MP805Z Právo životního prostředí I

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (cvičící)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 2. až Pá 22. 5. Út 11:10–12:40 136, Út 11:10–12:40 030
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP805Z/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 15:05–16:35 133, V. Vomáčka
MP805Z/02: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 15:05–16:35 215, V. Vomáčka
MP805Z/03: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 025, V. Vomáčka
MP805Z/04: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 16:40–18:10 215, V. Vomáčka
MP805Z/05: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 8:00–9:30 215, J. Dudová
MP805Z/06: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 8:00–9:30 215, J. Dudová
MP805Z/07: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 9:35–11:05 215, J. Dudová
MP805Z/08: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 9:35–11:05 215, J. Dudová
MP805Z/09: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 215, J. Hanák
MP805Z/10: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 215, J. Hanák
MP805Z/11: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 131, D. Židek
MP805Z/12: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 215, J. Hanák
MP805Z/13: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 215, J. Hanák
MP805Z/14: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 215, I. Průchová
MP805Z/15: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý sudý čtvrtek 8:00–9:30 215, M. Pekárek
MP805Z/16: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 215, H. Cejpek Musilová
MP805Z/17: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 215, H. Cejpek Musilová
MP805Z/18: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 124, H. Cejpek Musilová
MP805Z/19: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 215, H. Cejpek Musilová
MP805Z/20: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 257, D. Židek
MP805Z/21: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 030, D. Židek
MP805Z/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jančářová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny práva životního prostředí, porozumět podstatě a poslání předmětu práva životního prostředí v různých oblastech jeho obecné části, vysvětlit jeho funkce, vyargumentovat jeho opodstatněnost a řešit praktické příklady z dané oblasti.
Osnova
 • Právo životního prostředí - základní pojmy. Ústavní základy práva životního prostředí. Právo na příznivé životní prostředí. Organizační zabezpečení práva životního prostředí. Řešení střetů zájmů v území a životní prostředí. Veřejnost a životní prostředí. Trh a financování ochrany životního prostředí. Ekonomické nástroje životního prostředí. Odpovědnost v právu životního prostředí. Ochrana zdravých životních podmínek. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí.
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. info
 • BAHÝĽ, Ján, Lenka BAHÝĽOVÁ a Tomáš KOCOUREK. Příklady a judikatura z práva životního prostředí. 1. vyd. Praha: Leges, 2010. Student. ISBN 978-80-87212-46-2. URL info
  neurčeno
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 496. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
 • TOMOSZKOVÁ, Veronika, Ondřej VÍCHA a Magdaléna VOPAŘILOVÁ. Praktikum z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 129 s. ISBN 9788087576717. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 227 s. ISBN 9788073575939. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6594-9. info
 • Zákon o předcházení ekologické újmě a její nápravě s komentářem, souvisícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti. Edited by Vojtěch Stejskal - Ondřej Vícha. 1. vyd. podle právního sta. Praha: Leges, 2009. 333 s. ISBN 9788087212073. info
 • VÍCHA, Ondřej. Princip "znečišťovatel platí" z právního pohledu. Praha: Linde, 2014. 234 s. ISBN 9788072019472. info
 • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí : soukromoprávní aspekty chrany [sic] životního prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898113. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 487 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek č. 396. ISBN 978-80-210-5667-1. info
Výukové metody
Přednášky. Seminář: procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty. Studenti budou vedeni k tomu, aby byli schopni základní problémy práva životního prostředí zvládnout bez použití právních předpisů. Na základě těchto znalostí pak s využitím právních ředpsů řešit modelové situace (tento způsob výuky se promítne i u zkoušky v následujícím semestru - konkrétně při přípravě na ústní část zkoušky bude vyloučeno používat právní předpisy. Při písemné části zkoušky, která bude založena na řešení úkolů vyplývajících z modelového případu bude používání nekomentovaných právních předpisů připuštěno).
Metody hodnocení
Zápočet.Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích, vypracování zadaných příkladů, eventuálně splnění dalších úkolů, a to podle zadání vyučujícího. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.