Kód ISBN je dílu přidělen, pokud dílo splní ediční podmínky dané v Pravidlech (publikace, e-kurzy), dostane kladný recenzní posudek a splní kritéria pro zařazení do systému ISBN daná Národní agenturou ISBN v ČR.
 6. Kód ISBN nelze přidělovat retrospektivně, ISBN lze přidělit pouze nově zveřejňovanému titulu. O přidělení ISBN kódu lze ale požádat, pokud zveřejněná publikace projde aktualizací a Ediční rada Elportálu rozhodne, že aktualizovaná verze bude zveřejněna jako nové vydání.
 7. O recenzi může autor požádat kdykoliv, tj. i retrospektivně po zveřejnění.
 8. V rámci recenzního řízení se mj. hodnotí odborná kvalita díla a jeho vhodnost pro výuku.
 9. ISSN kód získává dílo automaticky v okamžiku, kdy je zveřejněno na Elportále 1.
 10. Je-li dílu zveřejněnému na Elportále přiděleno ISBN, může autor uvádět jak přidělené ISBN, tak ISSN 1802-128X. Kódy pak zpravidla uvádí v pořadí: první ISBN kód, druhý ISSN kód.
 11. Využívá-li autor v díle cizí zdroje (text, obrázky, videa apod.), musí je uvést v použité literatuře a řádně je citovat. V případě porušení je odpovědnost na autorovi. V případě, že porušení citační etiky odhalí Ediční rada Elportálu, může dílo odmítnout.
 12. Autoři díla, kteří nejsou z řad pracovníků MU, musí autorovi, který zasílá žádost o publikování, poskytnout tzv. nevýhradní licenci.

Jaká jsou kritéria pro zveřejnění díla na Elportále?

Uživatelské rozhraní díla musí

 • být funkční, tj. všechny části díla musí být dostupné komukoliv z Internetu; pokud je účelné mít některou část omezenou jen pro určitou skupinu (např. elektr. test jen pro studenty MU), musí být součástí díla dostupná plnohodnotná alternativa;
 • mít intuitivní ovládání, tj. navigace v díle musí být jednoduchá a intuitivní, ovládání jasné a pochopitelné, vedle toho obsah musí být strukturován přehledně a srozumitelně;
 • dodržovat pravidla přístupnosti (Česká pravidla přístupnosti).

Dílo předkládané autorem Ediční radě Elportálu musí využívat výhod, které sebou nese podoba elektronické on-line publikace. Tj. musí vhodně využívat některé (nikoliv nutně všechny) z multimediálních a interaktivních prvků, jako jsou např. video ukázky, audio ukázky, animace, interaktivní samoobslužné el. testy, obrázkové galerie, odkazy do Internetu atd. Tyto prvky musí být v díle vyvážené tak, aby publikace plnila úlohu uceleného výukového materiálu. Jako nevyvážená může být posouzena publikace, jejíž podstatnou část tvoří interaktivní animovaný návod pouze s popisky bez dalšího komentáře, bez teoretického úvodu a textu, nebo publikace, jejíž obsah tvoří z velké části odkazy do Internetu na informační zdroje, jejichž přístupnost může být v čase proměnlivá a editorem Elportálu neovlivnitelná.

Spolupráce se Servisním střediskem na inovaci uživatelského rozhraní

Autor se může obrátit na Servisní středisko pro e-learning na MU s žádostí o spolupráci. Pracovníci střediska poskytují konzultace i odbornou pomoc při přípravě multimediálních publikací. Pomohou vyřešit technické nedostatky, zrealizovat multimediální a interaktivní prvky, či zajistit grafickou úpravu připravovaného materiálu. Služby jsou pro vyučující MU zdarma (Podmínky spolupráce).

Pokud jste na této stránce ani v Pravidlech pro zveřejňování a recenze děl na Elportále (publikace, e-kurzy) nenašli odpověď na svou otázku, obraťte se na elportal@fi.muni.cz, nebo na svého fakultního e-technika.

 • 1 Elportál je u Českého národního střediska ISSN registrován jako on-line pokračující periodikum.