Management v kultuře

From Arts to Marts (and back again).

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium je zaměřeno k pochopení problematiky ekonomického, právního i uměleckého chodu kulturních institucí (veřejná ekonomie, ekonomie kultury a obchodní právo) a jejich začlenění do širších kulturních kontextů a obecně teoretických uměnovědných koncepcí. Nedílnou součástí studia je též orientace na pochopení státní i soukromé podpory neziskových organizací s kulturní profilací (kulturní politika, ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací). Posluchači jsou zasvěceni do účetnictví, marketingu, managementu, public relations, autorského práva a dále také do samotného řízení kulturního provozu se všemi svými specifiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • reflexe aktuálního kulturně společenského dění a jeho adaptace k praktickému využití při organizátorské, manažerské či řídící práci v umělecky profilovaných institucích;
  • chápat a využívat principy rozdělování veřejné i soukromé podpory organizacím s kulturním zaměřením;
  • rozumět managementu kulturního provozu, účetnictví, marketingu, public relations, autorskému právu;
  • řešit ekonomické, právní, umělecké a jiné otázky, spojené s chodem kulturních institucí.
(?)

Absolvent navazujícího studijního oboru Management v kultuře bude připraven k praktickému zhodnocení svých znalostí v oblasti uměleckého prostředí, ekonomických i právních aspektů fungování kulturních a společenských institucí a organizací, jako též ve státní kulturní politice a jejích systémových modifikacích v euro-americkém prostředí.

Díky kombinaci teoretického uměnovědného vzdělání a prakticky orientovaného směřování ekonomického, právnického a praxeologického budou absolventi splňovat veškeré podmínky pro plnění manažerských, organizátorských a řídících úkolů na různých kulturně-společenských postech ve státním i soukromém sektoru.

(?)

Studenti musí během navazujícího magisterského studia absolvovat všechny povinné předměty a výběr z povinně volitelných a volně volitelných předmětů v počtu 120 kreditů pro jednooborové studium, 70 kreditů pro dvouoborové studium, je-li Management v kultuře oborem diplomovým a 50 kreditů, není-li oborem diplomovým. V průběhu studia musí studenti absolvovat kurzy společného základu, tedy jeden z nabízených světových jazyků. Dosažení minimální jazykové kompetence je započteno do povinných oborových předmětů. Rovněž je nutné absolvovat odbornou praxi.

(?)

Odborná praxe v rozsahu 40 hodin v kulturní instituci dle nabídky vyučujícího a případně dle vlastního výběru. Kurs umožní studentům seznámit se s provozem kulturních institucí.

(?)

Státní závěrečnou zkoušku tvoří obhajoba diplomové práce a ústní zkouška ze dvou okruhů – uměnovědného a ekonomického. Aktuální informace jsou dostupné na stránkách oboru – https://www.phil.muni.cz/music/

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném doktorském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
661

Specifikace oboru

Obor: Management v kultuře
Zkratka: MNGK
Kód: 8109T019
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Studium je zajišťováno mezifakultně ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Obor je primárně určen zájemcům o problematiku uměleckého provozu a praktického řešení problematiky managementu v kultuře.