MKV_RVVS Řízení ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 16 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 18. 9. 8:00–11:50 P303, Pá 8. 10. 12:00–15:50 P303, Pá 22. 10. 12:00–15:50 P303, Pá 3. 12. 12:00–15:50 P303
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Role manažera veřejné správy se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací a modernizací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací veřejné správy či veřejného sektoru obecně neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost kreativně využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení veřejné správy, a to nejprve obecně a následně se zaměřením na strategické řízení, řízení kvality, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně exkurze a přednášek externistů z manažerských pozic v institucích veřejného sektoru.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
- interpretovat význam, specifika a moderní trendy reforem a modernizací řízení ve veřejné správě a ve veřejném sektoru
- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v organizaci veřejné správy
- objasnit základní principy strategického řízení a řízení kvality a organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů
- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, specifikovat jednotlivé činnosti při řízení lidských zdrojů
- posoudit možnosti využití moderních nástrojů managementu ve specifických podmínkách veřejné správy.
Osnova
 • Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.
 • V první části je nastíněn obecný přehled o řízení ve veřejné správě z pohledu současných teorií řízení ve veřejném sektoru (public managementu). Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se manažeři ve veřejné správě a v organizacích veřejného sektoru v současnosti setkávají.
 • Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení organizací veřejného sektoru jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.
 • Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům ve veřejné správě. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.
Literatura
  povinná literatura
 • Malý, I. a kol. Řízení ve VS, studijní texty 2010
 • ŠPAČEK, David. Public management v teorii a praxi. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-621-0. info
  doporučená literatura
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform : a comparative analysis - new public management, governance, and the neo-weberian state. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. xvii, 367. ISBN 9780199595082. info
 • POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315. ISBN 9788074004476. info
 • BRYSON, John M. Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. xxviii, 54. ISBN 9780470392515. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami jako součást řízení kvality v organizacích veřejného sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2009. 118 s. ISBN 978-80-210-5112-6. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 559 s. ISBN 978-80-7400-347-9. info
 • ARMSTRONG, Michael. Armstrong’s handbook of human resource management practice. 11th ed. London: Kogan Page, 2009. xxvi, 1062. ISBN 9780749452421. info
Výukové metody
přednášky interních učitelů, přednášky a besedy s externími odborníky, skupinové diskuse, řešení případových studií, samostudium zadané literatury
Metody hodnocení
Kurz je ukončen ústní zkouškou – rozprava nad týmovým projektem.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je odevzdání řádně zpracovaného týmového projektu a úspěšné absolvování písemného testu (min 60 % správných odpovědí).
Podmínky ukončení budou specifikovány ve studijním plánu předmětu, který bude zveřejněn před začátkem výuky.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_RVVS