Přihlášení do IS MU


O zveřejnění e-kurzu na Elportále žádá výhradně autor e-kurzu (dále jen žadatel). Je-li více autorů e-kurzu, žadatel zprostředkuje veškeré informace spojené s publikováním díla na Elportále všem autorům e-kurzu. Pokud e-kurz nevytvořili všichni autoři jako zaměstnanecké dílo na MU, musí žadatel zajistit a doložit Ediční radě souhlas těchto autorů s publikováním e-kurzu na Elportále. Jako žádost postačuje e-mail zaslaný žadatelem na adresu elportal@fi.muni.cz. Publikování e-kurzu na Elportále schvaluje Ediční rada Elportálu.

ISSN

Elportál je jakožto on-line pokračující zdroj registrován u Českého národního střediska ISSN a má přiděleno ISSN 1802-128X. Podmínky pro přidělení ISSN zavazují editora Elportálu k tomu, aby garantoval přístupný archiv plných verzí všech dosud publikovaných děl.

ISBN

On-line publikace na Elportále, která splňuje kritéria pro zařazení do systému ISBN daná Národní agenturou ISBN v ČR (viz Příručka uživatele systému ISBN), může mít ISBN kód. Žádost o přidělení ISBN kódu podává žadatel současně s žádostí o zveřejnění e-kurzu na Elportále. Kód ISBN nelze e-kurzu přidělit zpětně. Přidělení ISBN kódu zajistí editor Elportálu poté, co je dílo zveřejněno a recenzováno.

ISBN kód se vždy přiděluje e-kurzu jako celku. ISBN kód nelze přidělit jednotlivým částem e-kurzu. ISBN kód se vždy vztahuje k aktuálnímu vydání e-kurzu.

WebArchiv

Obsah Elportálu je archivován a zpřístupňován internetovým uživatelům v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR. Autor vystavující své dílo na Elportále si je vědom, že jeho dílo je přístupné uživatelům prostřednictvím Internetu. Svým souhlasem s těmito Pravidly autor současně vyjadřuje souhlas s poskytováním díla projektu WebArchiv.

Jako žádost o publikování e-kurzu postačuje e-mail zaslaný žadatelem na adresu elportal@fi.muni.cz.

Publikování e-kurzu schvaluje Ediční rada Elportálu.

Ediční pravidla Elportálu

Ediční rada

Ediční činnost Elportálu je řízena Ediční radou Elportálu, která zajišťuje zveřejňování e-kurzů na Elportále a dodržování Pravidel. Předsedou Ediční rady je prorektor/-ka pro studium a informační technologie MU. Dalšími členy jsou prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. a zástupci Vývojového a provozního týmu IS MU.

Ediční rada Elportálu posuzuje předkládaný e-kurz podle edičních podmínek. Splňuje-li e-kurz podmínky pro zveřejnění, Ediční rada Elportálu zajistí jeho vystavení na Elportále. Nesplňuje-li předkládaný e-kurz podmínky pro zveřejnění na Elportále (pro nevhodnou nebo nedostačující formu či obsah), vyhrazuje si Ediční rada Elportálu právo dílo zamítnout (e-kurz nebude zařazen na Elportál) nebo navrhnout žadateli jeho přepracování tak, aby podmínkám vyhověl a bylo možné ho zveřejnit na Elportále. (Ne)zveřejnění e-kurzu sdělí žadateli zástupce Ediční rady Elportálu.
Splňuje-li e-kurz podmínky pro zveřejnění, Ediční rada Elportálu zajistí jeho vystavení na Elportále.

Ediční podmínky zveřejněné e-kurzu

Na Elportále jsou publikována výhradně díla, která mají vyřešena majetková práva. V případě, že jde o dílo zaměstnanecké a majetková práva k dílu vykonává výhradně MU, není požadována licenční smlouva. V jiném případě je požadována po autorech nevýhradní licence.

Všechny e-kurzy zveřejňované na Elportále musí představovat výsledek pedagogické a odborné činnosti pracovníků MU a musí být určeny pro vzdělávání široké veřejnosti. Ryze odborné, vědecké a závěrečné práce (např. bakalářské, diplomové, disertační), které nemají povahu výukových materiálů, Ediční rada Elportálu nepřijímá. Podmínkou pro přijetí e-kurzu Ediční radou Elportálu je, aby e-kurz byl pro výuku zpřístupněný v IS MU. E-kurz zveřejněný na Elportále bude uložen v úložišti Elportálu.

E-kurz zveřejněný na Elportále musí představovat ucelený výukový materiál, který obsahuje vhodně využité multimediální a interaktivní prvky, které jsou vzájemně vyvážené tak, aby naplnily účel výukového e-kurzu.

Pokud žadatel souhlasil s vystavením e-kurzu na Elportále, není možné e-kurz z Elportálu odstranit. Je možné publikovat nové vydání e-kurzu, které bude označeno jako "2. vydání", "2. upravené vydání" či "2. doplněné vydání" apod., ale předchozí verze e-kurzu zůstávají i nadále archivované v úložišti Elportálu a přístupné z Elportálu. Je-li dílo vydané jako 2. a další vydání, je nutné vždy požádat o přidělení nového ISBN kódu.

Jazykovou úpravu e-kurzu zajišťuje žadatel. Žadatel jménem autorů e-kurzu zodpovídá za to, aby obsah e-kurzu byl na úrovni současného vědeckého poznání, byl jazykově, stylisticky a terminologicky správně napsaný.

E-kurz musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně zákona autorského (Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ČSN.Všechny e-kurzy zveřejňované na Elportále musí představovat výsledek pedagogické a odborné činnosti pracovníků MU a musí být určena především pro vzdělávání široké veřejnosti.Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně zákona autorského a ČSN.

Recenzní řízení

Autor e-kurzu, který je, resp. bude, zveřejněn na Elportále, může požádat o recenzi. Žádost o zajištění recenze autor adresuje Ediční radě Elportálu. Postačuje elektronická žádost zaslaná na adresu elportal@fi.muni.cz. Žádá-li autor o přidělení ISBN kódu, je recenzní řízení zahájeno automaticky.

Recenzní řízení zajistí Ediční rada fakulty, případně kontaktní osoba pro ediční činnost fakulty. Pokud v organizační struktuře fakulty chybí pracoviště nebo pracovník mající na starost ediční činnost, zajistí recenzní řízení Ediční rada MU. Recenzní řízení je zcela v kompetenci pracoviště, které recenzní řízení zajišťuje, a řídí se pravidly a kritérii stanovenými tímto pracovištěm. To znamená, že pracoviště, které recenzní řízení zajišťuje, si určuje, jak má vypadat oponentský posudek, jak má být naloženo s dokumenty recenzního řízení, jaká je délka a termíny recenzního řízení, výběr recenzentů a komunikace s nimi, odměňování recenzentů apod.

Recenzní řízení je zahájeno zprostředkováním díla pracovišti, které recenzní řízení zajišťuje. Zprostředkování zajistí Ediční rada Elportálu. Výsledek recenzního řízení pracoviště zprostředkuje v elektronické podobě Ediční radě Elportálu, která informuje autora a v závislosti na výsledku (ne)označí dílo logem "recenzováno" na Elportále.

Recenze se vztahuje vždy jen ke konkrétnímu vydání (resp. verzi) e-kurzu. V případě, že autor díla provedl v e-kurzu rozsáhlé změny (rozsáhlou změnou není oprava drobných gramatických nedostatků, přidání tiskové verze, úprava funkčnosti), či e-kurz jakkoliv dál rozšířil (týká se například 2. revidovaného či doplněného vydání), je nezbytné, aby autor požádal o novou recenzi e-kurzu.

Jiná recenze e-kurzu než recenze zprostředkovaná nebo schválená Ediční radou fakulty, případně kontaktní osobou pro ediční činnost fakulty, případně Ediční radou MU, se pro účely Elportálu neuznává.

Zveřejněný recenzovaný e-kurz je na Elportále označen logem „recenzováno“.Žádá-li autor o přidělení ISBN kódu, je recenzní řízení zahájeno automaticky.Recenzní řízení je zcela v kompetenci pracoviště, které recenzní řízení zajišťuje, a řídí se pravidly a kritérii stanovenými tímto pracovištěm.V případě, že autor e-kurzu provedl v díle rozsáhlé změny, či dílo jakkoliv dál rozšířil, je nezbytné, aby autor požádal o novou recenzi e-kurzu.
Pracoviště pro ediční činnost na MU a na fakultách


Prohlášení autora

Původnost a originalita e-kurzu, citace a licence k výkonu práva e-kurz užít

Autor žádosti o publikování e-kurzu na Elportále prohlašuje, že jím předkládané dílo je originál obsahující původní myšlenky, které jsou výsledkem jeho pedagogické a odborné činnosti. Převzaté části cizích textů jsou v díle řádně označeny a citovány dle platných citačních standardů.

Žadatel také prohlašuje, že předkládané dílo je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nakonec žadatel prohlašuje, že nikomu neposkytl výhradní licenci na předložené dílo trvající v okamžiku potvrzení tohoto prohlášení.