BKE_AAOP Akademické a odborné psaní

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
tutorial 2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Nekuda (přednášející)
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (pomocník)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Pavla Rimešová (pomocník)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jiří Poláček, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 9. 10:00–11:50 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat přehled o celé technologické linii procesu psaní a prezentování akademických a odborných textů. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu. Důležitou součástí bude také zvládnutí etických pravidel vědeckovýzkumné práce a seznámení se s technickou stránkou psaní.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
– vyhledat a analyzovat relevantní literaturu a jiné odborné zdroje pro své studium;
– formulovat téma a cíl projektu pro svou potenciální závěrečnou práci;
– přemýšlet o struktuře odborného textu v intencích metodologie, argumentace, odborného stylu a autorské etiky;
– citovat použitou literaturu dle pravidel citační normy;
– vylepšit svůj textový projev v oblastech typografie, grafických prvků i jazykových náležitostí.
Osnova
 • 1. Práce s informacemi
 • knihovní služby MU a ESF MU
 • elektronické informace, klasifikace zdrojů, hlavní skupiny zdrojů, techniky vyhledávání
 • představení hlavních skupin: elektronické knihy, časopisecké databáze, specializované databáze
 • 2. Základy odborného psaní
 • typologie a struktura akademických prací
 • výběr tématu, formulace výzkumné otázky
 • odborné psaní (přípravné práce, organizace času, psychohygiena, akademický jazyk, stylistická stránka, revize textu, pomocné strategie)
 • prezentace a obhajoba
 • 3. Etika vědeckovýzkumné práce a technická stránka odborného psaní
 • etika psaní, plagiátorství a systémy jeho odhalování
 • citování literatury, bibliografie
 • technická stránka psaní (typografie, pravidla úpravy písemností a grafické prezentace dat).
Literatura
  doporučená literatura
 • BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno: Citace.com, 2011. URL info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, samostatná práce na odborném textu
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě splnění následujících povinností:
1. Odevzdání samostatné písemné práce a účast v systému vzájemného hodnocení textů.
2. Zisk alespoň 60 % bodů z testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKE_AAOP