angličtinaPřihlášení do IS MU

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Fakulta sportovních studií
„Vytvořená metodická publikace (e-kurz) předkládá význam a možnosti, jak vhodně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Úvodní kapitoly této publikace se zaměřují na charakteristiku dětského aerobiku, věkových období a motorického vývoje dětí předškolního a mladšího školního věku. V dalších kapitolách je představena stavba lekce včetně praktických poznatků o cvičení s dětmi, motivačního názvosloví a základních kroků, gymnastické přípravy včetně ukázky cvičební jednotky. The methodical publication (e-course) introduces the signification and possibilities how to involve aerobics into the lecturing process in kindergartens and basic schools. The introductory chapters of the publication focus on the characteristics of children´s aerobics, age periods and locomotor development in children of pre-school and young school age. The following chapters introduce the lecture arrangement including a practical knowledge about how to lecture children, motivational terminology, basic steps, gymnastics conditioning including samples of lectures.“
Přihlásit se do kurzu
10 lekcí 16 hod zdarma

Obrázek kurzu

Lektoři

Osnova kurzu

 • Charakteristika dětského aerobiku
 • Charakteristika věkových období
 • Stavba lekce dětského aerobiku
 • Názvosloví základních kroků aerobiku
 • Hudební doprovod
 • Gymnastická příprava
 • Praktické náměty pro cvičení s dětmi
 • Ukázka cvičební jednotky
 • Zásady bezpečnosti při cvičení s dětmi
 • Přístup lektora/pedagoga

Více o kurzu

Literatura
 • Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex,.
 • http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gymnastika/
 • Cimflová, A. (2000). Charakteristika a zásady dětského aerobiku. Metodický materiál Šk olení dětského aerobiku. ČASPV Brno,
 • Vaňková, J. & Nečasová, L. (2002) Sborník námětů pro cvičení rodičů s dětmi. Centrum pro rodinu a sociální p éči, Brno, 2002.
 • Novotná, K. (2011). Hra jako elementární motivační prvek při výuce gymnast iky na 1. stupni ZŠ. D iplomová práce, Brno, MU FSpS.
 • Ciencialová, T. (2013). Zařazení cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního systému do výuky TV na ZŠ a SŠ. Bakalářská MU Brno práce. FSpS.
 • http://www.fsps.muni.cz/hrou/?page=elearning&subpage=4_gymnastika
 • Hájková, J. (2006). Aerobik - soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem . (1. vyd., 183 s.) Praha: Grada.
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Nové, aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. 176 s. ISBN 9788024742182.
 • DOVALIL, Josef a Miroslav CHOUTKA. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. Praha [i.e. Velké Přílepy]: Olympia, 2012. 331 s. ISBN 9788073763268.
 • ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin SEBERA, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VESPALEC a Josef MALEČEK. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. 1.vydání. Brno: muni PRESS, 2011. 231 s. ISBN 978-80-210-5380-9.
 • DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. 3. vyd. Praha: Olympia, 2009. 331 s. ISBN 9788073761301.
 • SKOPOVÁ, Marie a Jana BERÁNKOVÁ. Aerobik : kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 9788024717463.
 • STODŮLKOVÁ, Alena. Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I.stupně ZŠ. 1.vydání. MU: Vydavatelství MU, Brno - Kraví Hora, 2006. 30 s. MU FSpS, svazek 1. ISBN 80-210-4113-7.
 • TOUFAROVÁ, Hana. Aerobik s dětmi Plus. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2005. 76 s. ISBN 8085783428.
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastická průprava sportovce : 238 cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 187 s. ISBN 8024710064.
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Vliv tréninku aerobiku na rozvoj koordinačních schopností u dívek ve věku 10 -11 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. 1. vydání. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2004. 5 s. ISBN 80-7041-666-1.
 • Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 s. ISBN 8021022469.
 • Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 252 s. ISBN 8071692581.
Výukové metody
E-learningový online kurz k samostudiu.
Vybrat jiný kurz