BPE_ZAEK Základy ekonometrie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Fitzová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Moučka (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
znalosti základů pravděpodobnosti a matematické statistiky mohou být výhodou, nicméně i bez nich budou všechny potřebné základy v úvodu předmětu doplněny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům potřebné dovednosti k využívání ekonometrických metod, využitelných v ekonomii, ve financích nebo obchodu. Studenti si v rámci kurzu osvojí znalosti základů regresní analýzy, což jim umožní dobře porozumět řadě odborných textů právě z oblastí ekonomie, financí nebo z oblasti podnikové sféry.
Úvod kurzu je zaměřen na modely jednoduché i vícerozměrné regrese. Tyto modely jsou rozebírány poměrně do hloubky a to v rámci ilustrativních příkladů z ekonomické oblasti. Pozornost je věnována pečlivé interpretaci výsledků regresní analýzy a testování ekonomických hypotéz. Část kurzu poskytuje úvod do oblasti moderních nástrojů analýzy ekonomických časových řad. Předmětem zájmu je rovněž přehled mírně pokročilejších ekonometrických témat, jakými jsou regrese s využitím panelových dat a diskrétních závisle proměnných.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni využívat regresní modely v řadě oblastí a budou stejně tak schopni kriticky hodnotit dosažené regresní výsledky empirického výzkumu z oblasti ekonomie, financí, podnikového hospodářství a dalších. Absolventi budou schopni identifikovat a řešit řadu ekonometrických problémů v analýze časových řad i dat průřezových a osvojí si znalosti používání základních ekonometrických metod.
Výstupy z učení
Kurz je koncipován způsobem, aby studenti pochopili, proč je ekonometrie užitečná, a aby si prakticky vyzkoušeli používání standardních ekonometrických nástrojů. Po absolvování kurzu tedy studenti:
budou schopni aplikovat tyto nástroje při modelování, odhadu, analýze a predikci v kontextu ekonomických problémů reálného světa,
dokáží kriticky zhodnotit výsledky a závěry jiných osob využívajících ekonometrické nástroje,
osvojí si potřebné základy pro další studium ekonometrie.
získají přehled o šíři a možnostech existujících pokročilejších technik, které jsou obsahem navazujících a rozšiřujících kurzů.
Osnova
 • 1. Úvod do ekonometrie a práce s daty
 • 2. Netechnický úvod do regrese
 • 3. Regresní model s jedinou vysvětlující proměnnou
 • 4. Model vícenásobné regrese
 • 5. Uvolnění klasických předpokladů – heteroskedasticita
 • 6. Uvolnění klasických předpokladů – autokorelace náhodných složek
 • 7. Metoda instrumentálních proměnných
 • 8. Modely kvalitativních a omezených vysvětlovaných proměnných
 • 9. Analýza jednorozměrných časových řad
 • 10. Regrese s časovými řadami
 • 11. Vektorové autoregresní modely
 • 12. Modely panelových dat
 • 13. Další metody, modely a nástroje ekonometrie
Literatura
  povinná literatura
 • KOOP, Gary. Introduction to econometrics. Chichester: John Wiley & Sons. 371 s. ISBN 9780470032701. 2008. info
  doporučená literatura
 • HILL, R. Carter, William E. GRIFFITHS a Guay C. LIM. Principles of econometrics. Fifth edition. Hoboken: Wiley Custom. xxvi, 878. ISBN 9781119510567. 2018. info
 • HEISS, Florian. Using R for introductory econometrics. 2nd edition. Düsseldorf: Florian Heiss. 368 stran. ISBN 9788648424364. 2020. info
 • WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics : a modern approach. Seventh edition. Boston: Cengage Learning. xxi, 826. ISBN 9781337558860. 2020. info
 • BÉKÉS, Gábor a Gábor KÉZDI. Data analysis for business, economics, and policy. First published. Cambridge: Cambridge University Press. xxiii, 714. ISBN 9781108483018. 2021. info
 • BROOKS, Chris. Introductory econometrics for finance. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press. xxxi, 696. ISBN 9781108422536. 2019. info
 • CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. 1. vyd. Praha: Ekopress. 538 s. ISBN 9788086929439. 2008. info
 • HEISS, Florian a Daniel BRUNNER. Using Python for introductory econometrics. 1st edition. Düsseldorf: Florian Heiss. 418 stran. ISBN 9788648436763. 2020. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, praktická cvičení v počítačové učebně, drilování
Metody hodnocení
domácí úkoly a aktivita v semestru (30 % hodnocení), závěrečný projekt a jeho obhajoba (ústní zkouška, 40 % hodnocení), písemná zkouška (30 % hodnocení); podrobnosti k ukončení předmětu pro studenty vyjíždějící do zahraničí jsou obsaženy v Organizačních pokynech (viz studijní materiály v ISu)
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.