Bezpečnostní a strategická studia

(Ne)bezpečný svět vyžaduje strategické jednání

Rozbalit vše

Obor Bezpečnostní a strategická studia je v magisterském stupni zaměřen na široké a hluboké poznání bezpečnostních problémů a strategického myšlení. Cílem oboru je seznámit se soudobými atributy a možnostmi výzkumu bezpečnosti a strategie a s aplikací teorií a konceptů v této oblasti, a to primárně z politologického pohledu. Pozornost je věnována analytickým a teoretickým aspektům. Zohledněny jsou různé přístupy k pojetí bezpečnosti a strategie. V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny teoretické, metodologické a analytické schopnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • nezávisle analyzovat bezpečnostní jevy a procesy;
  • predikovat vývoj bezpečnostních a startegických problémů;
  • srovnávat bezpečnostní politiku různých aktérů;
  • aplikovat důležité prvky teorií a metod a startegického myšlení;
  • analyzovat a řešit konflikty s bezpčnostní relevancí.
(?)

Absolventi oboru mohou nalézt uplatnění jako bezpečnostní analytici v bezpečnostní oblasti v civilní státní správě, samosprávě, v diplomacii, v soukromých firmách, specializovaných na bezpečnostní oblast, v médiích (bezpečnostní servery, bezpečnostní časopisy apod.). Dále jako příslušníci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil na postech, v nichž je požadováno magisterské vysokoškolské vzdělání (zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů). A v neposlední řadě jako výzkumní a pedagogičtí pracovníci ve vysokém školství a výzkumu zaměřeném na bezpečnostní oblast.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Magisterský stupeň oboru Bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity trvá standardně 4 semestry, což zpravidla představuje tři semestry vlastní výuky, čtvrtý semestr je určen pro absolvování bezpečnostní praxe a pro sepsání magisterské diplomové práce (včetně absolvování diplomového semináře). Studium je koncipováno jako kreditní v evropském kreditovém systému ECTS (European Credit Transferable System). V průběhu studia je pořadí zápisu předmětů libovolné (není-li omezeno prekvizicemi).

Studium je zakončeno magisterskou státní závěrečnou zkouškou. Aby se studentka či student mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni mít na studijním programu celkově 120 kreditů (ECTS). Z toho 69 kreditů za povinné předměty a 51 kreditů za povinně volitelné a volitelné předměty: z toho minimálně 39 kreditů za povinně volitelné předměty. ECTS získané za minimální jazykovou kompetenci se započítávají do povinně volitelných předmětů.

(?)

V rámci studia je obsažen povinný předmět Bezpečnostní praxe. Předmět je zamýšlen jako praxe v bezpečnostní instituci. Hlavním cílem je aplikace znalostí. Studenti/tky mají být schopni/y pochopit a řešit realitu bezpečnostních problémů a procesů procesů.

(?)

Státní zkouška sestává z obhajoby práce a ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (Soudobé přístupy k výzkumu bezpečnosti a strategie, Bezpečnostní a strategické analýzy). Obsah obou předmětů je vymezen státnicovými okruhy a zadanou literaturou.

Ihned po obhajobě následuje ústní přezkoušení z obou předmětů státní závěrečné zkoušky. Přezkoušení probíhá formou kladení otázek členy komise na bázi státnicových okruhů a zadané literatury.

(?)

Absolvent magisterského studijního oboru může získat hodnost PhDr. v oboru Bezpečnostní a strategická studia (vyžadována je obhajoba práce a zkouška). Dále může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Na Fakultě sociálních studií lze pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Politologie.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Bezpečnostní a strategická studia
Zkratka: BSS
Kód: 6701T014
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R6701 Rig-PL Politologie
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií