BPE_BAPR Bakalářská práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
( BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 )&&(! NOW ( BPE_TEBP Teze BP )&&(! BPE_TEBP Teze BP ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu student dopracovává závěrečnou práci. Cílem předmětu je dokončení předmětného výzkumu a jeho publikace formou napsání závěrečné práce. Výsledkem předmětu je dokončená kvalifikační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- seznámit posluchače s konečnými závěry své práce,
- připravit prezentaci k obhajobě závěrečné práce pro SZZ,
- aplikovat zkušenosti získané při řešení kvalifikační práce pro další možné publikace.
Student si bude po absolvování vědom silných a slabých stránek závěrečné práce a bude schopen vést seberefletkující diskuzi o způsobu zpracování závěrečné práce.
Osnova
  • Semináře probíhají samostatně podle zvoleného tématu formou individuálních konzultací s vedoucím prácem; konkrétní forma a náplň semináře je plně v kompetenci jednotlivých vedoucích práce. Pojetí předmětu je tedy výrazně flexibilní, což umožňuje lépe pochopit a řešit konkrétní problémy jednotlivých studentů.
  • 1.-9. týden – Konzultace dle pokynů vedoucího práce.
    10. týden – Odevzdání práce.

Literatura
  • Interaktivní osnova předmětu Akademické psaní - https://is.muni.cz/auth/el/1456/podzim2015/BDX_AKAP/index.qwarp
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009, 148 s. ISBN 9788074310027. info
  • FRANCÍREK, František. Absolventská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013, 62, 51. ISBN 9788090528734. info
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
seminář typicky probíhá formou samostatné práce a individuálních konzultací s vedoucím práce. Dle konkrétních pokynů vedoucího práce může být součástí výuky např. také prezentace či obhajoba výzkumu.
Metody hodnocení
Dopracování práce je klasifikováno vedoucím práce v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno. Podmínkou zápočtu je dokončení závěrečné práce dle pokynů vedoucího závěrečné práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět Bakalářská práce si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze bakalářské práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/BPE_BAPR