BKH_NAPO Nauka o podniku

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
Ing. Peter Marinič, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 26. 2. 16:20–19:35 P104, So 16. 4. 15:30–18:45 P106, So 7. 5. 8:30–11:50 P106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Nauka o podniku bezprostředně navazuje na vstupní část výuky základů podnikové ekonomiky v rámci předřazeného předmětu Ekonomika organizací. Uvádí do problematiky podnikových funkcí a hlavních činností, vysvětluje typologii podnikových činností a seznamuje jejich obsahem. Objasňuje obsah výroby a odbytu jako hlavních funkcí podniku, vztah odbytu a marketingu a nástroje odbytové politiky. Vysvětluje základy investic a financování: objasňuje rozdíly mezi hmotným a finančním procesem hospodaření. Seznamuje s provázaností s podnikovým početnictvím a kontrolingem. Zaměřuje se na obecné otázky hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci. Spolu s předřazeným předmětem Nauka o podniku I, kde předmětem výkladu jsou především cíle a výstavba podniku, poskytuje komplexní pohled na podnik a jeho funkce.


Cílem předmětu je poskytnout studentům základní teoretické a praktické poznatky potřebné pro uplatnění v podnikohospodářské sféře. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou, závěrečnou část úvodu do podnikového hospodářství, je kladen důraz na poznatkovou propojenost vycházející z komplexního pohledu na podnik, překonávající izolovaný přístup spojený s profesní specializací. Osvojení pojmů, vztahů, souvislostí a metod, využívaných v podnikovém hospodářství při řešení úkolů z oblasti cílů podniku, výstavby podniku, způsobu zhotovování a zhodnocování výkonů v podniku, by mělo připravit studenty pro erudované řešení relevantních podnikových problémů, založené na syntetickém myšlení.


Po abslvování kurzu by student měl být schopen:


- definovat hlavní podnikové funkce


- vysvětlit, jakým způsobem je organizována výroba v podniku


- popsat jak výrobu v podniku plánovat


- určit, jakým způsobem je organizován odbyt v podniku


- vyjmenovat základní nástroje používané v odbytové oblasti


- definovat, jaký je vztah mezi marketingem a odbytem v podniku


- vysvětlit, jakým způsobem je organizováno financování a investování v podniku


- interpretovat podnikový obrat a umět jej charakterizovat


- označit, z jakých nástrojů se skládá podnikové početnictví, charakterizovat tyto nástroje a prezentovat způsoby jejich použití

Osnova
 • 1. Výroba jako hlavni podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu

 • 2. Plánování nákupu, dopravy a skladování

 • 3. Produkční teorie

 • 4. Základy teorie nákladů

 • 5. Vědecko-technický rozvoj, výrobkové a technologické inovace

 • 6. Odbyt jako hlavní funkce podniku a odbytová politika

 • 7. Členění nástrojů odbytové politiky a výrobková a cenová politika

 • 8. Komunikační a distribuční politika podniku

 • 9. Investice a financování (hmotný a finanční proces hospodařeni)

 • 10. Investiční plánování a investiční propočty

 • 11. Majetková a kapitálová výstavba podniku

 • 12. Účetní závěrka

 • 13. Podnikové početnictví

 • 14. Finanční analýza podniku

Literatura
  povinná literatura
 • WÖHE, Günter a Eva KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 9788071798972. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Jiří a Petr SUCHÁNEK. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno: MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. ISBN 978-80-210-4496-8. info
 • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přepracované a aktualiz. Praha: Grada, 2003. 466 s. ISBN 802470515X. info
 • SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 8071792284. info
 • WÖHE, Günter. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Jiří Dvořák. 1. čes. vyd., překlad 18. Praha: C.H. Beck, 1995. xx, 748. ISBN 8071790141. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje v rámci POTů, kde studenti řeší praktické problémy podniku v souladu s příslušným problémovým tématem, který si vyberou. Kromě teoretických znalostí se tak studenti naučí řešit vybraný (typizovaný) problém z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.
Metody hodnocení

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:zpracování seminární práce (POT) a absolvování jednoho průběžného testu.

Zkouška: jednovariantní test, 20 otázek. Limit pro úspěšné absolvování je 60%. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele

Doporučená literatura:


1. Kupkovič, M. a kol. Podnikové hospodárstvo – komplexný pohlad na podnik. Sprint, Bratislava, 1999, ISBN 80-88848-08-3.


2. Mugler, J. Podnikové hospodářství malých a středních podniků I – III. ZčU, Plzeň, 1997 - 1998


3. Veber. J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Grada, Praha, 2005, ISBN 80-247-1069-2.


4. Žák, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozšířené vyd., Linde, Praha, 2002, ISBN 80-7201-381-5.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2016/BKH_NAPO