Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Pravidla pro zveřejňování a recenze publikací na ElportáleO zveřejnění výukového díla (dále jen díla) na Elportále žádá výhradně autor díla (dále jen žadatel). Je-li více autorů díla, žadatel zprostředkuje veškeré informace spojené s publikováním díla na Elportále všem autorům díla. Pokud dílo nevytvořili všichni autoři jako zaměstnanecké na MU, musí žadatel zajistit a doložit Ediční radě souhlas těchto autorů s publikováním díla na Elportále. Jako žádost postačuje e-mail zaslaný žadatelem na adresu elportal@fi.muni.cz. Publikování díla schvaluje Ediční rada Elportálu.

ISSN

Elportál je jakožto on-line pokračující zdroj registrován u Českého národního střediska ISSN a má přiděleno ISSN 1802-128X. Podmínky pro přidělení ISSN zavazují editora Elportálu k tomu, aby garantoval přístupný archiv plných verzí všech dosud publikovaných děl.

ISBN

On-line publikace na Elportále, která splňuje kritéria pro zařazení do systému ISBN daná Národní agenturou ISBN v ČR (viz Příručka uživatele systému ISBN), může mít ISBN kód. Žádost o přidělení ISBN kódu podává žadatel současně s žádostí o zveřejnění díla na Elportále. Kód ISBN nelze publikaci přidělit zpětně. Přidělení ISBN kódu zajistí editor Elportálu poté, co je dílo zveřejněno a recenzováno.

ISBN kód se vždy přiděluje publikaci jako celku. ISBN kód nelze přidělit jednotlivým částem díla. ISBN kód se vždy vztahuje k aktuálnímu vydání díla.

WebArchiv

Obsah Elportálu je archivován a zpřístupňován internetovým uživatelům v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR. Autor vystavující své dílo na Elportále si je vědom, že jeho dílo je přístupné uživatelům prostřednictvím Internetu. Svým souhlasem s těmito Pravidly autor současně vyjadřuje souhlas s poskytováním díla projektu WebArchiv.

Jako žádost o publikování výukového díla postačuje e-mail zaslaný žadatelem na adresu elportal@fi.muni.cz.

Publikování díla schvaluje Ediční rada Elportálu.

Ediční pravidla Elportálu

Ediční rada

Ediční činnost Elportálu je řízena Ediční radou Elportálu, která zajišťuje zveřejňování děl na Elportále a dodržování Pravidel. Předsedou Ediční rady je prorektor/-ka pro studium a informační technologie MU. Dalšími členy jsou prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. a zástupci Vývojového a provozního týmu IS MU.

Ediční rada Elportálu posuzuje předkládané dílo podle edičních podmínek. Splňuje-li dílo podmínky pro zveřejnění, Ediční rada Elportálu zajistí jeho vystavení na Elportále. Nesplňuje-li předkládané dílo podmínky pro zveřejnění na Elportále (pro nevhodnou nebo nedostačující formu či obsah), vyhrazuje si Ediční rada Elportálu právo dílo zamítnout nebo navrhnout žadateli jeho přepracování tak, aby podmínkám vyhovělo a bylo možné ho zveřejnit na Elportále. (Ne)zveřejnění díla sdělí žadateli zástupce Ediční rady Elportálu.
Splňuje-li dílo podmínky pro zveřejnění, Ediční rada Elportálu zajistí jeho vystavení na Elportále.

Ediční podmínky

Na Elportále jsou publikována výhradně díla, která mají vyřešena majetková práva. V případě, že jde o dílo zaměstnanecké a majetková práva k dílu vykonává výhradně MU, není požadována licenční smlouva. V jiném případě je požadována po autorech nevýhradní licence.

Všechna díla zveřejňovaná na Elportále musí představovat výsledek pedagogické a odborné činnosti pracovníků MU a musí být určena především k elektronické podpoře výuky na MU. Ryze odborné, vědecké a závěrečné práce (např. bakalářské, diplomové, disertační), které nemají povahu výukových materiálů a nejsou využity jako výukové materiály v žádném z předmětů na MU, Ediční rada Elportálu nepřijímá. Podmínkou pro přijetí díla Ediční radou Elportálu je, aby dílo bylo studentům pro výuku zpřístupněno v IS MU. Publikace zveřejněná na Elportále bude uložena v úložišti Elportálu.

Dílo zveřejněné na Elportále musí představovat ucelený výukový materiál, který poskytuje komplexní podporu výuky daného předmětu a obsahuje vhodně využité multimediální a interaktivní prvky, které jsou vzájemně vyvážené tak, aby naplnily účel výukové publikace. Elektronické verze tištěných publikací Ediční rada Elportálu nepřijímá. Uživatelské rozhraní díla musí být funkční, s intuitivním ovládáním a mělo by dodržovat pravidla přístupnosti. Více děl lišících se pouze formátem zdrojových souborů (myšleno např. PDF a HTML), tj. se stejným obsahem, může být na Elportále zveřejněno, ale tato díla budou sjednocena do jednoho a jako jedno dílo na Elportále zveřejněno.

Pokud žadatel souhlasil s vystavením díla na Elportále, není možné dílo z Elportálu odstranit. Je možné publikovat nové vydání díla, které bude označeno jako "2. vydání", "2. upravené vydání" či "2. doplněné vydání" apod., ale předchozí verze díla zůstávají i nadále archivované v úložišti Elportálu a přístupné z Elportálu. Je-li dílo vydané jako 2. a další vydání, je nutné vždy požádat o přidělení nového ISBN kódu.

Jazykovou úpravu díla zajišťuje žadatel. Žadatel jménem autorů díla zodpovídá za to, aby obsah díla byl na úrovni současného vědeckého poznání, byl jazykově, stylisticky a terminologicky správně napsaný.

Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně zákona autorského (Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ČSN.Všechna díla zveřejňovaná na Elportále musí představovat výsledek pedagogické a odborné činnosti pracovníků MU a musí být určena především k elektronické podpoře výuky na MU.Uživatelské rozhraní díla musí být funkční, s intuitivním ovládáním a mělo by dodržovat pravidla přístupnosti.


Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy včetně zákona autorského a ČSN.

Recenzní řízení

Autor díla, které je, resp. bude, zveřejněno na Elportále, může požádat o recenzi. Žádost o zajištění recenze autor adresuje Ediční radě Elportálu. Postačuje elektronická žádost zaslaná na adresu elportal@fi.muni.cz. Žádá-li autor o přidělení ISBN kódu, je recenzní řízení zahájeno automaticky.

Recenzní řízení zajistí buď Ediční rada fakulty, případně kontaktní osoba pro ediční činnost fakulty. Pokud v organizační struktuře fakulty chybí pracoviště nebo pracovník mající na starost ediční činnost, zajistí recenzní řízení Ediční rada MU. Recenzní řízení je zcela v kompetenci pracoviště, které recenzní řízení zajišťuje, a řídí se pravidly a kritérii stanovenými tímto pracovištěm. To znamená, že pracoviště, které recenzní řízení zajišťuje, si určuje, jak má vypadat oponentský posudek, jak má být naloženo s dokumenty recenzního řízení, jaká je délka a termíny recenzního řízení, výběr recenzentů a komunikace s nimi, odměňování recenzentů apod.

Recenzní řízení je zahájeno zprostředkováním díla pracovišti, které recenzní řízení zajišťuje. Zprostředkování zajistí Ediční rada Elportálu. Výsledek recenzního řízení pracoviště zprostředkuje v elektronické podobě Ediční radě Elportálu, která informuje autora a v závislosti na výsledku (ne)označí dílo logem "recenzováno" na Elportále.

Recenze se vztahuje vždy jen ke konkrétnímu vydání (resp. verzi) díla. V případě, že autor díla provedl v díle rozsáhlé změny (rozsáhlou změnou není oprava drobných gramatických nedostatků, přidání tiskové verze, úprava funkčnosti), či dílo jakkoliv dál rozšířil (týká se například 2. revidovaného či doplněného vydání), je nezbytné, aby autor požádal o novou recenzi díla.

Jiná recenze díla než recenze zprostředkovaná nebo schválená Ediční radou fakulty, případně kontaktní osobou pro ediční činnost fakulty, případně Ediční radou MU, se pro účely Elportálu neuznává.

Zveřejněné recenzované dílo je na Elportále označeno logem „recenzováno“ (viz obr. 1).

Označení recenzované publikace Obr. 1: Dílo označené logem „recenzováno“


Žádá-li autor o přidělení ISBN kódu, je recenzní řízení zahájeno automaticky.Recenzní řízení je zcela v kompetenci pracoviště, které recenzní řízení zajišťuje, a řídí se pravidly a kritérii stanovenými tímto pracovištěm.V případě, že autor díla provedl v díle rozsáhlé změny, či dílo jakkoliv dál rozšířil, je nezbytné, aby autor požádal o novou recenzi díla.
Označení recenzované publikace Obr. 1: Dílo označené logem „recenzováno“

Pracoviště pro ediční činnost na MU a na fakultách


Prohlášení autora

Původnost a originalita díla, citace a licence k výkonu práva dílo užít

Autor žádosti o publikování díla na Elportále prohlašuje, že jím předkládané dílo je originál obsahující původní myšlenky, které jsou výsledkem jeho pedagogické a odborné činnosti. Převzaté části cizích textů jsou v díle řádně označeny a citovány dle platných citačních standardů.

Žadatel také prohlašuje, že předkládané dílo je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nakonec žadatel prohlašuje, že nikomu neposkytl výhradní licenci na předložené dílo trvající v okamžiku potvrzení tohoto prohlášení.